BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 13/2019/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định s 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư s 36/2014/TT-BTNMT ngà30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vn xác định giá đất;

Xét Tờ trình 151/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 – 2024; Báo cáo thẩm tra ca Ban kinh tế – ngân sách; ý kiến thảo luận ca đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 – 2024, cụ thể như sau:

1. Giá đất ở tại khu vực đô thị và giá đất ở tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh được quy định tại Phụ lục 1 và Khoản 7, Khoản 8 Phụ lục 6.

2. Giá đất phi nông nghiệp (trừ đất ở) trên địa bàn tỉnh được quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Phụ lục 6.

3. Giá đất nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Sóc Trăng được quy định tại các Phụ lục 2, 3, 4 và 5.

4. Giá đất ở của các hẻm, hẻm của hẻm chưa được quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 6 được tính toán theo hệ số, vị trí về chiều sâu và chiều rộng của hẻm; tỷ lệ % giá đất tính theo chiều sâu thâm hậu của thửa đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cho phù hợp, nhưng mức giá trên địa bàn thành phố Sóc Trăng không được thấp hơn 250.000 đồng/m2; mức giá trên địa bàn thị trấn các huyện, các phường củthị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm thuộc đô thị loại IV, loại V không được thấp hơn 200.000 đồng/m2; mức giá trên địa bàn các xã còn lại của các huyện, thị xã không được thấp hơn 150.000 đồng/m2.

5. Bảng giá các loại đất được sử dụng làm căn cứ thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật Đt đai năm 2013.

Điều 2.

1. Giá đất theo Nghị quyết này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
– Ủy ban thường vụ Quốc hội;
– Ban Công tác đại biểu;
– Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam);
– Chính phủ;
– Văn phòng Chính ph
;
– Văn phòng Chủ tịch n
ước;
– Các Bộ: TN&MT, TC;
– Cục Kiểm tra V
ăn bản QPP(Bộ Tư pháp);
– TT
. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
 Các s, ban, ngành, đoàn thể tnh;
– Đại biểu Quốc hội đ
ơn vị tnh Sóc Trăng;
– Đại biểu HĐND t
nh;
– TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Cổng TTĐT;
– Công báo t
nh;
– Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

Lâm Văn Mẫn

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT

Tên đường

Vị trí

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

A

THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

1

Đường Hai Bà Trưng

1

Toàn tuyến

32.000

2

Đường Đồng Khởi

1

Toàn tuyến

25.000

Hẻm 122

1

Suốt hẻm

4.000

3

Đường 3 tháng 2

1

Toàn tuyến

26.000

4

Đường Nguyễn Văn Tri

1

Toàn tuyến

21.000

Hm 33

1

Suốt hẻm

4.000

Hẻm nhánh 33/3

1

Suốt hẻm

1.200

Hẻm 45

1

Suốt hẻm

3.000

5

Đường Đào Duy Từ

1

Toàn tuyến

12.000

6

Đường Phạm Ngũ Lão

1

Đường Hai Bà Trưng

Đường 3 tháng 2

21.500

1

Đường Hai Đà Trưng

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

16.500

Hm 36

1

Suốt hẻm

2.500

7

Đường Phan Chu Trinh

1

Đường Hai Bà Trưng

Đường 3 tháng 2

22.000

2

Đường Hai Bà Trưng

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

16.000

3

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đường Đ Thám

10.000

Hm 124

1

Suốt hẻm

3.500

H124/5

1

Suốt hẻm

1.700

Hẻm 124/8

1

Suốt hẻm

1.700

Hẻm 59

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 109

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 119A

1

Sut hẻm

1.000

Hẻm 97A

1

Suốt hẻm

1.300

H118

1

Sut hm

4.000

8

Đường Hàm Nghi

1

Toàn tuyến

22.000

9

Đường Hoàng Diệu

1

Toàn tuyến

25.000

10

Đường Nguyễn Hùng Phước

1

Toàn tuyến

22.000

11

Đường Ngô Quyn

1

Toàn tuyến

15.000

12

Đường Đinh Tiên Hoàng

1

Toàn tuyến

13.000

13

Đường Nguyn Văn Cừ

1

Toàn tuyến

10.000

Hm 12

1

Suốt hm

2.500

Hẻm 49

1

Suốt hẻm

2.000

14

Đường Trần Minh Phú

1

Toàn tuyến

16.000

15

Đường Nguyễn Huệ

1

Đường Hai Bà Trưng

Đường Nguyễn Du

22.000

2

Đường Hai Bà Trưng

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

20.000

4

Đường Nguyễn Du

Đường Phan Đình Phùng

10.000

3

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đầu Voi

11.000

5

Đường Phan Đình Phùng

Hết đất chùa Đại Giác

7.500

6

Giáp đấchùa Đại Giác

Đường Lê Dun

5.000

Hẻm 155 (P1)

1

Sut hẻm

3.000

Hẻm 53 (P1)

1

Sut hẻm

1.600

Hẻm 79 (P1)

1

Sut hẻm

3.000

Hẻm 103 (P1)

1

Sut hm

3.500

Hẻm 31 (P1)

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm 365 (P9)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 381A (P9)

1

Sut hẻm

1.000

Hẻm 381B (P9)

1

Đường Nguyễn Huệ

Hẻm 381A đường Nguyn Huệ

1.000

Hẻm 433 (P9)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 467 (P9)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 471 (P9)

1

Giáp đường Nguyễn Huệ

Giáp đường Mạc Đĩnh Chi

1.000

Hẻm 510 (P9)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 524 (P9)

1

Sut hẻm

500

Hẻm 542 (P9)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 598 (P9)

1

Suốt hẻm

750

16

Đường Nguyễn Du

1

Toàn tuyến

11.000

Hẻm 11

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm 13

1

Sut hẻm

2.000

17

Đường Nguyễn Đình Chiểu

1

Toàn tuyến

6.000

Hẻm 5, 129, 22, 44

1

Sut hẻm

1.300

Hẻm 89, 113

1

Suốt hẻm

1.700

18

Đường Lê Lợi

1

Đường Tôn Đức Tháng

Nút giao thông Tượng đài trung tâm

15.000

Hẻm 63

1

Suốt hẻm

2.500

19

Đường Hùng Vương

1

Cổng chính Hồ Nước Ngọt (đường Dã Tượng)

Đường Trần Quốc Ton (hộ ông Trần Hoàng Dũng – thửa đất số 22, tờ bản đồ số 10)

15.000

Hẻm 28

1

Đường Hùng Vương

Hẻm 2 đường Huỳnh Phan Hộ

2.500

Hẻm 28/11

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 28/25

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 63

1

Đường Hùng Vương

Rạch Trà Men

2.500

Hẻm nhánh 63/5

1

Suốt hẻm

300

Hẻm nhánh 63/8

1

Suốt hẻm

400

Hẻm nhánh 63/19

1

Suốt hẻm

300

Hẻm 93

1

Đường Hùng Vương

Hẻm 63 đường Hùng Vương

2.500

Hẻm 93/24

1

Suốt hẻm

300

Hẻm 3

1

Đường Hùng Vương

Giáp Hẻm 42 Yết Kiêu

2.500

Hẻm nhánh 3/4

1

Suốt hẻm

300

Hẻm 7

1

Đường Hùng Vương

Điện Biên Phủ

2.500

Hẻm nhánh 7/15

1

Suốt hẻm

800

Hẻm nhánh 7/72

1

Suốt hẻm

500

Hẻm nhánh 7/80

1

Sut hẻm

600

Hẻm 101, 121, 149

1

Đường Hùng Vương

Rạch Trà Men

2.000

Hẻm 121/11

1

Suốt hẻm

400

Hẻm 129

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm 135

1

Suốt hẻm

2.500

Hẻm 159

1

Đường Hùng Vương

Rạch Trà Men

2.500

Đường Vành Đai

1

Đường Hùng Vương

Hết thửa đất 472, tờ bản đồ số 31 Quách Tòng Lộc

2.500

20

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

1

Đường Lê Lợi

Đường 30/4  Cng Bộ đội Biên phòng

21.500

Hẻm 93

1

Suốt hẻm

3.500

Hẻm 83

1

Suốt hẻm

3.000

Hẻm 98

1

Suốt hẻm

3.000

Hẻm 76

1

Sut hẻm

3.500

Hẻm nhánh 76/2

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm nhánh 76/11

1

Suốt hẻm

1.200

Hẻm 84

1

Suốt hẻm

2.500

Hẻm 48

1

Suốt hẻm

2.500

Hẻm 145 (P6)

1

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

Giáp Hẻm 81 Ngô Gia Tự

2.500

21

Đường Cách Mạng Tháng Tám

1

Đường Hai Bà Trưng

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

20.000

2

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đường Nguyn Văn Hữu

11.000

Hẻm 58

1

Suốt hẻm

3.500

22

Đường Lý Thường Kiệt

1

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đường Đồng Khởi

18.000

2

Đường Đồng Khởi

Đường Lê Dun

7.000

3

Đường Lê Duẩn

Chợ Sung Đinh

5.000

2

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đầu Voi

7.000

Hẻm 176 (P1)

1

Suốt hẻm

3.000

Hẻm 168 (P1)

1

Suốt hẻm

3.000

Hẻm 306B, 730 (P4)

1

Sut hẻm

1.400

Hẻm 310 (P4)

1

Sut hẻm

1.400

Hẻm 584, 730, 764, 944 (P4)

1

Suốt hẻm

1.300

Hẻm 292, 336, 346, 368, 376, 414, 440, 468, 510, 526, 534, 558 (P4)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 680, 960 (P4)

1

Sut hẻm

1.000

Hẻm 636, 666, 672, 843 (lộ đal K6) (P4)

1

Suốt hẻm

1.000

Đường dân sinh cặp chân cầu qua sông Masperro (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Lê Dun)

1

Đu ranh tha đất số 43 – tờ bản đồ số 20

Hết thửa đất số 221, tờ bản đồ s 20 và hết tha đất 01, tờ bản đ số 01

2.500

23

Đường Trần Hưng Đạo

1

Đường 30 tháng 4

Đường Phú Lợi

15.000

2

Đường Phú Lợi – Lê Duẩn

Nguyễn Văn Linh – Dương Minh Quan

9.000

3

Nguyễn Văn Linh – Dương Minh Quan

Tnh lộ 934 (An Dương Vương) – nút giao thông Trà Tim

5.500

Hẻm 174, 98, 144 (P2)

1

Suốt hẻm

2.500

Hẻm 62, 118, 132, 140 (P2)

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm 45, 51 (P3)

1

Suốt hẻm

3.000

Hẻm 55 (P3)

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm 85 (P3)

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm 151 (P3)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 155 (P3)

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm 185 (P3)

1

Sut hẻm

1.800

Hẻm 27, 71, 101, 137 (P3)

1

Suốt hẻm

2.500

Hẻm 191, 199, 227, 249, 265, 285, 427, 491 (P3)

1

Suốt hẻm

2.500

Hẻm 293, 303, 345, 695

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 357

1

Suốt hẻm

2.500

Hẻm 405 (P3)

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm 449 (P3)

1

Suốt hẻm

2.200

Hẻm 543, 505 (P3)

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm 567

1

Giáp đường Trần Hưng Đạo

Hết thửa đất 33, tờ bản đ s 55

2.000

2

Đầu ranh tha đất số 44, tờ bn đồ số 55

Giáp đường Vành Đai II (đoạn 2)

2.000

Hẻm 231, 607 (P3)

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm 623, 647 (P3)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 777 (P3)

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm 248 (P10)

1

Đường Trần Hưng Đạo

Hết thửa 582, tờ bản đồ số 9 Lương Mạnh Duy

1.000

Hẻm 266 (P10)

1

Đường Trần Hưng Đạo

Giáp Hẻm 1143 đường Quốc lộ 1A

1.000

Hẻm 280 (P10)

1

Đường Trần Hưng Đạo

Hết tha 54, tờ bản đồ số 11 Thị Quen

1.000

Hẻm 308 (P10)

1

Đường Trần Hưng Đạo

Hết th1138, tờ bn đồ số 11 Thạch Phương

1.000

Hẻm 344 (P10)

1

Đường Trần Hưng Đạo

Hết thửa 174, tờ bản đồ số 11 Trn Quốc Hùng

1.000

Hẻm 368 (P10)

1

Đường Trần Hưng Đạo

Hết tha 266, tờ bn đồ số 11 Huỳnh Thị Muôn

1.000

Hẻm 897 (P10)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm nhánh 897/39 (P10)

1

Suốt hẻm

300

Hẻm nhánh 897/42 (P10)

1

Suốt hẻm

300

Hẻm 929 (P10)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 957 (P10)

1

Đường Trần Hưng Đạo

Hết tha 534, tờ bn đồ số 12 Trần Thiện Tâm

1.000

Hẻm 1005 (P10)

1

Đường Trần Hưng Đạo

Hết tha 205, tờ bản đồ s 12

1.000

Hẻm 1017 (P10)

1

Đường Trần Hưng Dạo

Hết tha 478, tờ bn đồ s 12 Lý Nang

1.000

Hẻm 1085 (P10)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 1107 (P10)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 1059 (P10)

1

Suốt hẻm

600

24

Tuyến tránh Quốc lộ 1A

1

Giáp Quốc lộ 1A (P7)

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P7)

2.500

2

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P7)

Giáp ranh Phường 10

2.000

3

Giáp ranh Phường 10

Giáp ranh xã Đại Tâm, Mỹ Xuyên

1.500

25

Đường Lê Hồng Phong

1

Đường Trần Hưng Đạo

Giáp đường Nguyn Thị Minh Khai

11.000

2

Đường Nguyn Thị Minh Khai

Đường Đoàn Thị Điểm

9.000

3

Đường Đoàn Thị Điểm

Giáp ranh huyện Mỹ Xuyên

5.500

Hẻm 12, 44

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm 90 (P3)

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm 197 (P3)

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm 33 (P3)

1

Sut hẻm

2.500

Hẻm 145, 167, 183, 282, 354, 357, 495, 507, 575

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm 495 nối dài

1

Suốt hẻm

600

Hẻm 430

1

Suốt hẻm

600

Hẻm 341

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm 326 (P3)

1

Suốt hẻm

1.400

Hẻm 508, 604 (P3)

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm 475 (P3)

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm 585 (P3)

1

Sut hẻm

2.500

Hẻm 332 (P3)

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 318

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm 462, 585

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm 448 (P3)

1

Suốt hẻm

1.300

Hẻm 639, 673

1

Sut hẻm

1.000

Hẻm 655 (P3)

1

Suốt hẻm

2.500

Hẻm 719

1

Giáp đường Lê Hồng Phong

Hết thửa đt 185, tờ bản đồ s 56

1.000

2

Giáp thửa đất 185, tờ bản đồ số 56

Giáp đường 30/4

600

26

Đường Phú Lợi

1

Toàn tuyến

12.000

Hẻm 263, 244, 155, 333

1

Suốt hẻm

2.500

 

1

Đường Phú Lợi

Cuối Hẻm (giáp đt bà Lâm Thị Mười)

2.000

Hẻm 73

2

Đường Phú Lợi

Hết đất Lương Thanh Hải (thửa số 226, tờ bản đồ s 44)

2.000

Hẻm 73/26

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 73/50

1

Suốt hẻm

600

Hẻm 73/56

1

Suốt hẻm

600

Hẻm 73/66

1

Suốt hẻm

600

Hẻm 188

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm 12

1

Suốt hẻm

850

Hẻm 29

1

Suốt hẻm

600

Hẻm 99

1

Suốt hẻm

2.500

Hẻm 10, 293

1

Sut hẻm

2.000

27

Đường Lê Duẩn

1

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Lê Hồng Phong

11.000

2

Đường Lê Hồng Phong

Đường 30 tháng 4

8.300

3

Đường 30 tháng 4

Đường Mạc Đĩnh Chi

8.500

4

Đường Mạc Đĩnh Chi

Đưng Lý Thường Kiệt

7.000

5

Cầu Lê Duẩn (Sông Maspero)

Đường Phạm Hùng

4.500

Hẻm 13 (P3)

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm 24 (P3)

1

Suốt hẻm

2.500

Hẻm 697, 550 (P4)

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm 546 (P4)

1

Suốt hẻm

2.500

Hẻm 759 (P4)

1

Suốt hẻm

1.800

Đường dân sinh cặp chân cu qua sông Masperro

1

Đầu thửa đất số 45, tờ bản đồ số 20

Hết tha đt s 446tờ bn đồ số 20

3.000

1

Đu thửa đt số 12, tờ bản đồ số 21

Hết tha đất số 58, tờ bản đồ số 01

3.000

28

Quốc Lộ 1 A

1

Giáp ranh huyện Châu Thành

Trần Quc Toản (tính từ ranh Hẻm 298 bên Phường 7)

7.000

2

Trần Quốc Toản (tính từ ranh Hm 298 bên Phường 7)

Cổng Trng

5.800

3

Cổng Trắng

Ngã ba Trà Tim

4.000

Hẻm 472, 389, 526 (P2)

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm 383 (P2)

1

Sut hẻm

800

Hẻm 484 (P2)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 410 (P2)

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm 417, 448, 901 (P2)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm nhánh 448/1

1

Sut hẻm

800

Hẻm nhánh 448/4

1

Suốt hẻm

800

Hẻm nhánh 448/18

1

Suốt hẻm

800

Hẻm nhánh 448/24

1

Sut hẻm

800

Hẻm nhánh 448/29

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 416 (P2)

1

Sut hẻm

800

Hẻm 538, 607, 547, 638, 699, 757, 825, 726, 882 (P2)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 548 (P2)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 689 (P2)

1

Sut hẻm

1.000

Hẻm 437 (P2)

1

Giáp Quốc Lộ 1A

Hết thửa đất số 15, tờ bản đồ 04 của ông Dương Văn Thâm và toàn khu dân cư 437

1.500

1

Toàn khu dân cư 437

1.500

Hẻm nhánh 437/18 (P2)

1

Suốt hẻm

850

Hẻm nhánh 437/30 (P2)

1

Suốt hẻm

850

Hẻm nhánh 437/50 (P2)

1

Suốt hẻm

850

Hẻm nhánh 437/45 (P2)

1

Suốt hẻm

850

Hẻm 854 (P2)

1

Suốt hẻm

750

Hẻm 908 (P2)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 792 (P2)

1

Giáp Quốc Lộ 1A

Hết tha đất s 23, tờ bản đồ số 24

1.000

1

Đầu ranh tha đất số 25, tờ bản đ s 24

Hết thửa đất số 2234, tờ bản đ s 53

1.000

Hẻm 506 (P2)

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 215 (P6)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 367 (P6)

1

Quốc Lộ 1

Đường Điện Biên Phủ

1.000

Hẻm nhánh 367/9 (P6)

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 1 (P7)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 3 (P7)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm nhánh 3/39 (P7)

1

Suốt hẻm

300

Hẻm 121 (P7)

1

Quốc Lộ 1

Kênh 30/4

800

Hẻm 54 (P7)

1

Quốc Lộ 1

Đường Lê Hoàng Chu

600

Hẻm nhánh 54/1 (P7)

1

Suốt hẻm

250

Hẻm nhánh 54/8 (P7)

1

Sut hẻm

250

Hẻm 170 (P7)

1

Quốc Lộ 1

Cuối hẻm

1.500

Hẻm nhánh 170/43 (P7)

1

Suốt hẻm

500

Hẻm nhánh 170/54 (P7)

1

Suốt hẻm

500

Hẻm 222 (P7)

1

Quốc Lộ 1

Đường Lê Hoàng Chu

800

Hẻm nhánh 222/9 (P7)

1

Suốt hẻm

300

Hẻm nhánh 222/7A (P7)

1

Suốt hẻm

300

Hẻm 238 (P7)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 298 (P7)

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm 334 (P7)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 1142 (P10)

1

Quc Lộ 1

Hết thửa 124, tờ bản đồ số 11

1.000

Hẻm 1143 (P10)

1

Quc Lộ 1

Hết thửa 53, tờ bản đồ số 11 Danh Mười

1.000

Hẻm nhánh 1143/27 (P10)

1

Sut hẻm

300

Hẻm 1161 (P10)

1

Quốc Lộ 1

Giáp ranh Chùa Trà Tim

1.000

Hẻm nhánh 1161/13 (P10)

1

Suốt hẻm

300

Hẻm nhánh 1161/14 (P10)

1

Suốt hẻm

300

Hẻm 1180 (P10)

1

Quốc Lộ 1

Giáp ranh xã Đại Tâm, Mỹ Xuyên

1.000

Hẻm nhánh 1180/22 (P10)

1

Hẻm 1180 (P10)

Kênh Chùa Cũ

800

Hẻm 1185 (P10)

1

Quốc Lộ 1

Hết thửa 2082, t bn đồ số 11 Võ Văn Hoa

1.000

Hẻm nhánh 1185/5 (P10)

1

Suốt hẻm

300

Hẻm nhánh 1185/16 (P10)

1

Suốt hẻm

300

Hẻm 1194 (P10)

1

Quốc Lộ 1

Hẻm 1180 (P10)

1.000

Hẻm nhánh 1194/22 (P10)

1

Hẻm 1194 (P10)

Giáp tuyến tránh QL 60

800

Hẻm 1126 (P10)

1

Quốc Lộ 1

Hết thửa 430, tờ bản đồ số 11 Trần Văn Minh

1.000

Hẻm nhánh 1126/5 (P10)

1

Suốt hẻm

300

Hẻm 1225 (P10)

1

Quốc Lộ 1

Hết thửa 265, tờ bản đồ số 11 Điền Vôn

1.000

Hẻm nhánh 1225/30 (P10)

1

Suốt hẻm

300

Hẻm 962 (P10)

 

Giáp Quốc Lộ 1A

Hết thửa đất 126 tờ bn đồ số 4

1.000

Hẻm nhánh 962/29 (P10)

1

Suốt hẻm

350

Hẻm nhánh 962/33 (P10)

1

Suốt hẻm

300

Hẻm 1056 (P10)

1

Giáp Quốc Lộ 1A

Hết tha đất số 199, tờ bn đồ số 8 (Dúch Thị Ba)

1.000

Hẻm nhánh 1056/25 (P10)

1

Suốt hẻm

350

Hẻm 1070 (P10)

1

Giáp Quốc Lộ 1A

Hết tha đất s 67, tờ bản đồ 8

1.000

Hẻm nhánh 1070/19 (P10)

1

Suốt hẻm

350

Hẻm 1098

1

Giáp Quc Lộ 1A

Giáp thửa đất số 634, tờ bn đồ số 8

1.000

1

Đầu ranh tha đất số 683, tờ bản đồ s 8

Hết tha đất số 356, tờ bản đồ số 8

1.000

Hẻm 882 (P2)

1

Giáp Quốc Lộ 1A

Hết tha đất số 2242, tờ bn đồ số 53

1.000

Hẻm 1132 (Ranh K2 – K3)

1

Giáp Quốc Lộ 1A

Hết thửa đt s 139tờ bản đồ số 7

1.000

Hẻm 238

1

Suốt hẻm

800

29

Đường Nguyễn Trường Tộ

1

Đường Sóc Vồ

Nhà hàng Thủy Tiên

700

30

Đường vào Khu văn hóa Tín Ngưỡng tnh (P2)

1

Quốc lộ 1A

Khu Văn hóa Tín ngưỡng

1.800

31

Đường 30 tháng 4

1

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đường Nguyễn Du

15.000

2

Đường Nguyễn Du

Ngã 4 đường Lê Dun

9.000

3

Ngã 4 đường Lê Dun

Cuối đường (đường Bạch Đng)

3.000

4

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

Hẻm 278 Trương Công Định

2.000

Hẻm 5, 123 (P2)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 109 (P2)

1

Suốt hẻm

500

Hẻm 17

1

Suốt hẻm

500

Hẻm 101

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm 44

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm 124, 134,152, 174, 182, 202, 248 (P3)

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm 164, 290 (P3)

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm 258 (P3)

1

Sut hẻm

750

Hẻm 144, 320, 448 (P3)

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm 496 (P3)

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm 112 (P3)

1

Sut hẻm

1.500

Hẻm 120 (P3)

1

Suốt hẻm

750

Hẻm 220 (P3)

1

Suốt hẻm

1.700

Hẻm 332 (P3)

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm 625

1

Sut hẻm

750

32

Đường Hồ Minh Luân

1

Toàn tuyến

12.500

33

Đường Trần Phú

1

Toàn tuyến

4.000

34

Đường Trần Văn Sắc

1

Toàn tuyến

4.000

35

Đường Hồ Hoàng Kiếm

1

Toàn tuyến

4.000

36

Qung Trưng Bạch Đng

1

Toàn tuyến

6.000

37

Đường Trương Công Định

1

Đường Nguyễn Trung Trực

Đường Nguyễn Văn Linh

7.000

2

Đường Nguyễn Văn Linh

Quốc lộ 1A

6.000

Hẻm 9, 93, 267, 278 (P2)

1

Suốt hẻm

1.300

Hẻm nhánh 278/19

1

Suốt hẻm

700

Hẻm nhánh 278/26

1

Suốt hẻm

700

Hẻm nhánh 278/46

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 46, 56, 85, 98, 140, 246, 292, 109 (P2)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm nhánh 98/1 (P2)

1

Suốt hẻm

400

Hẻm nhánh 86/19 (P2)

1

Suốt hẻm

400

Hẻm nhánh 56/1 (P2)

1

Suốt hẻm

400

Hẻm nhánh 46/1 (P2)

1

Suốt hẻm

400

Hẻm nhánh 46/12 (P2)

1

Suốt hẻm

400

Hẻm 195 (P2)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm nhánh 195/9

1

Suốt hẻm

400

Hẻm nhánh 195/57

1

Suốt hẻm

400

Hm nhánh 195/71

1

Suốt hẻm

400

Hẻm nhánh 195/239

1

Suốt hẻm

400

Hẻm 109 ni dài (Cặp Chùa Hương Sơn)

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 81 (P2)

1

Suốt hẻm

1.300

Hẻm 167 (P2)

1

Suốt hẻm

1.200

Hẻm 291 (P2)

1

Suốt hẻm

700

Hẻm 234 (P2)

1

Suối hẻm

600

Hẻm 156 (P2)

1

Suốt hẻm

600

Hẻm nhánh 156/3 (P2)

1

Suốt hẻm

300

Hẻm 156, 245 (P2)

1

Suốt hẻm

900

Hẻm 37 (P2)

1

Suốt hẻm

1.000

38

Đường Nguyễn Trung Trực

1

Đường Phú Lợi

Đường 30 tháng 4 – Cổng Biên phòng

7.000

Hẻm 143

1

Suốt hẻm

1.500

39

Đường Trần Bình Trọng

1

Toàn tuyến

5.000

Hẻm 31, 53, 69

1

Suốt hẻm

900

Hẻm 9, 59, 81

1

Suốt hẻm

900

Hẻm lộ 3

1

Suốt hẻm

900

Hẻm 39

1

Suốt hẻm

950

Hẻm 138

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 121

1

Suốt hẻm

800

40

Đường Lý Tự Trọng

1

Đưng Trần Hưng Đạo

Đường Trần Bình Trọng

5.000

Hẻm 25

1

Suốt hẻm

1.500

41

Đường Bùi Thị Xuân

1

Đường Lý Tự Trọng

Đường Trương Văn Qui

4.000

42

Đường Trương Văn Quới

1

Đường Trần Hưng Đạo

Nguyễn Trung Trực

5.000

43

Đường nhánh Phú Lợi (đường Nhật Lệ)

1

Đưng Phú Lợi

Đường Trương Văn Quới

5.000

44

Đường Nguyễn Trãi

1

Toàn tuyến

15.000

45

Đường Bạch Đằng

1

Đường Lý Thường Kiệt

Đường Mạc Đĩnh Chi

3.200

2

Đường Mạc Đĩnh Chi

Đường 30 tháng 4

1.700

Hẻm 22, 66, 196, 255, 88, 118 (P4)

1

Suốt hẻm

700

Hẻm 128, 154 (P4)

1

Suốt hẻm

450

Hẻm 182 (P4)

1

Sut hẻm

300

Hẻm 248 (P4)

1

Sut hẻm

350

Hẻm 230 (P4)

1

Suốt hẻm

400

Hẻm 550 (P4)

1

Suốt hẻm

750

46

Đường Điện Biên Ph

1

Đường Tôn Đức Thng

Đường Yết Kiêu

6.000

2

Đường Yết Kiêu

Cuối đường

4.000

Hẻm 94

1

Suốt hẻm

1.300

Hẻm 102

1

Đường Điện Biên Phủ

Giáp hẻm 145 Xô Viết Nghệ Tĩnh

1.300

Hẻm 132

1

Đường Điện Biên Phủ

Giáp hẻm 145 Xô Viết Nghệ Tĩnh

1.300

Hẻm 156

1

Suốt hẻm

1.300

Hẻm 218

1

Đường Điện Biên Phủ

Giáp hẻm 42 Yết Kiêu

1.300

Hẻm 294

1

Đường Điện Biên Phủ

Rạch Trà men

1.300

Hẻm 312

1

Đường Điện Biên Phủ

Rạch Trà men

1.300

Hẻm 316

1

Sut hẻm

1.300

Hẻm 322

1

Suốt hẻm

1.300

Hẻm 330

1

Sut hẻm

1.300

Hẻm 356

1

Sut hẻm

1.300

47

Đường Mạc Đĩnh Chi

1

Đường Đồng Khởi

Ngã 4 đường Lê Duẩn

7.000

2

Ngã 4 đường Lê Duẩn

Đường Bạch Đằng

5.000

Hẻm 9, 45119, 233 (P4)

1

Suốt hẻm

1.700

Hẻm 23, 33, 53 (P4)

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm 537, 539, 759 (P4)

1

Sut hẻm

950

Hẻm 70 (P9)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 80 (P9)

1

Sut hẻm

1.000

Hẻm 86 (P9)

1

Suốt hẻm

500

Hẻm 94 (P9)

1

Suốt hẻm

600

Hẻm 220

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 218 (P9)

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 230 (P9)

1

Sut hẻm

1.000

Hẻm 266 (P9)

1

Đường Mạc Đĩnh Chi

Đường Nguyễn Huệ

800

Hẻm 456 (P9)

1

Đường Mạc Đĩnh Chi

Giáp kênh 3/2

800

Hẻm 548 (P9)

1

Đường Mạc Đĩnh Chi

Hết ranh thửa đt số 590 tờ bn đ 20

800

Hẻm 612 (P9)

1

Đường Mạc Đĩnh Chi

Giáp kênh 3/2

700

Hẻm 873

1

Suốt hẻm

400

48

Đường trục hưng Đông Khu hành chính (P4)

1

Đường Mạc Đĩnh Chi

Đường Lý Thường Kiệt

2.000

49

Đường Phan Đình Phùng

1

Đường Nguyễn Huệ

Đường Mạc Đĩnh Chi

7.000

2

Đường Mạc Đĩnh Chi

Hẻm 150 Phan Đình Phùng

5.000

Hẻm 150

1

Suốt hẻm

1.000

50

Đường Vành Đai II (P3)

1

Đường Dương Minh Quan

Hẻm 576 đường Trần Hưng Đạo

2.300

2

Hẻm 576 đường Trần Hưng Đạo

Đường Văn Ngọc Chính

1.500

Hẻm 26

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 258

1

Suốt hẻm

450

51

Đường dân sinh cặp chân cầu Khánh Hưng

1

Đầu ranh thửa đất số 7, tờ bn đồ số 9

Hết ranh tha đất số 17, tờ bản đồ số 9

2.700

1

Đu ranh thửa đất số 90, tờ bản đồ số 11

Hết ranh tha đất số 191, tờ bản đồ số 11

2.700

1

Đu ranh thửa đất số 116, tờ bản đồ số 3

Hết ranh thửa đất số 475, tờ bn đồ s 4

2.700

52

Đường dân sinh cặp chân cầu kênh Xáng

1

Đầu ranh thửa đất số 34, tờ bn đồ số 01

Hết ranh thửa đất số 8, tờ bản đồ số 01

2.700

53

Đường Kênh 19/5

1

Giáp hẻm 371 (đầu ranh thửa đất số 97, tờ bản đồ 26)

Kênh Thanh niên

600

2

Kênh Thanh niên

Giáp ranh Phưng 7

450

54

Đường Kênh 22/3

1

Giáp đường Lương Định Của

Cuối Kênh

450

55

Đường Kênh Liêu Sên

1

Giáp đường lộ đá Kênh Cầu Xéo

Giáp kênh 2 tháng 9

600

56

Đường Mai Thanh Thế

1

Đường Đồng Khởi

Đường Nguyễn Du

9.000

2

Đường Nguyn Du

Hết ranh thửa đất 251, tờ bn đồ số 4  hết ranh thửa đất 218, tờ bản đồ số 4

7.500

Hẻm 1, 12

1

Suốt hẻm

1.400

Hẻm 64, 76, 152

1

Suốt hẻm

1.400

Hẻm nhánh 152/33

1

Suốt hẻm

1.000

57

Đưng Nguyễn Thị Minh Khai

1

Đường Lê Hồng Phong

Đường 30 tháng 4

6.500

Hẻm 65, 143, 181

1

Suốt hẻm

1.200

Hẻm 15, 27, 43

1

Suốt hẻm

900

Hẻm 83

1

Sut hẻm

1.200

Hẻm 85

1

Sut hẻm

900

58

Đưng Phan Đội Châu

1

Đường TrHưng Đạo

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

6.500

Hẻm 22

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 34

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 42

1

Sut hẻm

1.000

59

Đường Thủ Khoa Huân

1

Đường Phan Bội Châu

Đường 30 tháng 4

5.500

60

Đường Trần Quang Diệu

1

Toàn tuyến

5.000

61

Đường Nguyễn Văn Thêm

1

Toàn tuyến

7.000

Hẻm 11

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 63

1

Suốt hẻm

1.100

62

Đường Ngô Gia Tự

1

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

Ngã 3 đường Dã Tượng

12.000

2

Đường Lê Lai

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

9.000

Hẻm 81

1

Suốt hẻm

2.500

Hẻm 95

1

Suốt hẻm

2.000

63

Đường Lê Vĩnh Hòa

1

Đường Tôn Đức Thắng

Đường Pasteur – Bà Triệu

5.000

Hẻm 2

1

Đường Lê Vĩnh Hòa

Hết ranh thửa 107tờ bản đồ số 30 Ông Mã Chạp

800

2

Giáp ranh thửa 107, tờ bản đồ số 30 Ông Mã Chạp

Hết ranh thửa số 80, tờ bản đồ số 29 Trần Thị Cương

600

64

Đường Nguyễn Văn Hữu

1

Toàn tuyến

8.000

Hẻm 55

1

Suốt hẻm

1.500

65

Đường Lê Lai

1

Toàn tuyến

7.000

66

Đường Calmette

1

Toàn tuyến

6.500

Hẻm 33

1

Từ Calmette

Đường Lai Văn Tửng

1.500

67

Đường Yết Kiêu

1

Toàn tuyến

10.000

Hẻm 42

1

Đường Yết Kiêu

Giáp Hẻm 218 Đường Điện Biên Phủ

1.500

68

Đường Dã Tượng

1

Toàn tuyến

10.000

69

Đường Võ Đình Sâm

1

Đường Tôn Đức Thng

Đường Bà Triệu

5.000

Hẻm 5

1

Giáp đường Võ Đình Sâm

Hết thửa đất số 112, tờ bản đồ 29

800

Hẻm 9

1

Giáp đường Võ Đình Sâm

Giáp đường Trn Văn Hòa

800

70

Đường Đặng Văn Viễn

1

Đưng Tôn Đc Thắng

Đường Bà Triệu

5.000

71

Đường Pasteur

1

Đường Lê Vĩnh Hòa

Hẻm 2, giáp ranh Phường 5

5.000

Hẻm 50

1

Suốt hẻm

800

72

Đường Bùi Viện

1

Toàn tuyến

5.500

Hẻm 2

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 10, 17

1

Suốt hẻm

800

73

Đường Nguyễn Chí Thanh

1

Toàn tuyến

12.000

Hẻm 4

1

Đường Nguyễn Chí Thanh

Hết thửa đt số 57, tờ bản đồ 28 Nguyễn Ngọc Rạng

2.000

Hẻm 79

1

Đường Nguyn Chí Thanh

Đường Lai Văn Tng

1.800

74

Đường Trn Văn Hòa

1

Toàn tuyến

5.000

Hẻm 36, 74

1

Đường Trần Văn Hòa

Đường Bà Triệu

800

Hẻm 12

1

Đường Trần Văn Hòa

Hết tha đt số 113, tờ bản đồ số 37

800

75

Đường Bà Triệu

1

Toàn tuyến

5.000

76

Đường Đề Thám

1

Toàn tuyến

9.000

Hẻm 6

1

Suốt hẻm

2.500

Hẻm nhánh 6/6

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm nhánh 6/11

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm 23

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm nhánh 23/2

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm nhánh 23/4

1

Suốt hẻm

1.600

Hẻm 24

1

Suốt hẻm

1.700

77

Đường Sơn Đê

1

Toàn tuyến

6.000

78

Đường Lê Văn Tám

1

Toàn tuyến

2.800

Hẻm 79

1

Suốt hẻm

400

Hẻm 68

1

Suốt hẻm

500

Hẻm 122

1

Suốt hẻm

600

79

Đường Lai Văn Tng

1

Toàn tuyến

6.000

Hẻm 2

1

Suốt hẻm

1.500

80

Đường Châu Văn Tiếp

1

Toàn tuyến

5.000

81

Đường Nguyn Văn Linh

1

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Phú Lợi

7.000

2

Đường Phú Lợi

Hết ranh tha đất 28, tờ bản đồ số 6 – Đường 30/4

6.000

Hẻm 160, 222

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm 48, 366, 358, 414468

1

Suốt hẻm

1.300

Hẻm 367

1

Sut hẻm

1.500

Hẻm 468

1

Suốt hẻm

1.300

Hẻm 235

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 252

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 364

1

Suốt hẻm

1.100

Hẻm 282

1

Suốt hẻm

850

Hẻm 398

1

Sut hẻm

1.300

Hẻm 305

1

Đường Nguyễn Văn Linh

Hết ranh đất Lương Thanh Hải (thửa 226tờ bản đ s 44)

1.000

Hẻm 104

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 175

1

Giáp đường Nguyễn Văn Linh

Hết thửa đt số 99, tờ bản đồ s 37

850

Hẻm 206

1

Giáp đường Nguyn Văn Linh

Giáp Hẻm 244, Phú Lợi

900

Hẻm 187

1

Suốt hẻm

600

82

Đường Dương Kỳ Hiệp

1

Đường Nguyễn Văn Linh

Kênh 16m

4.000

2

Kênh 16m

Tuyến tránh Quốc lộ 1A

1.000

3

Tuyến tránh Quốc lộ 1A

Giáp ranh xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú

800

Hẻm 197

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 75

1

Giáp đường Dương Kỳ Hiệp

Hết thửa đất 594, tờ bản đồ s 53

600

83

Đường Kênh 30 tháng 4 (nhánh phía Đông)

1

Từ Hồ Nước Ngọt

Cầu dân sinh – hết ranh đất thửa 828, tờ bản đồ số 02

1.500

2

Cầu dân sinh – giáp ranh đất thửa 828, tờ bn đồ số 02

Giáp ranh Phường 7

1.000

84

Đường Kênh 30 tháng 4 (nhánh phía Tây)

1

Từ Hồ nước ngọt

Cầu dân sinh

2.000

2

Cầu dân sinh

Giáp ranh Phường 7

1.300

Hẻm 150

1

Suốt hẻm

600

85

Đường Dương Minh Quan

1

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Văn Ngọc Chính

6.000

Hẻm 175, 243

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 220 (P3)

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 46, 68 (P3)

1

Sut hẻm

1.000

Hẻm 52 (P3)

1

Sut hẻm

800

Hẻm 31 (P3)

1

Suốt hẻm

400

86

Đường Văn Ngọc Chính

1

Đường Lê Hồng Phong (đầu ranh thửa 75 tờ bản đ 31)

Hết ranh đất Chùa Mã Tộc

5.500

2

Giáp ranh đất chùa Mã Tộc

Tà Lách

3.000

3

Tà Lách

Cầu đúc giáp ranh huyện Mỹ Xuyên

1.200

Hẻm 10, 26, 120, 69, 91

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 52

1

Suốhẻm

600

Hẻm 99

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 153 (hẻm 135 cũ)

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 205

1

Suốt hẻm

700

Hẻm 271

1

Suốt hẻm

400

Hẻm 231, 247, 259, 295

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 237

1

Sut hẻm

850

Hẻm 279, 312, 420, 384, 434

1

Sut hẻm

800

Hẻm 185, 221, 267, 327

1

Suốt hẻm

600

87

Đường Đoàn Thị Điểm

1

Đường Lê Hồng Phong

Đường 30 tháng 4

3.500

Hẻm 122

1

Giáp đường Đoàn Thị Điểm

Hết thửa đt số 17, tờ bản đồ số 57

600

2

Đu ranh thđất s 234, tờ bản đồ số 57

Bờ kênh thủy lợi giáp ranh huyện Mỹ Xuyên

750

Hẻm 179

3

Giáp đường Đoàn Thị Điểm

Hết tha đt số 146, tờ bn đồ số 37

600

Hẻm 152, 194, 204

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 30 ni dài

1

Suốt hẻm

500

Hẻm 30, 74

1

Suốt hẻm

600

88

Đường Sóc Vồ

1

Toàn tuyến

700

Hẻm 23, 103

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 171, 113, 97

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 199, 119, 157

1

Suốt hẻm

250

89

Đường Lê Hoàng Chu

1

Cầu kênh Xáng (QL 1A)

Đường Sóc Vồ

1.300

Hẻm 202

1

Suốt hẻm

500

Hẻm 294

1

Suốt hẻm

250

90

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

1

Cầu Đen (Quốc lộ 1A)

Tuyến tránh Quốc lộ 1A

3.000

2

Tuyến tránh Quốc lộ 1A

Bia tưng niệm – Hết thửa đất số 13 tờ bản đồ số 18

2.000

3

Bia tưởng niệm – Giáp thửa đất số 13 tờ bđồ số 18

Giáp ranh huyện Châu Thành

1.000

Hẻm 369 (đ.bãi rác)

1

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Bãi rác

600

Hẻm 325

1

Suốt hẻm

500

Hẻm 233

1

Suốt hẻm

400

Hẻm nhánh 233/12A

1

Sut hẻm

250

Hẻm nhánh 233/4D

1

Suốt hẻm

250

Hẻm nhánh 233/11

1

Suốt hẻm

300

Hẻm 114A

1

Suốt hẻm

350

Hẻm 176 (Đường vào Trường CĐ nghề)

1

Suốt hẻm

600

Hẻm 157

1

Suốt hẻm

400

Hẻm nhánh 157/2

1

Suốt hẻm

250

Hẻm nhánh 157/17

1

Suốt hẻm

250

Hẻm nhánh 157/22

1

Suốt hẻm

250

Hẻm nhánh 157/39

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 91

1

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

BND Khóm 5

1.200

Hẻm 47

1

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

BND Khóm 5

400

Hẻm 60

1

Suốt hẻm

600

Hẻm nhánh 60/29

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 70

1

Sut hẻm

400

91

Đường Trần Văn By

1

Đường 30 tháng 4

Đường Lê Hồng Phong

2.600

Hẻm 20

1

Sut hẻm

500

Hẻm 41

1

Suốt hẻm

400

Hẻm 80

1

Suốt hẻm

400

Hẻm 108

1

Suốt hẻm

400

Hẻm 99, 134

1

Suốt hẻm

600

Hẻm 163

1

Suốt hẻm

500

92

Đường Lý Đạo Thành

1

Toàn tuyến

2.500

Hẻm 8

1

Suốt hẻm

400

93

Đường Huỳnh Phan Hộ

1

Đường Hùng Vương

Cống rạch Trà Men

1.500

Hẻm 2

1

Đường Huỳnh Phan Hộ

Kênh 30/4

400

Hẻm nhánh 2/10

1

Suốhẻm

250

Hẻm nhánh 2/13

1

Sut hẻm

250

Hẻm 36

1

Đường Huỳnh Phan Hộ

Kênh 30/4

400

Hẻm nhánh 36/8

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 64

1

Đường Huỳnh Phan Hộ

Thửa số 114

400

Hẻm 76

1

Đường Huỳnh Phan Hộ

Kênh 30/4

400

Hẻm 110

1

Đường Huỳnh Phan Hộ

Kênh 30/4

400

Hẻm 117

1

Đường Huỳnh Phan Hộ

Rạch Trà men

400

94

Đường Trần Quốc Toản

1

Đường Hùng Vương

Cống rạch Trà Men

1.800

Hẻm 46

1

Suốt hẻm

400

Hẻm 104

1

Đường Trần Quốc Ton

Rạch Trà men

400

Hẻm 109

1

Suốt hẻm

400

95

Đường Kênh Hồ Nưc Ngọt

1

Đường Hùng Vương

Kênh Trường Thọ

2.000

Hẻm 29 (P6)

1

Từ kênh HNN

Kênh 30/4

600

Hẻm nhánh 29/16 (P6)

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 32 (P5)

1

Suốt hẻm

250

96

Đường Phú Tức

1

Đường Quốc Lộ 1A

Dương Kỳ Hiệp

900

Hẻm 189 (P2)

1

Suốt hẻm

250

97

Đường đacặp rạch Phú Tức (P2)

1

Đường Phú Tức

Đường Dương Kỳ Hiệp (P2)

600

98

Lộ giao thông Khóm 6, Phường 7 giáp ranh huyện Châu Thành

1

Đường Phan Đăng Lưu

Đường Dương Kỳ Hiệp

600

99

Đường Võ Thị Sáu

1

Đường Lê Hồng Phong

Đường Lê Duẩn

5.000

Hẻm 7

1

Suốt hẻm

900

100

Đường Trần Quang Khải

1

Quốc lộ 1A

Kênh 8m

4.000

Hẻm 42, 47

1

Suốt hẻm

600

101

Đường Sương Nguyệt Anh

1

Đập thủy lợi Phường 7

Kênh 3 tháng 2 (đường Dương Kỳ Hiệp)

800

Hẻm 94 (P2)

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 83 (P2)

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 132 (P2)

1

Suốt hẻm

250

102

Tuyến tránh Quốc lộ 60

1

Trên địa bàn Phường 7

3.000

2

Trên đa bàn Phường 5

2.000

Hẻm 192

1

Suốt tuyến

800

Hẻm 334

1

Sut tuyến

500

103

Tnh lộ 934 (An Dương Vương)

1

Toàn tuyến

2.000

104

Đường Trương Vĩnh Ký (đường kênh Xáng Xà Lan cũ)

1

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Giáp ranh huyện Châu Thành

800

Hẻm 135, 137

1

Suốt hẻm

300

Hẻm 193, 291

1

Sut hẻm

250

Hẻm 97

1

Suốt hẻm

250

105

Phan Đăng Lưu (đường kênh Xáng Xà Lan cũ)

1

Đập thủy lợi Phường 7

Giáp ranh huyện Châu Thành – Cầu Thanh niên

800

Hẻm 34 (P7)

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 02 (P7)

1

Suốt hẻm

250

106

Đường Triệu Quang Phục (đưng Cổng Trắng)

1

Quốc lộ 1A

Lộ nhựa Quân khu IX

1.500

Hẻm 12

1

Suốt hẻm

600

Hẻm 911/12

1

Suốt hẻm

400

107

Đường kênh Thị đội

1

Đường Phạm Hùng

Giáp ranh đường Chông Chác

800

108

Đường Sóc Mồ côi cũ

1

Đường Phạm Hùng

Đến giáp ranh Phường 5 (đường cùng)

600

109

Đường Bờ Tả sông Saintard

1

Đường Phạm Hùng

Giáp xã Châu Khánh

600

110

Đường Lộ Châu Khánh

1

Cuối đường Phạm Hùng

Giáp xã Châu Khánh

500

111

Đường Tôn Đức Thắng

1

Cầu C247

Đường Lê Vĩnh Hòa

15.000

2

Đưng Lê Vĩnh Hòa

Hẻm chùa Phước Nghiêm

9.000

3

Ranh hẻm Chùa Phước Nghiêm

Hết ranh UBND Phường 5

6.500

4

Giáp ranh UBND Phường 5

Giáp đường Lương Định Của

4.000

Hẻm 87

1

Đường Tôn Đức Thắng

Hết thửa số 51, t bn đồ 44 Trần Quan Huôi

2.300

Hẻm 163

1

Suốt hẻm

2.300

Hẻm nhánh 163/2/1

1

Suốt hẻm

400

Hẻm 189

1

Suốt hẻm

2.300

Hẻm 196

1

Đường Tôn Đức Thắng

Hết tha số 179, tờ bản đồ 45 Hoàng Thiên Nga

2.300

Hẻm 222

1

Suốt hẻm

2.500

Hẻm nhánh 222/15/1

1

Suốt hẻm

400

Hẻm nhánh 222/22/1

1

Suốt hẻm

450

Hẻm 250

1

Sut hẻm

2.300

Hẻm 278, 322, 352

1

Suốt hẻm

2.500

Hẻm nhánh 278/13/1

1

Suốt hẻm

500

Hẻm nhánh 278/46/1

1

Suốt hẻm

450

Hẻm nhánh 322/8/1

1

Suốt hẻm

500

Hẻm nhánh 352/8/2

1

Suốt hẻm

400

Hẻm 354A

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm 283

1

Suốt hẻm

2.300

Hẻm 311, 319, 337, 398

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 368

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm 371, 389

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm nhánh 389/1/1

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 382

1

Suốt hẻm

2.000

Hẻm 420

1

Sut hẻm

1.000

Hẻm nhánh 420/40/1

1

Suốt hẻm

300

Hẻm nhánh 420/24/2

1

Suốt hẻm

300

Hẻm 452

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm nhánh 452/24/4

1

Suốt hẻm

300

Hẻm nhánh 452/28/2

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 472

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 498

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm nhánh 498/22/1

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 516

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm nhánh 516/38/1

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 532, 542

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 552

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 580

1

Suốt hẻm

1.500

Hẻm nhánh 580/10/1

1

Suốt hẻm

300

Hẻm nhánh 580/32/1

1

Suốt hẻm

330

Hẻm nhánh 580/42/1

1

Suốt hẻm

330

Hẻm nhánh 580/49/1

1

Suốt hẻm

330

Hẻm nhánh 580/61/1

1

Suốt hẻm

310

Hẻm 589

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 525

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 573, 596

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm nhánh 573/3/1

1

Suốt hẻm

300

Hẻm 593

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 638

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm nhánh 638/2/1

1

Suốt hẻm

250

Hẻm nhánh 638/1/2

1

Suốt hẻm

250

Hẻm nhánh 638/2/2

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 674

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 658, 684

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm nhánh 684/9/2

1

Sut hẻm

250

Hẻm nhánh 684/10/1

1

Sut hẻm

300

Hẻm 708

1

Suốt hẻm

800

Hẻm nhánh 708/10/1

1

Suốt hẻm

300

Hẻm nhánh 708/18/1

1

Sut hẻm

250

Hẻm nhánh 708/22/1

1

Suốt hẻm

300

Hẻm 716

1

Sut hẻm

800

Hẻm 726

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm nhánh 726/22/1

1

Suốt hẻm

300

Hẻm 744, 762, 780, 788

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm nhánh 744/6/1

1

Suốt hẻm

250

Hẻm nhánh 744/12/2

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 792

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 806, 814

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 49 (hẻm cũ 81  P6)

1

Suốt hẻm

2.500

Hẻm 55 (P6)

1

Đường Tôn Đức Thắng

Hẻm 4 Đ. Nguyễn Chí Thanh

2.000

Hẻm 74 (P8)

1

Suốt hẻm

2.500

Hẻm 146 (P8)

1

Đường Tôn Đức Thng

Đường Trần Văn Hòa

3.000

Hẻm 166 (P8)

1

Đường Tôn Đức Thắng

Hẻm 2 (P8)

3.000

Hẻm 178 (P8)

1

Đường Tôn Đức Thắng

Hẻm 2 (P8)

2.500

112

Đường Phạm Hùng

1

Đường Bà Triệu

Đường Coluso

4.000

2

Đường Coluso

Cống 77

2.500

3

Cống 77

Cầu Saintard

2.000

Hẻm 147A (P5)

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 5

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 5/1

1

Đường Phạm Hùng

Lộ đá cặp Kênh Cầu xéo

500

Hẻm 5/13

1

Hẻm 5/1

Hết thửa 166, tờ bản đồ số 33

300

Hẻm 117

1

Đường Phạm Hùng

Hết thửa 177 tờ bản đồ số 34 Trần Mạnh Cường

1.000

1

Giáp th177 tờ bn đồ số 34 Trần Mạnh Cường

Cui hẻm

800

Hẻm 54

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 98

1

Suốt hẻm

1.000

Hẻm 112

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 126

1

Sut hẻm

800

Hẻm 158

1

Sut hẻm

800

Hẻm 222

1

Đường Phạm Hùng

Hết thửa đất 245, tờ bn đồ số 34 Nguyễn Thị Thu Hn

500

Hẻm 663

1

Đường Phạm Hùng

Hết tha đất 100, tờ bản đồ s 7 ông Hai Tèo

500

Hẻm 838

1

Sut hẻm

500

Hẻm 843

1

Suốt hẻm

500

Hẻm 843/1

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 843/2

1

Sut hẻm

250

113

Đường Cao Thng

1

Đường Coluso

Hết tha đất 51, tờ bn đồ số 45

2.000

2

Giáp thửa đất 51, tờ bản đồ số 45

Đường Phạm Hùng

1.000

Hẻm 13

1

Giáp đường Cao Thng

Hết tha đt số 91, tờ bản đồ 19

500

Hẻm 91

1

Đường Cao Thng

Hết tha 4, tờ 48 Lý Văn Hiền

300

Hẻm 143

1

Đường Cao Thắng

Hết thửa 119 của hộ ông Nguyễn Văn Chơi

300

Hẻm 290

1

Đu ranh tha 290, tờ bản đ s 10 – Lê Thanh Hiền, đầu ranh tha 17 tờ bn đồ s 24

Cầu Thanh niên khóm 6

450

114

Đường vào Cảng sông

1

Phạm Hùng

Cao Thắng

1.500

115

Đường Chông Chác

1

Kênh Thị Đội

Tôn Đức Thắng

600

Hẻm 96, 134, 145, 167, 172, 182, 214, 215 (P5)

1

Suốt hẻm

250

116

Đường Lương Định Của

1

Cống Chông Chác

Giáp ranh huyện Long Phú

2.500

Hẻm 71, 81, 176, 192, 204 (P5)

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 90 (P5)

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 97 (P5)

1

Sut hẻm

500

117

Đường Kênh Xáng (Coluso) – Nhánh 1 và Nhánh 2

1

Đường Bà Triệu

Hết thửa đất 21, tờ bản đồ số 43 – Hết tha đất 4, tờ bn đồ số 43

1.800

Hẻm 24 cầu đen Kênh Xáng

1

Đầu hẻm

Hết tha 138, tờ bn đ số 38 Huỳnh Thị Dư

400

1

Giáp thửa 138, tờ bn đồ số 38 Huỳnh Thị Dư

Cuối hẻm

400

Hẻm 68 (Hẻm Cu Đen Kênh Xáng)

1

Suốt hẻm

400

Hẻm 84 (Hẻm Cầu Đen Kênh Xáng)

1

Đường Cầu Đen

Hết thửa 125, tờ bản đồ số 33 Vương Tuấn Phát

400

Hẻm 63

1

Đường Kênh Xáng (Coluso)

Giáp hẻm 84 (Cầu Đen), hết tha 12 tờ bản đ 39

500

Hẻm nhánh 63/19

1

Sut hẻm

250

Hẻm nhánh 63/51

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 213

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 245

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 249

1

Suốhẻm

300

Hẻm 275

1

Sut hẻm

300

Hẻm 260

1

Đường Kênh Xáng (Coluso)

Đường Lê Duẩn

400

118

Đường hẻm Cầu Đen – Kênh Xáng

1

Đầu hẻm

Hết thửa 504, tờ bản đồ số 30 Lê Thị Cm Vân

500

2

Giáp thửa 504, tờ bản đồ số 30 Lê Thị Cẩm Vân

Hết thửa 42, tờ bản đồ số 31 Thạch Chiêu

400

3

Giáp thửa 42, tờ bản đồ số 31 Thạch Chiêu

Cuối hẻm

350

Hẻm 24

1

Suốt hẻm

300

Hẻm nhánh 24/5

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 68

1

Sut hẻm

300

Hẻm 84

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 84/11

1

Suốt hẻm

250

119

Đường lộ đá Coluso (P8)

1

Đường Phạm Hùng

Hết tha đất 21, tờ bản đồ số 43 – hết thửa đất 4, tờ bản đồ số 43

2.000

Hẻm 10

1

Đường lộ đá Coluso

Đường Kênh Xáng

500

Hẻm 11

1

Đường lộ đá Coluso

Đường Lê Dun

500

120

Đường dân sinh trước Bệnh viện Đa khoa tnh song song vi Lê Dun (P9)

1

Kênh Cô Bc

Kênh 3 tháng 2

3.600

121

Đường cặp Kênh 3/2 (P9)

1

Mạc Đĩnh Chi

Đường kênh Qung Khuôl

500

1

Đường Kênh Quảng Khuôl

Bạch Đằng

500

122

Đường Mạc Đĩnh Chi nối dài (Đê bao ngăn mặn) K6P4

1

Sông Đinh

Giáp huyện Trần Đề

800

123

Đường Lê Đại Hành

1

Khóm 6, Phường 4

1.000

Hẻm 764 (P4)

1

Suốt hẻm

350

Hẻm 769, 859 (P4)

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 955 (P4)

1

Suốt hẻm

500

124

Lộ đá cặp kênh Cầu Xéo

1

Đường Phạm Hùng

Giáp đường Chông Chác

600

Hẻm 36, 68, 134, 236

1

Suốt hẻm

250

Hẻm 248 (P5)

1

Suốt hẻm

250

125

Lộ nhựa (Coluso nối dài)

1

Đường Phạm Hùng

Lộ đá cặp kênh Cầu xéo

1.000

126

Đường kênh Qung Khuôl

1

Đường Mạc Đĩnh Chi

Đường 30/4 – Khóm 5, P9

1.000

127

Lộ nhựa cặp kênh 8m – Phường 2

1

Toàn tuyến

800

128

Đường Trần Thủ Độ

1

Đường Trần Hưng Đạo

Quốc lộ 1A

1.500

129

Đường đê bao Trà Quýt (lộ đất cặp kênh đi Phụng Hiệp K3P7)

1

Quốc lộ 1A

Nguyễn Trường Tộ

600

130

Lộ đất giáp ranh huyện Mỹ Xuyên P10

1

Quốc lộ 1A

Đường Văn Ngọc Chính

450

131

Lộ nhựa cặp Quân khu IX

1

Đầu ranh tha đất số 156, tờ bản đồ số 53 (Khóm 3, Phường 2)

Giáp đường Trần Hưng Đạo

1.500

Hẻm 147

1

Suốt hẻm

600

Hẻm 133

1

Suốt hẻm

550

Hẻm 165

1

Suốt hẻm

800

Hẻm 911/165

1

Suốt hẻm

300

132

Lộ nhựa cặp sông Maspero Phường 8

1

Từ đường Cao Thắng, giáp khán đài đua ghe Ngo

Giáp ranh thu hồi KCN (hết đất ông Thạch Huil)

1.500

133

Các hẻm vào khu vực chợ bàn cờ đường Hoàng Diệu

1

Toàn hẻm

5.000

134

Lộ đal Xóm Chài

1

Đường Nguyễn Huệ

Đường Lê Duẩn

1.000

135

Lộ đal Phường 9

1

Đường 30/4

Cuối đường

700

136

Hẻm 357 (đưng vào Trường Quân Sự tnh)

1

Suốt hẻm

1.700

137

Lộ kênh Trường Thọ

1

Kênh 30 tháng 4

Đường Kênh 19 tháng 5

600

II

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ

1

Lộ đá Khu dân cư Bình An

1

Toàn tuyến

2.500

2

Khu dân cư Hưng Thịnh

1

Toàn khu dân cư

4.000

3

Khu dân cư Tuấn Lan (P6)

1

Toàn khu dân cư

2.500

4

Khu dân cư Hạnh Phúc

1

Toàn khu dân cư

2.000

5

Khu dân cư của Hm 357 (điểm dân cư Trường Quân sự tnh)

1

Toàn khu dân cư

1.500

6

Khu dân cư Nguyên Hưng Phát

2

Các tuyến đường nội bộ trong Khu dân cư (trừ các thửa đất có cạnh tiếp giáp đường Điện Biên Phủ)

2.000

1

Các thửa đất có cạnh tiếp giáp đường Điện Biên Phủ (đoạn từ đường Yết Kiêu đến Cầu Đúc)

4.000

7

Khu dân cư Sáng Quang Phường 10

1

Toàn khu dân cư

1.500

8

Khu dân cư Sáng Quang Phường 2

1

Toàn khu dân cư

2.000

9

Khu dân cư Minh Châu

 

Đường A1, A2

1

Toàn tuyến

700

Đường B

1

Quốc lộ 1A

Đường A2

2.500

2

Đường A2

Đường A1

1.000

3

Đường A1

Kênh 30/4

700

Đường C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7

1

Toàn tuyến

700

Đường D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19

1

Toàn tuyến

700

10

Khu dân cư xung quanh Trường Quân sự Quân Khu 9

 

Khu A

1

Các lô A5, A8, A12

5.000

Khu B

1

Có mặt tiền giáp đường Trần Hưng Đạo

5.000

Đường số 1

1

Giáp đường Trần Hưng Đạo

Đường số 9

3.000

2

Đường số 9

Đường số 7

2.300

Các đường số 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10

1

Toàn tuyến

2.000

11

Dự án Phát triển đô thị và tái định cư khu 5A

 

Đường 9A, 9B, 14, 20, 22 và 23

1

Toàn tuyến

2.500

Đường số 5, 6, 16

1

Toàn tuyến

3.000

Đường số 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, N24

1

Toàn tuyến

2.500

Các đường còn lại trong KDC

1

Toàn tuyến

2.000

B

THỊ XÃ NGÃ NĂM

I

PHƯỜNG 1

1

Phường Nguyễn Trung Trực.

1

Đầu ranh đất bà Ngô Thị Mết (cầu Trắng cũ)

Cống 5 Kẹ

4.500

2

Cống 5 Kẹ

Cầu Thanh niên (Khóm 1)

1.750

3

Cầu Thanh niên (Khóm 1)

Cầu Quản Lộ Phụng Hiệp (Khóm 7)

1.200

4

Cầu Qulộ Phụng Hiệp (Khóm 7)

Kênh 90

700

5

Kênh 90

Hết tuyến

500

2

Lộ đal kênh Năm Kẹ

1

Giáp đường Phạm Hùng

Giáp ranh Phường 3

400

3

Đường 3 tháng 2

1

Đầu ranh đất bà Ngô Thị Mết (Cầu Trắng cũ)

Đường Trần Văn By

5.800

2

Đường Trần Văn Bảy

Hết ranh chùa Phật Mu

4.200

3

Giáp ranh Chùa Phật Mẫu

Hết ranh đất Cây xăng số 1 (Hoàng Nhung)

2.500

4

Giáp ranh đất Cây xăng số 1 (Hoàng Nhung)

Cầu Cống đá

1.800

4

Đường Lê Hồng Phong

1

Suốt tuyến

4.500

5

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

1

Suốt tuyến

5.000

6

Đường Võ Thị Sáu

1

Suốt tuyến

4.500

7

Đường Trần Văn Bảy

1

Suốt tuyến

4.500

8

Đường Mai Thanh Thế

1

Giáp đường Nguyễn Trung Trực

Đường Trần Văn Bảy

5.000

2

Đường Trần Văn By

Giáp đường Phạm Hùng

3.800

9

Đường Hùng Vương

1

Cầu Ngã Năm mới (ngang khu hành chính)

Đầu đường Nguyễn Trãi (Cầu Đỏ cũ)

3.800

2

Giáp đường Nguyễn Trãi (Cầu Đỏ cũ)

Cầu Đỏ mới

1.800

3

Cầu Đỏ mới

Cầu Bến Long

1.000

10

Đường Trn Hưng Dạo

4

Cầu Bến Long

Hết tuyến (giáp Phường 2)

400

5

Cầu Bến Long

Hết tuyến (giáp xã Long Bình)

250

11

Khu dân cư Khóm 3, Phường 1

1

Đường N1

1.500

1

Đường N2

1.500

1

Đường N22

1.500

12

Đường N(Cụm công nghiệp Khóm 4)

1

Suốt tuyến

300

13

Đường 30 tháng 4

1

Mố cầu Đỏ cũ (đường 1-5) đến đu voi

Hết ranh đất ông Năm Miên

1.000

2

Giáp ranh đất ông Năm Miên

Đường nối Quốc lộ 61B (Nhánh rẽ 42 – Trà Ban)

700

14

Đường 1 tháng 5

1

Mố cầu Đỏ cũ

Rạch Xẻo Cạy

500

2

Rạch Xẻo Cạy

Giáp ranh Phường 2

300

15

Đường Lê Văn Tám

1

Cầu Chùa Ông Bn đến đầu voi

Hết ranh đất bà Ba Đê

600

2

Giáp ranh đt bà Ba Đê

Hết ranh đất Hai Thời

400

3

Giáp ranh đất Hai Thời

Cầu 2 Chánh giáp xã Vĩnh Quới

300

16

Đường Lê Văn Tám (đoạn mới làm)

1

Cầu chùa Ông Bn

Hết ranh đất Hai Thời

300

17

Đường Lạc Long Quân

1

Giáp đường Mậu Thân

Hết ranh đất chùa Ông Bn cũ

700

2

Giáp ranh đất chùa Ông Bốn cũ

Giáp ranh xã Vĩnh Quới

250

18

Đường Mậu Thân

1

Giáp đường Lạc Long Quân

Cầu Treo

1.000

2

Cầu Treo

Cầu Đường Trâu

800

19

Đường Nguyễn Trãi (Quốc lộ 61B)

1

Giáp đường Hùng Vương (mố cầu Đỏ cũ)

Cống ông Phạm Văn Bê (Nghĩa trang liệt sĩ mới)

1.300

300

800

20

Đường Lê Hoàng Chu

1

Suốt đường

300

21

Quốc lộ 61B

1

Giáp xã Long Bình

Cống ông Phạm Văn Bê (Nghĩa trang liệt sĩ mới)

800

2

Cống ông Phạm Văn Bê (Nghĩa trang liệt sĩ mi)

Cầu Đỏ mới

600

3

Cầu Đỏ mới

Giáp Đường 30/4

500

3

Giáp Đường 30/4

Cầu Dừa (Trà Ban)

500

22

Lộ đal kênh 30/4

1

Giáp đường Phạm Hùng (nối dài)

Giáp ranh giới Phường 3

400

23

Đường Hunh Thị Tân

1

Đường Nguyễn Huệ

Đường Phạm Hùng

2.000

2

Đoạn còn lại

400

24

Đường Phạm Hùng

1

Đưng Nguyn Huệ

Đường 3/2

1.800

25

Đường Nguyễn Huệ

1

Giáp đường Mai Thanh Thế

Qun lộ Phụng Hiệp

1.800

26

Đường Nguyn Văn Linh

1

Quản lộ Phụng Hiệp

Hết tuyến

1.500

27

Quản lộ Phụng Hiệp

2

Kênh Cng Đá

Cầu kênh Phú Lộc – Ngã Năm

700

1

Cầu Kênh Phú Lộc – Ngã Năm

Kênh Bến Long

700

3

Kênh Bến Long

Ranh Phường 2

500

28

Đường Phạm Văn Đồng

1

Đường Nguyn Trãi

Đường Nguyễn Văn Linh

2.000

 

2

Cầu Ngã Năm mi

Đường Nguyễn Huệ

1.800

29

Đường Xẻo Cạy (hai bên)

1

Giáp Đường 1 tháng 5

Giáp đường 30/4 (cầu Dừa)

250

30

Kênh 90 (hai bên)

1

Giáp đường Nguyễn Trung Trực

Ranh xã Phường 3

250

31

Lộ mới Khóm 2

1

Cầu chùa Ông Bn

Bờ kè chợ nổi

300

II

PHƯỜNG 2

1

Đường Cách Mạng Tháng 8

1

Cống Lý Thanh

Đường vào khu hành chính mới

3.100

2

Khóm 1

1

Đầu ranh đất bà Hoàng

Hết ranh đất Trường Tiểu học Phường 2

2.200

3

Đường Lý Tự Trọng

1

Đường vào khu hành chính mi

Hết đất cây xăng ông Dũng

2.000

2

Giáp đất cây xăng ông Dũng

Kênh 8/3

1.000

3

Kênh 8/3

Kênh Mỹ Lợi

500

3

Kênh Mỹ Lợi

Cầu kênh Bình Hưng

500

4

Cầu kênh Bình Hưng

Giáp ranh xã Tân Long

350

4

Kênh Quản Lộ – Phụng Hiệp

1

Giáp cống Lý Thanh

Hết ranh đất bà Nguyễn Thị Từ

700

2

Đầu ranh đất Cây xăng Trường Thịnh đến đầu voi

Hết ranh đất nhà máy Tư Mễnh

400

3

Đầu ranh đất cây xăng Trường Thịnh

Giáp phường Trà Lồng – thị xã Long Mỹ – Hậu Giang

300

3

Cầu Treo

Giáp Phường 1

300

3

Đầu ranh đất Đà Hoàng

Giáp Phường 1

300

5

Đường Âu Cơ

1

Đầu ranh đất ông Sừng

Giáp đường Quản lộ – Phụng Hiệp

1.200

6

Khóm 1 (p Tân Lập B)

1

Đầu ranh đất ông Tăng Văn Tuấn đến đầu voi

Hết ranh đất nhà ông Cà Hom

400

7

Khóm Tân Thành A

1

Đầu ranh đất Trại cưa Phú Cường đến đầu voi

Đến mố cầu treo

400

8

Quản lộ Phụng Hiệp

4

Giáp huyện Mỹ Tú

Giáp kinh xáng Mỹ Phước

300

2

Kinh Xáng Mỹ Phước

Kênh 8/3

500

1

Kênh 8/3

Hết đất Bà Hoàng

600

2

Giáp ranh đất bà Hoàng

Hết ranh trường THCS

500

3

Giáp ranh đất Trường THCS

Giáp Phường 1

450

9

Quốc lộ 61B

1

Giáp ranh Cầu Dừa

Cầu Trà Ban (giáp ranh tnh Hậu Giang)

500

10

Đường UBND Phường

1

Đầu ranh đất UBND Phường

Giáp đường vào Trường học cũ

600

III

PHƯỜNG 3

1

Đường nhựa ven Kênh Xáng Phụng Hiệp

1

Cầu Cống Đá

Hết ranh đất Lộ rẽ Tám Tuấn đầu nối QLPH

1.000

2

Giáp ranh đất Lộ rẽ Tám Tuấn đầu nối QLPH

Hết ranh đất ông Tám Thầy

650

3

Khu vực đất quy hoạch chợ Vĩnh Biên (Nay thuộc phường 3)

1.300

4

Đầu ranh đất Trường THCS Phường 3 (ngoại trừ đất quy hoạch chợ Vĩnh Biên nay thuộc Phường 3)

Giáp ranh đất ông Tám Thầy

1.000

5

Giáp ranh đất Trưng THCS Phường 3

Giáp ranh tnh Bạc Liêu

400

2

Quản lộ Phụng Hiệp

1

Cầu Cống Đá

Cống Tám Xưa

600

2

Cống Tám Xưa

Cng Hai Cường

450

1

Cống Hai Cường

Cầu Nàng Rền

 

600

3

Cầu Nàng Rền

Giáp tnh Bạc Liêu

400

3

Tnh lộ 937B

1

Giao giữa Quản Lộ Phụng Hiệp – kênh Nàng Rền

Giáp ranh Mỹ Bình

350

4

Lộ kinh Huỳnh Yến

1

Cầu Cng Đá cũ

Giáp ranh Mỹ Bình

250

5

Lộ Kinh Ngang

1

Cầu Kinh Tư

Giáp ranh Mỹ Bình

250

6

Lộ Kinh 90

1

Giáp Khóm 7 Phường 1

Ngã tư Kinh Ngang ông Hiếu – ông Phong

250

7

Lộ Làng Mới

1

Giáp Mỹ Bình

Giáp Bạc Liêu

250

8

Lộ bà Liếm

1

Cầu Huỳnh Yến

Cầu Hai Nhuận

250

9

Lộ kinh Xóm Lm

1

Tỉnh lộ 937B

Ngã ba Làng Mới (ông Khởi)

250

10

Kênh Tuấn Hớn

1

Giáp Quản Lộ Phụng Hiệp

Cầu Hai Hổ

250

1

Giáp Quản Lộ Phụng Hiệp

Cầu Ba Nhánh

250

IV

XÃ MỸ QUỚI

1

Khu vực Trung tâm xã

ĐB

Đầu ranh đất Hai Di

Hết ranh đất ông Trần Văn Lm

2.500

2

p Mỹ Thành

KV1-VT1

Đầu ranh đất ông Trần Văn Lm

Cầu Mới

1.000

KV1-VT3

Cầu Mới

Hết ranh đất Sáu Phi

700

KV2-VT2

Đầu ranh đất Sáu Phi

Giáp ranh xã Mỹ Bình

400

KV2-VT1

Đầu ranh đất bà Hai Di

Giáp ranh xã Mỹ Bình

500

KV1-VT2

Cầu Tnh lộ 937B (Hương lộ 17) đến UBND xã

Hết ranh đất Nhà máy ông Chúng

750

3

Lộ Mỹ Bình – Mỹ Quới

KV1-VT1

Từ đu lộ

Hết ranh đất ông Phạm Văn Thực

500

4

p Mỹ Thọ

KV2-VT1

Đầu ranh đất Nhà máy ông Chúng

Hết ranh đất Sáu Quyền

550

KV2-VT2

Giáp ranh đất Sáu Quyền

Hết ranh đất ông Tư Thiện

500

5

Hương lộ 17 (Tnh lộ 937 B)

KV1-VT1

Cầu chợ Mỹ Quới

Hết ranh đất Trường THPT Lê Văn Tám

1.000

KV1-VT2

Giáp ranh đất Trường THPT Lê Văn Tám

Cầu Số 1 (Cầu Bưng Sen)

700

KV1-VT3

Cầu số 1 (cầu Bưng Sen)

Giáp ranh xã Mỹ Bình

500

6

p Mỹ Tây A – Mỹ Tường B

KV1-VT1

Cu mới

Hết ranh đất Đình Nguyễn Trung Trực

900

7

p Mỹ Tường B

KV1-VT2

Giáp ranh đất Đình Nguyễn Trung Trục

Hết ranh đất Tư Đời

650

KV1-VT3

Giáp ranh đất Tư Đời

Cầu ông Xi

400

8

p Mỹ Thọ

KV1-VT2

Đầu ranh đất Năm Châu đến đầu voi

Hết ranh đất Châu Thị Mỹ

500

9

p Mỹ Tây A

KV1-VT2

Cầu Mới

Hết ranh đất ông Dương Huỳnh Long

650

10

Đường Mỹ Quới – Rộc Lá

KV1-VT1

Giáp khu vực xây dựng chợ Nhà ông Đạt Em)

Cầu mi

1.000

KV1-VT2

Cầu mới

Hết ranh đất ông Hà Tn Liêm

450

KV1-VT3

Giáp ranh đất ông Hà Tấn Liêm

Cầu Mỹ Hưng

300

11

Lộ B Mỹ Thành (kênh Thầy Cai Nhâm)

KV2-VT3

Kênh Mương lộ

Giáp ranh xã Mỹ Bình

250

V

XÃ TÂN LONG

1

Quốc lộ 61B

KV2-VT1

Cầu ông Tàu giáp xã Thạnh Tân

Cầu Cái Trầu

800

KV1-VT2

Cầu Cái Trầu, KV chợ Tân Long

Hết ranh đất UBND xã Tân Long

1.600

KV1-VT1

Giáp ranh đất UBND xã Tân Long

Cầu Ba Bọng

800

KV2-VT1

Cầu BBọng

Giáp xã Long Bình

500

2

p Long Thạnh

KV1-VT1

Cầu Cái Trầu

Cầu Xéo

820

3

Lộ liên xã Tân Long – Phường 2

KV2-VT2

Cầu BBọng

Hết ranh xã

300

4

Đường vào phố

KV2-VT1

Đầu ranh đất nhà ông Ty

Hết ranh đất nhà ông Hiệp

400

5

Hẻm Trạm Y tế

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Em

Hết ranh nhà máy ông Tư Cư

250

VI

XÃ VĨNH QUỚI

1

Trung tâm xã

KV1-VT1

Cầu Sóc Sải đến UBND xã

Cu Đường Tắc

300

2

Đường ôtô

KV1-VT2

Hết tuyến

250

3

Tuyến Kinh Xáng Quản Lộ Phụng Hiệp

KV2-VT2

Cầu Đường Trâu

Cống Bảy Tươi

250

KV2-VT2

Cống By Tươi

Giáp ranh tnh Bạc Liêu

250

4

Tuyến Kinh Xáng Chìm

KV2-VT2

Giáp ranh ấp 2

Hết đất nhà thờ CáTrầu

250

5

Tuyến rạch Xo Si

KV2-VT2

Cầu Ngã Tư Sóc Sải

Hết ranh đất ông Quách Văn Ngón

250

6

Tuyến lộ chùa Ô Chum

KV2-VT2

Cầu Ngã Tư Sóc Sải

Hết ranh đất Khóm 2 (Phường 1)

250

7

Tuyến lộ ngang chùa Ô Chum

KV2-VT2

Cầu Ngã Tư Lục Bà Tham

Hết ranh đất Khóm 2 (Phường 1)

250

8

Tuyến cứng hóa đê bao

KV2-VT3

Đầu ranh đất nhà Út Tô

Hết đất ông Thanh Văn

250

VII

XÃ LONG BÌNH

1

Quốc lộ 61B (Tnh lộ 937)

KV1-VT1

Giáp kênh Dân quân Khóm 3, Phường 1

Cống 7 Oanh

700

KV1-VT2

Cống 7 Oanh

Hết địa giới xã (giáp Tân Long)

500

2

Lộ A Mỹ Hòa – Mỹ Hiệp

KV2-VT3

Giáp Khóm 7 Phường 1

Giáp xã Mỹ Bình

250

VIII

XÃ MỸ BÌNH

1

Trung tâm xã

KV1-VT1

Đầu ranh đt Trường học

Cng Hai Nhân

400

2

Hương lộ 17 (Tnh lộ 937B)

KV1-VT1

Hết tuyến

300

3

Tuyến Hai Nhân – Mỹ Quới

KV2-VT2

Cống Hai Nhân

Giáp ranh Phường 3

250

KV2-VT1

Giáp ranh đất ranh đt trưng học

Giáp ranh xã Mỹ Quới

300

4

Tuyến Cống Hai – Sáu Hùng

KV2-VT1

Cống Hai gốc tre

Cống Sáu Hùng (giáp ranh xã Mỹ Quới)

300

5

Tuyến cầu Nàng Rn

KV2-VT3

Cầu Nàng Rền

Giáp Long Bình

250

C

THỊ XÃ VĨNH CHÂU

I

PHƯỜNG 1

1

Đường Trưng Trắc

1

Toàn tuyến

12.000

2

Đường Trưng Nhị

1

Toàn tuyến

12.000

3

Đường Trần Hưng Đạo

1

Ngã 4 đường 30 tháng 4

Đến ngã 4 đường Lê Lai

8.000

2

Ngã 4 đường 30 tháng 4

Đến đường Phan Thanh Giản

6.000

3

Ngã tư Lê Lai

Hết đất Chùa Bà

5.000

4

Giáp đất Chùa bà

Cầu Ngang

4.000

Hẻm 2

1

Toàn tuyến

300

Hẻm 9

1

Toàn tuyến

650

Hẻm 10

1

Đầu ranh đất ông Đ Văn Út

Hết ranh đất bà Kim Thị Út

500

Hẻm 25

1

Toàn tuyến

300

Hẻm 36

1

Toàn tuyến

350

Hẻm 52

1

Toàn tuyến

350

Hẻm 89

1

Toàn tuyến

350

Hẻm 125 (Hẻm Ba Cò cũ)

1

Toàn tuyến

650

Hẻm 145

1

Toàn tuyến

500

Hẻm 162

1

Toàn tuyến

350

Hẻm 196

1

Toàn tuyến

350

Hẻm 301 (Hẻm Khu Thương Nghiệp cũ)

1

Toàn tuyến

500

Hẻm 332

1

Toàn tuyến

350

4

Đường Đề Thám

1

Toàn tuyến

4.000

5

Đường 30 tháng 4

1

Cầu Vĩnh Châu

Ngã tư Nguyễn Hu

7.000

2

Ngã tư Nguyễn Huệ

Quốc lộ Nam Sông Hậu

5.000

3

Cầu Vĩnh Châu

Hết đất ông Khưu Lý Minh phía Đông. Hết đất bà Nguyễn Thị Dung phía Tây lộ 30/4

4.500

4

Giáp đất ông Khưu Lý Minh phía Đông, giáp đất Nguyễn Thị Dung phía Tây lộ 30/4

Đến cầu Giồng Dú

3.500

Hẻm 16 (cặp Cây xăng số 13 cũ)

1

Toàn tuyến

460

Hẻm 36

1

Toàn tuyến

300

Hẻm 44

1

Toàn tuyến

350

Hẻm 102 (vào nhà trọ Huy Hoàng cũ)

1

Toàn tuyến

750

Hẻm 137

1

Toàn tuyến

350

Hẻm 150

1

Toàn tuyến

300

Hẻm 181

1

Toàn tuyến

460

Hẻm 186

1

Toàn tuyến

300

Hẻm 204

1

Toàn tuyến

350

Hẻm 418

1

Toàn tuyến

300

6

Đường 1 tháng 5

1

Đường 30 tháng 4

Đường s 6

5.000

7

Đường Lê Lợi

1

Cầu Vĩnh Châu

Đường Lê Lai

6.000

2

Cầu Vĩnh Châu

Đường Phan Thanh Giản

5.000

3

Ngã 3 đường Phan Thanh Giản

Hết ranh kho Công ty Vĩnh Thuận

2.000

8

Đường Phan Thanh Gin

1

Toàn tuyến

3.000

Hẻm 13

1

Toàn tuyến

350

Hẻm 21 (Hẻm Cơ khí cũ)

1

Toàn tuyến

500

Hẻm 22 (Đối diện hẻm cơ khí cũ)

1

Toàn tuyến

500

Hẻm 36 (Sau đội quản lý duy tu sửa chữa)

1

Toàn tuyến

500

Hẻm 37 (Vào nhà ông Thống)

1

Toàn tuyến

500

9

Đường Nguyễn Huệ

1

Đầu ranh đất Chùa Ông

Ngã 4 Đường 30 tháng 4

8.000

2

Ngã 4 Đường 30 tháng 4

Ngã 4 đường Phan Thanh Gin

6.000

3

Ngã 4 đường Phan Thanh Giản

Giáp đường Thanh niên

5.000

4

Giáp đường Thanh niên

Ranh phường Vĩnh Phước

3.500

Hẻm 3

1

Toàn tuyến

400

Hẻm 143

1

Toàn tuyến

300

Hẻm 210 (Cp nhà ông Lâm Hai)

1

Từ đầu hẻm

Hết đất ông Kim Xê

500

2

Đoạn còn lại

370

Hẻm 232

1

Toàn tuyến

350

Hẻm số 251 (Cập nhà ông Phát)

1

Toàn tuyến

2.200

Hẻm 286

1

Toàn tuyến

400

Hẻm 305 (Vào nhà ông Sơn Mo Nát)

1

Từ đầu hẻm

Hết đất ông Mã Quốc Cường

370

2

Đoạn còn lại

250

Hẻm 375 (Cặp nhà Trường Dân tộc nội trú)

1

Toàn tuyến

700

10

Đường Thanh niên

1

Toàn tuyến

3.000

Hẻm 20 (cặp Kho Trương Két)

1

Toàn tuyến

400

Hẻm 23 (đi diện Làng nưng)

1

Toàn tuyến

400

Hẻm 56

1

Toàn tuyến

350

11

Đường Đồng Khởi

1

Đường 30 tháng 4

Giáp sông Vĩnh Châu

7.000

2

Đường 30 tháng 4

Cng Ông Trầm

2.800

3

Cống Ông Trầm

Ngã 3 trại giam

1.500

Hẻm 110

1

Toàn tuyến

400

12

Đồng Khởi nối dài

1

Ngã 3 trại giam

Giáp ranh đất trại giam

400

13

Tnh lộ 935

1

Cầu Giồng Dú

Hết đất nhà trọ Tho Nguyên

1.500

2

Giáp đt nhà trọ Thảo Nguyên

Giáp ranh phường Khánh Hòa

1.000

Hẻm 40

1

Toàn tuyến

350

Hẻm 188

1

Toàn tuyến

350

Hẻm 244

1

Toàn tuyến

350

14

Đường Nguyễn Trãi

1

Cầu Vĩnh Châu

Cầu chợ mới

4.000

2

Cầu Vĩnh Châu

Cống Ông Trầm

1.100

15

Đường Nguyn Thị Minh Khai

1

Toàn tuyến

8.000

Hẻm 35 (Trong Chợ mới)

1

Đường Nguyn Thị Minh Khai

Mé sông Vĩnh Thành

1.200

16

Đường Lê Hng Phong

1

Toàn tuyến

8.000

Hẻm 01

1

Toàn tuyến

500

17

Đường Lê Hồng Phong (ni dài)

1

Đầu ranh đất chợ cũ

Giáp ranh đất Khu thương mại mới xây dựng

5.000

18

Đường số 1

1

Đường Lê Hồng Phong

Đường số 8

4.000

2

Đường Lê Hồng Phong

Hết ranh đất Công an

3.000

19

Đường s 2

1

Đường 1 tháng 5

Giáp ranh đất Khu Thương mại

3.000

2

Đường 1 tháng 5

Đường số 1

3.000

20

Đường số 3

1

Đường Lê Hồng Phong

Đường số 6

4.000

21

Đường Số 4 (Châu Văn Đơ)

1

Đường 30 tháng 4

Đường Nguyễn Huệ

3.000

Hẻm 8 (Vào Khu tập thể giáo viên)

1

Toàn tuyến

600

22

Đường số 6

1

Toàn tuyến

5.000

23

Đường số 7

1

Đường Lê Hồng Phong

Đường số 8

5.000

2

Đường Lê Hồng Phong

Đường số 2

3.000

24

Đường số 8

1

Toàn tuyến

5.000

25

Đưng Bùi Thị Xuân

1

Đường Trưng Nhị

Đến Lê Lai

5.000

26

Đường Lê Lai

1

Cầu Mậu Thân

Quốc lộ Nam Sông Hậu

5.000

2

Quốc lộ Nam Sông Hậu

Huyện lộ 48

2.500

3

Huyện lộ 48

Đê Biển

2.000

Hẻm 70 (cặp Ngân hàng Chính sách)

1

Từ đầu hẻm

Hết đất ông Quảng Thanh Cường

800

2

Đoạn còn li

700

Hẻm 85 (vào nhà ông Lâm Hoàng Viên)

1

Từ đầu hẻm

Hết ranh đt bà Lai Thị Xiếu Láo

800

2

Giáp ranh đất bà Lai Thị Xiếu Láo

Hết ranh đất ông Trần Văn Thêm

700

3

Đoạn còn lại

500

Hẻm 99 (vào nhà ông Trạng)

1

Từ đầu hẻm

Hết ranh đt ông Tạ Ngọc Trí

800

2

Giáp ranh đất ông Tạ Ngọc Trí

Hết ranh đt bà Huỳnh Thị Thanh Liễu

700

Hẻm 207 (Hẻm 106 cũ)

1

Toàn tuyến

500

Hẻm 289 (Hẻm Lâm nghiệp cũ)

1

Toàn tuyến

500

Hẻm 325 (đi diện Đồn 646)

1

Từ đầu hẻm

Hết ranh đất ông Nguyễn Quang

350

2

Đoạn còn li

300

Hẻm 186 (Giồng Giữa)

1

Từ đầhẻm

Hết ranh đt Trịnh Vân Tó

500

2

Giáp ranh đt Trịnh Văn Tó

Hết ranh đất ông Tăng Văn Cuôi

350

3

Đoạn còn li

300

Hẻm 210

1

Toàn tuyến

300

Hẻm 258

1

Toàn tuyến

300

Hẻm 280

1

Toàn tuyến

300

Hẻm 352 (vào nhà ông Huỳnh Xà Cọn)

1

Từ đầu hẻm

Hết đt Ông Châu Xèm Tịch

350

2

Giáp đt ông Châu Xèm Tịch

Hết ranh đt bà Ong Thị Xiệu

300

3

Đoạn còn lại

250

Hẻm 420

1

Toàn tuyến

300

Hẻm 280

1

Toàn tuyến

250

27

Đường trong Khu tái định cư Hải Ngư

1

Toàn tuyến

600

28

Huyện lộ 48 (Giồng Nhãn)

1

Toàn tuyến trong phạm vi Phường 1

1.500

Hẻm 02

1

Toàn tuyến

350

Hẻm 18

1

Toàn tuyến

350

Hẻm 39

1

Toàn tuyến

350

Hẻm 92

1

Toàn tuyến

300

Hẻm 118

1

Toàn tuyến

250

Hẻm 163

1

Toàn tuyến

250

Hẻm 178

1

Toàn tuyến

250

Hẻm 197

1

Toàn tuyến

350

Hẻm 204

1

Toàn tuyến

250

Hẻm 244

1

Toàn tuyến

300

Hẻm 261

1

Toàn tuyến

300

Hẻm 336

1

Toàn tuyến

250

Hẻm 360

1

Toàn tuyến

250

Hẻm 376

1

Toàn tuyến

300

29

Đường Lý Thường Kiệt

1

Toàn tuyến

3.000

Hẻm 16

1

Toàn tuyến

250

Hẻm 143

1

Toàn tuyến

250

30

Quốc lộ Nam Sông Hậu

1

Toàn tuyến

3.000

Hẻm 221 (đối diện Làng nướng)

1

Toàn tuyến

600

Hẻm 239

1

Đường Nam Sông Hậu

Huyện lộ 48

850

31

Huyện lộ 41

1

Ngã 3 Giồng Dú

Ranh Phường 2

1.500

32

Đường Giồng Giữa (khu 5)

1

Toàn tuyến

1.000

Hẻm 14

1

Toàn tuyến

350

Hẻm 24

1

Toàn tuyến

350

Hẻm 58

1

Toàn tuyến

300

Hẻm 76

1

Toàn tuyến

300

Hẻm 100

1

Toàn tuyến

300

33

Đường Mậu Thân

1

Toàn tuyến

800

Hẻm 74

1

Toàn tuyến

350

Hẻm 100 (cặp nhà bà Dự)

1

Toàn tuyến

360

34

Đường Đinh Tiên Hoàng

1

Toàn tuyến

650

35

Đường đal

1

Các tuyến lộ đal trong phạm vi toàn phường

250

II

PHƯỜNG 2

1

Huyện lộ 43

1

Ranh Phường 1

Ranh xã Lạc Hòa

1.000

2

Đường đamới

1

Giáp Huyện lộ 43

Hết ranh nhà ông Trần Phết

300

3

Đường Trần Hưng Đạo

1

Ranh Phường 1

Đến ngã ba Quốc lộ NSH

3.000

4

Quốc lộ Nam Sông Hậu

1

Ranh Phường 1

Ngã ba Quốc lộ Nam Sông Hậu

3.000

2

Ranh đất bà Lâm Thị Đa Ri

Đến hết đất ông Kim Vong

1.500

3

Vị trí còn lại

1.000

5

Huyện lộ 48

1

Toàn tuyến

900

6

Lộ Dol Chêl

1

Toàn tuyến

400

7

Lộ Vĩnh Bình – Giồng Me

1

Toàn tuyến

500

8

Lộ đaCà Săng Cộm

1

Toàn tuyến

400

9

Lộ đal Vĩnh Bình – Vĩnh An (phía Nam lộ Nam Sông Hậu)

1

Toàn tuyến

400

10

Lộ đaVĩnh Bình – Vĩnh An (phía Bắc lộ Nam Sông Hậu)

1

Toàn tuyến

400

11

Lộ đal Sân Chim – Cà Lăng B

1

Toàn tuyến

400

12

Lộ Giồng Me

1

Toàn tuyến

400

13

Lộ đal Vĩnh Trung

1

Toàn tuyến

400

14

Lộ đal Giồng Nhãn

1

Toàn tuyến

400

15

Lộ đai Đol Chát

1

Toàn tuyến

400

16

Lộ vô chùa Cà Săng

1

Toàn tuyến

500

17

Đường đal

1

Các lộ đai trong phạm vi Phường

250

III

PHƯỜNG VĨNH PHƯỚC

1

Quốc lộ Nam Sông Hậu

2

Cng PiPu

Hết ranh đt ông Lâm Sóc

3.000

1

Giáp ranh đất ông Lâm Sóc

Salateấp Xo Me (khóm Sở Tại B)

5.500

3

Cng Wathpich

Hết đất Cây xăng Thanh La Hương

2.000

2

Giáp ranh Phường 1

Cống Wathpich

3.000

4

Đoạn còn lại

1.000

2

Huyện lộ 48

1

Ngã ba Biển Dưới

Về phía Tây hết đất bà Trần Thị Luối, phía Đông hết ranh đất HTX Muối

900

2

Đoạn còn lại

700

3

Đường cống Wathpich

1

Cống Wach Pich

Huyện lộ 48

400

4

Lộ đal

1

Giáp ranh Phường 1

Giáp Huyện lộ 48

400

5

Tnh lộ 936

1

Quốc lộ Nam Sông Hậu

Cầu Keo

1.500

2

Từ Cầu Kè

Cầu Dù Há

800

6

Tỉnh lộ 940

1

Quốc lộ Nam Sông Hậu

Cầu 41

800

2

Cầu 41

Cầu 47

600

1

Cầu 47

Cầu Chợ Kênh

800

7

Đường Huyện 40

1

Giáp xã Vĩnh Tân

Giáp xã Vĩnh Hiệp

400

8

Đường Nguyễn Huệ

1

Giáp ranh Phường 1

Ngã tư Quốc lộ Nam Sông Hậu

3.500

9

Lộ Phước Tân

1

Đầu ranh đất Trường học Biển Dưới

Giáp ranh giới xã Vĩnh Tân

350

10

Lọ Tà Lét

1

Quốc lộ Nam Sông Hậu

Huyện lộ 48

400

11

Lộ Xo Me

1

Quốc lộ Nam Sông Hậu

Huyện lộ 48

400

12

Hẻm trong chợ Xo Me

1

Toàn tuyến

4.600

13

Lộ Đai Trị

1

Quốc lộ Nam Sông Hậu

Cầu chợ

5.500

2

Các đoạn còn lại

1.200

14

Lộ Vĩnh Thành

1

Quốc lộ Nam Sông Hậu

Mé sông Vĩnh Thành

1.000

1

Quốc lộ Nam Sông Hậu

Chợ Vĩnh Thành

1.000

2

Đoạn còn lại

250

15

Hẻm cặp Tờng DT Nội trú

1

Toàn tuyến

500

16

Đường đal

1

Các tuyến lộ đal trong phạm vi toàn phường

250

IV

PHƯỜNG KHÁNH HÒA

1

Tnh lộ 935

1

Từ đầu ranh đất ông Nguyễn Tư Thuận

Hết ranh đất Trường TH Khánh Hòa 2

1.200

1

Lộ đal Sóc Ngang

Hết đất nhà ông Nhan Hùng

1.200

2

Mé sông Mỹ Thanh

Hết đất nhà ông Nguyễn Thanh Hoàng

1.000

2

Đoạn còn lại

1.000

2

Huyện lộ 41

2

Tỉnh lộ 935

Giáp sông Vĩnh Châu

500

1

Tnh lộ 935

Cầu Bưng Tum

800

2

Cầu Bưng Tum

Cầu Lm Thiết

500

3

Đường đal

1

Các tuyến lộ đal trong phạm vi toàn phường

250

V

XÃ LẠC HÒA

1

Huyện lộ 43

KV1-VT1

Đầu ranh đất chùa Hi Phước An

Hết ranh đất cây xăng Hu Còn

1.500

KV1-VT2

Từ tim cống về hướng Bắc (lộ đal)

Hết đất Trạm cấp nước (Ca Lạc)

1.000

KV1-VT2

Từ tim cống về hướng Bắc (lộ đal)

Hết đất bà Lâm Thị Bẹp (Ca Lạc A)

1.000

KV1-VT3

Toàn tuyến trong phạm vi xã

700

2

Đường Ca Lạc – Lền Buối

KV2-VT3

Giáp với Huyện lộ 43

Giáp sông Trà Niên

250

3

Quốc lộ Nam Sông Hậu

KV1-VT2

Toàn tuyến trong phạm vi xã

1.000

4

Lộ Giồng Giữa Đại Bái – Đại Bái A

KV2-VT3

Lộ chùa Đại Bái

Quốc lộ Nam Sông Hậu

250

5

Đường Tăng Du

KV2-VT1

Toàn tuyến

500

6

Đường Ca Lạc Đại Bái

KV2-VT1

Toàn tuyến

500

7

Lộ đal Hòa Nam – Hòa Thành

KV2-VT2

Toàn tuyến

300

8

Lộ đal Ca Lạc A

KV2-VT3

Toàn tuyến (trừ trung tâm chợ)

250

9

Lộ đal Cao Sản

KV2-VT3

Lộ Ca Lạc Đại Bái

Lộ Tân Du

250

10

Lộ đal Vĩnh Biên

KV2-VT3

Toàn tuyến

250

11

Lộ Vĩnh Biên, Vĩnh Thành B

KV2-VT3

Giao Âu Thọ B

Giao với lộ Vĩnh Biên Bà Len

250

12

Lộ đal Vĩnh Biên, Vĩnh Thành B

KV2-VT3

Toàn tuyến

250

13

Lộ đal Vĩnh Biên Ca Lạc A

KV2-VT3

Toàn tuyến

250

14

Lộ đal Lền Bui

KV2-VT2

Huyện lộ 43

Hết đất điểm lẻ Trường Tiểu học Lạc Hòa 1

400

15

Đường đal Điền Thầy Ban Ln Buối

KV2-VT3

Lộ đal LBuối

Sông Trà Niên

250

16

Đường đal

KV2-VT3

Các tuyến lộ đatrong phạm vi toàn xã

250

VI

XÃ VĨNH HẢI

1

Quốc lộ Nam Sông Hậu

KV1-VT1

Chùa Trà Sết

Hết đất Cây xăng M Hưng

1.500

KV1-VT2

Đầu đất Trường TH Vĩnh Hi 4

Cầu Mỹ Thanh 2

1.200

KV1-VT3

Toàn tuyến còn lại trong phạm vi xã

1.000

2

Huyện lộ 43

KV1-VT1

Đầu đất nhà ông Huỳnh Mến

Cống cầu ngang

700

KV1-VT2

Toàn tuyến

600

3

Lộ Bà Len

KV2-VT1

Từ ngã tư chợ Vĩnh Hi về hướng Bc đến ngã 3 Huyện lộ 43, hưng Nam đến lộ đal khu An Lạc

600

4

Lộ đal Âu Thọ A

KV2-VT2

Toàn tuyến

400

5

Lộ đal Âu Thọ B

KV2-VT2

Toàn tuyến

400

6

Lộ vào Khu du lịch Hồ B

KV2-VT1

Quốc lộ Nam Sông Hậu

Hết đất bà Lý Thị Vuông

500

KV2-VT2

Giáp đất bà Lý Thị Vuông

Hồ Bể

300

7

Tnh lộ 113 (cũ)

KV2-VT1

Toàn tuyến

600

8

Đường đal

KV2-VT3

Các tuyến lộ đal trong phạm vi toàn xã

250

9

Đường lộ đal khu tái định cư khu 1

KV2-VT2

Toàn tuyến

300

10

Đường lộ đakhu tái định cư khu 2

KV2-VT2

Toàn tuyến

300

VII

XÃ HÒA ĐÔNG

1

Trung tâm xã Hòa Đông

KV1-VT1

Từ ngã ba chợ Hòa Đông về hướng Nam đến hết đất UBND xã, hướng Tây đến hết đất ông Quách Suôl, hướng Đông đến hết đất cây xăng ông Kiệt

1.000

2

Huyện lộ 41

KV2-VT1

Toàn tuyến (trừ trung tâm chợ)

600

3

Lộ đal Cảng Bui

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Lâm Phu Lượng

Hết ranh đất ông Trương Văn Quến

250

KV2-VT1

Giáp ranh đất ông Trương Văn Quến

Hết ranh đất ông Tăng Văn Súa

600

KV2-VT3

Các đoạn còn lại

250

4

Lộ đal Trà Teo Thạch Sao

KV2-VT1

Đầu ranh đất ông Thái Văn Dũng

Hết ranh đất ông Tô Văn Hi

500

KV2-VT3

Các đoạn còn lại

250

5

Đường đal

KV2-VT3

Các tuyến lộ đal trong phạm vtoàn xã

250

VIII

XÃ VĨNH TÂN

1

Quốc lộ Nam Sông Hậu

KV1-VT1

Tim cầu Vĩnh Tân dọc theo lộ về hướng Đông hết đất bà Sơn Thị Phên, hướng Tây hết đất ông Thạch Chi

1.200

KV1-VT2

Còn lại

1.000

2

Huyện lộ 48

KV1-VT3

Toàn tuyến còn lại (trừ trung tâm ngã tư)

750

KV1-VT2

Đầu ranh đất ông Sơn Sinh

Hết ranh đất bà Sơn Thị Uôl

900

3

Đường Huyện 47B

KV2-VT1

Quốc lộ Nam Sông Hậu

Huyện lộ 48

500

KV2-VT1

Huyện lộ 48

Đê biển

500

4

Đường đal

KV2-VT3

Các tuyến lộ đal trong phạm vi toàn xã

250

IX

XÃ LAI HÒA

1

Quốc lộ Nam Sông Hậu

KV1-VT1

Cống Lai Hòa về hướng Đông đến hết cng Xẻo Cốc, hướng Tây đến hết đất ông Nguyễn Hoàng Chánh và bà Lê Thị Thương

2.800

KV1-VT2

Đầu ranh đất ông Nguyễn Hoàng Chánh và bà Lê Thị Thương

Giáp ranh tỉnh Bạc Liêu

2.100

KV1-VT3

Toàn tuyến còn lại

1.500

2

Huyện lộ 48

KV1-VT1

Ngã ba Preychóp B, hướng Đông đến hết ranh đất Trần Lưu và Sơn Thị Sà Phươl, hướng Tây đến giáp ranh tnh Bạc Liêu, hướng Bắc đến hết ranh đất ông Nguyễn Văn Hoài

1.300

KV2-VT2

Toàn tuyến trong phạm vi xã

700

4

Đường Huyện 47C

KV1-VT2

Quốc lộ Nam Sông Hậu

Hết ranh đất ông Thạch Váth

1.000

KV1-VT2

Từ ngã ba chợ Prey Chóp về hưng Đông hết đất Trường Tiểu học Lai Hòa 5 và hết đất ông 5 Chua, hướng Tây hết đất ông Đào Hên và hết đất ông Thạch Khêl, hưng Nam hết đt VLXD ông Nguyễn Văn Hoài, hưng Bắc đến giáp Cống Chữ U (Kênh KN2)

1.000

KV1-VT3

Toàn tuyến còn lại (Trừ các tuyến trong trung tâm)

650

5

Lộ Prey Chop (Hòa Hiệp Đoạn Trong)

KV2-VT3

Lộ Prey Chop

Lộ đal Xung Thum

300

6

Lộ chùa Prey Chopra đê biển

KV2-VT3

Đê biển

Giáp Huyện lộ 48

300

7

Lộ Prey Chop Xung Thum B

KV2-VT3

Đê bin

Giáp Huyện lộ 48

300

8

Lộ Năm căn

KV2-VT3

Quốc lộ Nam Sông Hậu

Đê sông Mỹ Thanh

500

9

Lộ đal Tà Bôn

KV2-VT2

Toàn tuyến

800

10

Lộ đal Xung Thum A

KV2-VT2

Ngã 3 Xung Thum A về hướng Đông đến hết ranh Chùa Xung Thum, hưng Tây hết đất bà Phan Thúy Mừng, hưng Bắc đến hết đất ông Quách Thăng và Miếu Bà

800

11

Lộ Xum Thum (Hòa Hiệp Đoạn Trong)

KV2-VT3

Lộ đal Xung Thum A (từ ranh đất ông Sơn Nem)

Lộ đal Xung Thum A (hết ranh đất nhà ông Phan Văn Ở)

300

12

Lộ đal Khu 5 Lai Hòa

KV2-VT2

Toàn tuyến

800

13

Các tuyến lộ đal còn lại

KV2-VT3

Trong phạm vi toàn xã

300

14

Bắc Trà Niên 40 (Phía Bc)

KV2-VT3

Kênh 7 Túc

Kênh Năm Căn – Lai Hòa

250

15

Đường kênh Mười Non

KV2-VT3

Bắc Trà Niên 40

Đường Huyện 40 (Đê sông)

250

16

Đường Bồ Kện

KV2-VT3

Kênh 7 Túc

Kênh Năm Căn

250

17

Đường Năm Căn

KV2-VT3

Kênh 7 Túc

Giáp ranh tỉnh Bạc Liêu

250

18

Lộ đal Năm Căn – giáp ranh Bạc Liêu

KV2-VT3

Đường Huyện 40 (Đê sông)

Kênh Lung Giá

250

X

XÃ VĨNH HIỆP

1

Đường Tnh 936 (bờ Tây)

KV2-VT1

Cầu Dù Há

Hết ranh đất Phạm Kiểu (Đầu Voi)

650

2

Đường Tnh 936 (bờ Đông)

KV2-VT1

Cầu Dù Há

Hết ranh đt ông Trương Văn Thơ

650

3

Đường Tnh 936 (bờ Đông)

KV2-VT2

Giáp ranh đất ông Trương Văn Thơ

Hết ranh đất Phạm Kiểu (Đầu Voi)

500

4

Đường Huyện 46A

KV2-VT2

ĐT 936

Cầu Tân Lập

500

5

Đường Huyện 46A

KV2-VT3

Cầu Tân Lập

Giáp sông Trà Nho

250

6

Đường Huyện 46B

KV2-VT3

Đường Huyện 42

Đường Huyện 40 (Đê cấp 1)

250

7

Đường Huyện 40 (Đê cấp 1)

KV2-VT3

ĐT 936

Cống Trà Nho

250

8

Đường Huyện 42

KV2-VT3

Đường Huyện 46B

Giáp sông Trà Nho

250

9

Đường Tân Lập B

KV2-VT3

Cầu Tân Lập

Đường Huyện 46B

250

10

Đường từ Tân Lập đến Vĩnh Phước

KV2-VT3

Cầu kênh 40

Giáp Khóm Wáth Pích (Vĩnh Phước)

250

11

Đường từ cầu số 2 đến nhà ông 6 Mãnh

KV2-VT3

Đường Huyện 46A

Đường Huyện 40 (Đê cấp 1)

250

12

Đường Tân Lập – Tân Thành B

KV2-VT3

Đường Tân Lập B

Giáp khóm Vinh Thành (Vĩnh Phước)

250

13

Đường từ nhà bà Tàu Nhiễu ra đê cấp 1

KV2-VT3

Đầu ranh đất bà Tàu Nhiễu

Đường Huyện 40 (Đê cấp 1)

250

14

Đường Xóm Lương

KV2-VT3

Đường Huyện 46A

Giáp sông Trà Niên

250

15

Đường cặp kênh Phạm Kiểu

KV2-VT3

Cầu Kênh Sườn

Đường Huyện 40 (Đê cấp 1)

250

16

Đường cặp kênh Phạm Kiểu – Tân Hưng

KV2-VT3

Đầu ranh đất bà Kiếm

Đường cặp kênh Phạm Kiu

250

17

Đưng cp kênh Sườn (lộ Tân Hưng)

KV2-VT3

Cống kênh Sườn

Đường huyện 46B

250

18

Đường cp kênh Tân Lập – Tân Tỉnh

KV2-VT3

Đường Huyện 46B

Cống Trà Nho

250

19

Đường cặp kênh thầy Tám

KV2-VT3

Đường Huyện 40 (Đê cấp 1) – Nhà sinh hoạt cộng đồng

Đường Huyện 40 (Đê cấp 1) – nhà ống Năm Đi

250

20

Đường Chài Chiềm

KV2-VT3

Đường Tân Lập – Tân Thành B

Sông Trà Nho

250

21

Đường Lai Sào

KV2-VT3

Đường Tân Lp – Tân Thành B

Nhà ông Hạnh

250

22

Đường Tân Thành A – Đặng Văn Đông

KV2-VT3

ĐT 936

Đường từ Tân Lập đến Vĩnh Phước

250

23

Đường cặp kênh 2 An

KV2-VT3

Đường Tân Hưng (đầu đất ông By Chịa)

Đường cặp kênh Sườn (Lộ Tân Hưng)

250

24

Đường cặp kênh Đặng Văn Đông

KV2-VT3

Đường huyện 46B

Đường Xóm Lương

250

25

Đường từ nhà ông Gốc đến đê cấp 1

KV2-VT3

Nhà ông Gốc

Đường Huyện 40 (Đê cấp 1)

250

26

Đường Tân Hưng

KV2-VT3

Đường Huyện 46A

Đường Huyện 40 (Đê cấp 1)

250

27

Đường Xóm mi

KV2-VT3

Đường Tân Lập – Tân Thành B

Giáp sông Trà Niên

250

28

Đường đal vào Trạm Y tế

KV2-VT3

Cầu qua Trường THCS Vĩnh Hiệp

Trạm Y tế

250

29

Đường đal vào Trường Mầm Non

KV2-VT3

Đường huyện 46A (UBND xã cũ)

Hết đất Trường Mầm Non Vĩnh Hiệp

250

30

Đường đal

KV2-VT3

Các tuyến đường đal trong phạm vi toàn xã

250

D

HUYỆN CHÂU THÀNH

I

THỊ TRN CHÂTHÀNH

1

Quốc lộ 1A

3

Ranh xã Hồ Đắc Kiện

Hết ranh đất Cây xăng Vạn Phúc Lộc (hết tha số 669, tờ bản đồ số 8)

1.800

1

Giáp ranh đất Cây xăng Vạn Phúc Lộc (giáp thửa s 669, tờ bản đồ số 8)

Hết ranh đất Ngân hàng Sacombank (UBND thị trấn cũ)

3.900

2

Giáp ranh đất Ngân hàng Sacombank (UBND thị trấn cũ)

Giáp ranh xã Thuận Hòa

2.000

2

Đường hai bên nhà lng chợ

1

Toàn tuyến

5.800

3

Các đường khác khu vực chợ

1

Toàn tuyến

4.900

4

Đường Tnh 939B

1

Từ cầu chợ Thuận Hòa

Hết ranh đất Cây xăng Quang Minh (hết tha số 1228, tờ bn đồ số 01)

1.300

2

Giáp ranh đất Cây xăng Quang Minh (giáp tha số 1228, tờ bđồ số 01)

Giáp ranh xã Thuận Hòa

1.000

5

Đường Trần Phú

1

Từ giáp Quốc lộ 1A

Hết ranh đất nhà trọ Út Nhỏ (hết thửa số 1334, tờ bản đồ số 02)

3.500

2

Giáp ranh đất nhà trọ Út Nhỏ (giáp thửa số 1334, tờ bản đồ số 02)

Đường Trần Hưng Đạo

1.500

6

Đường Huyện 5 (đường Huyện 94)

1

Đường Trần Hưng Đạo

Cầu Xây Cáp

800

2

Cầu Xây Cáp

Cầu 30/4

550

7

Khu tái định cư Xây Đá

1

Khu tái định cư Xây Đá đã đầu tư cơ sở hạ tầng

1.300

2

Vị trí tiếp giáp khu tái định cư chưa đầu tư cơ sở hạ tầng

850

8

Khu tái định cư Thuận Hòa

1

Các đường khác trong khu tái định cư

1.900

2

Các vị trí tiếp giáp khu tái định cư

1.200

9

Đường Hùng Vương

1

Giáp Quốc lộ 1A

Đường Phạm Ngũ Lão

4.000

2

Đường Phạm Ngũ Lão

Đưng Trần Hưng Đạo

3.500

10

Đường Trần Hưng Đạo

1

Toàn tuyến

1.800

11

Đường Lý Thường Kiệt

1

Toàn tuyến

900

12

Tuyến đê bao Thuận Hòa (đường Huyện 93)

1

Đường ĐT 939 B

Cống Ông Minh

800

2

Cống Ông Minh

Giáp ranh xã Thuận Hòa

600

3

Cống Thuận Hòa

Giáp ranh xã Hồ Đắc Kiện

430

13

Đường Bạch Đằng (đường kênh Hậu cũ)

3

Đường đal Xây Cáp

Giáp ranh xã Thuận Hòa

350

1

Đường Hùng Vương

Hết ranh đất Ngân hàng Sacombank

450

2

Giáp ranh đất Ngân hàng Sacombank

Đường đal Xây Cáp

360

14

Lộ đal

1

Các đoạn đường trong phạm vi quy hoạch Khu hành chính đô thị th trn Châu Thành

320

1

Nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Trà Quýt

Hết ranh đất bà Kiều Anh (hết thửa số 271, tờ bản đồ số 01)

250

1

Cống ông Ướng

Cầu ranh xã Thuận Hòa

280

1

Đầu ranh đất bà Châu Thị Nguyệt (đầu ranh thửa số 246, tờ bản đồ số 03)

Giáp đê bao

250

1

Đầu ranh đất bà Châu Thị Nguyệt (đầu ranh thửa số 246, tờ bản đồ số 03)

Cống Thuận Hòa

250

1

Đường Xây Cáp (toàn tuyến)

300

15

Lộ đal

1

Giáp đường Trn Hưng Đạo

Cầu Xây Cáp

310

16

Đường đất

1

Cống Thuận Hòa

Giáp ranh xã Hồ Đắc Kiện

250

1

Đầu ranh đất ông Đẳng (thửa số 2324, tờ bn đồ số 05)

Kênh 30/4

250

1

Đầu ranh đất Trịnh Thị Tý (tha số 37, tờ bản đồ số 01)

Hết ranh đất Công an huyện

250

1

Đầu ranh đất ông Xiêm (tha số 651, tờ bản đồ số 08)

Kênh Mai Thanh

250

1

Đầu ranh đt ông Đường (thửa số 1228, tờ bản đồ số 01)

Giáp ranh đất Công an huyện

250

1

Đầu ranh đất ông Trn Văn Nhứt (thửa số 311, tờ bản đồ số 03)

Hết ranh đất bà Thị Tiên (thửa số 40, tờ bản đồ số 03)

250

1

Kênh Mai Thanh (toàn tuyến)

250

1

Kênh Lò gạch hai bên (toàn tuyến)

250

1

Kênh Hai Long hai bên (toàn tuyến)

250

1

Kênh 30/4 (toàn tuyến)

250

1

Rạch Xây Cáp hai bên (toàn tuyến)

250

1

Kênh 6 Sệp (toàn tuyến)

250

1

Kênh giáp ranh xã Thuận Hòa ấp Trà Quýt (toàn tuyến)

250

1

Kênh ông Minh (toàn tuyến)

250

1

Kênh 2 Cọl (toàn tuyến)

250

1

Kênh 2 Hiến (toàn tuyến)

250

1

Rạch Sáu Siểng (toàn tuyến)

250

1

Kênh hậu dọc đường Thuận Hòa – Phú Tâm

250

1

Sau Trường Mẫu giáo cặp kênh Huyện lộ 5 hết đất ông Đẳng (thửa số 2324, tờ bản đồ s 05)

250

17

Đường giao thông nông thôn

1

Tòa án huyện

Kênh hậu Huyện lộ 5

300

18

Lộ đal nối khu vực chợ với khu tái định cư

1

Toàn tuyến

320

19

Đường nhựa vị trí tiếp giáp khu vực chợ

1

Toàn tuyến

1.500

20

Đường A4 (vào UBND thị trấn mới)

1

Toàn tuyến

1.000

21

Đường giao thông nông thôn

1

Các tuyến đường bê tông, đường đal còn lại

250

II

XÃ THUẬN HÒA

1

Quốc lộ 1A

KV1-VT1

Toàn tuyến

1.100

2

Đường Tnh 939B(TL14)

KV1-VT2

Toàn tuyến

600

3

Đường vào Trại giống

KV1-VT3

Toàn tuyến

350

4

Đường vào khu hành chính

KV1-VT3

Toàn tuyến

350

5

Tuyến đê bao Thuận Hòa (đường Huyện 93)

KV2-VT1

Giáp ranh thị trấn Châu Thành

Hết ranh đất Chùa Cũ

400

KV2-VT2

Giáp ranh Chùa Cũ

Giáp ranh xã An Hiệp

300

6

Lộ bao quanh khu hành chính xã

KV2-VT2

Giáp đường vào khu hành chính

Hết đất Trường Tiểu học Thuận Hòa B

400

KV2-VT3

Tuyến còn lại

250

7

Lộ đal Ba Sâu

KV2-VT3

Toàn tuyến

250

8

Lộ đai Cống 2

KV2-VT3

Toàn tuyến

250

9

Lộ đal 6 A1

KV2-VT3

Toàn tuyến

250

10

Lộ đal kênh 85, ấp Trà Canh

KV2-VT3

Toàn tuyến

250

11

Lô đal kênh ông Ưng

KV2-VT3

Toàn tuyến

250

12

Lộ đal Tu Lung  By Trang

KV2-VT3

Toàn tuyến

250

13

Lộ đal kênh Trà Tép

KV2-VT3

Toàn tuyến

250

14

Lộ đal Kênh 6 Nghĩa Địa – Rạch Hàn Bn

KV2-VT3

Toàn tuyến

250

15

Đường đal

KV2-VT3

Các tuyến đường đal còn lại

250

III

XàAN HIỆP

1

Quốc lộ 1A

KV1-VT1

Ranh xã Thuận Hòa

Hết ranh đất cây xăng Mỹ Trân

1.100

KV1-VT1

Giáp ranh đất cây xăng Mỹ Trân

Hết cống (hết đất nhà Lý Sà Nen)

1.500

ĐB

Giáp cống (giáp đất nhà Lý Sà Nen)

Hết ranh đất kho Công ty Cổ phần TMDL Sóc Trăng

2.600

ĐB

Giáp ranh đất kho Công ty Cổ phần TMDL Sóc Trăng

Giáp ranh thành phố Sóc Trăng

2.500

2

Đường Tnh 932

KV1-VT1

Ngã ba An Trạch

Giáp đường vào Trường Tiểu học An Hiệp A

1.500

KV1-VT2

Giáp đường vào Trường Tiểu học An Hiệp A

Giáp ranh xã Phú Tân

1.200

3

Đường Tnh 932 nối dài

KV1-VT1

Giáp Quốc Lộ 1A

Cầu đi Giồng Chùa A

1.300

KV1-VT2

Cầu đi Giồng Chùa A

Hết ranh đất ông Hoàng (thửa số 826, tờ bản đồ số 05)

900

KV2-VT1

Giáp ranh đất ông Hoàng (thửa số 826, tờ bản đồ số 05)

Hết đất Chùa PengSomRach

600

KV2-VT2

Giáp Chùa PengSomRach

Cầu Bưng Tróp

450

KV1-VT3

Cầu Bưng Tróp A

Giáp đường vào chợ Bưng Tróp (đi An Ninh)

600

KV2-VT3

Giáp đường vào chợ Bưng Tróp (đi An Ninh)

Giáp ranh xã An Ninh

340

4

Đường Sóc vồ

KV1-VT2

Quốc lộ 1A

Giáp ranh xã An Ninh

400

5

Tuyến tránh Quốc lộ 60

KV1-VT1

Toàn tuyến

1.500

6

Tuyến đê bao (đường Huyện 93)

KV2-VT3

Toàn tuyến

250

7

Chợ An Trạch

KV1-VT1

Hai bên và dãy dưới nhà lồng chợ

1.500

8

Các hẻm khu vực chợ An Trạch

KV2-VT3

Toàn khu

260

9

Đường vào chợ Bưng Tróp A

KV2-VT3

Toàn tuyến (từ giáp đường huyện đi An Ninh vào chợ và đoạn từ qua cầu Bưng Tróp A vào chợ)

250

10

Khu vực chợ Bưng Tróp A

KV2-VT3

Toàn khu

250

11

Đường đal

KV2-VT3

Cầu Bưng Tróp

Hết đất Chùa Bưng Tróp

250

KV2-VT3

Sau chùa PengsomRach

Cầu ông Lonl

250

KV2-VT3

Cầu ông Lonl

Giáp ranh xã Thiện Mỹ

250

KV2-VT3

Giáp ranh xã Thiện Mỹ

Hết đất Trường Mu giáo An Tập

250

KV2-VT3

Sau chùa PengsomRach

250

KV2-VT3

Các tuyến còn lại

250

12

Khu tái định cư

KV2-VT1

Toàn khu

600

13

Đường vào khu tái định cư

KV1-VT3

Toàn tuyến

700

14

Đường vào Trường Tiểu học An Hiệp qua khu tái định cư

KV2-VT1

Toàn tuyến

600

15

Đường liên xã Thiện Mỹ – An Hiệp (đường Huyện 90)

KV2-VT2

Đầu đường

Cầu An Hiệp B

400

KV2-VT3

Cầu An Hiệp B

Giáp ranh xã Thiện Mỹ

300

16

Đường đal ấp An Trạch (Hẻm 3)

KV2-VT3

Từ Đường 932

Kênh Thy lợi

250

17

Đường đal ấp An Trạch (Hẻm 4)

KV2-VT3

Từ Đưng 932

Kênh Thy lợi

250

18

Đường đal

KV2-VT2

Quốc lộ 1A

Kênh Thủy lợi

400

19

Hẻm 2 ấp Phụng Hiệp (Hẻm nhà trọ Tường Vy cũ)

KV1-VT3

Toàn tuyến

750

IV

XàPHÚ TÂM

1

Đường tỉnh 932

ĐB

Từ cầu Phú Tâm

Hẻm Trạm Y tế

2.700

KV1-VT2

Hẻm Trạm Y tế

Kênh ống Bọng

1.000

KV1-VT3

Kênh ng Bọng

Giáp ranh huyện Kế Sách

800

2

Đường hai bên nhà lồng chợ

ĐB

Đường hai bên nhà lồng chợ

3.500

KV2-VT1

Hẻm Công Lập Thành

Hết ranh đất Trường Mẫu giáo

600

KV2-VT2

Giáp ranh đất Trường Mu giáo

Hết ranh đất ông Lâm Minh Tài (tha số 231, tờ bản đồ số 11)

500

3

Đường Huyện 5 (đường Huyện 94)

KV2-VT2

Đường ĐT 932

Cầu Bà Ngẫu

600

KV2-VT3

Đoạn còn lại

350

4

Đường giao thông nông thôn

KV1-VT3

Hẻm khu 2 của ấp Phú Bình

350

KV2-VT2

Đầu ranh đất Trường Hoa

Cầu nhà thầy Sinh

300

KV2-VT2

Giáp đường Tỉnh 932 (cặp vật liệu xây dựng Tân Phong)

Kênh Vành Đai

300

KV2-VT2

Giáp đường Tỉnh 932 (cặp trụ sở ấp Thọ Hòa Đông)

Kênh Vành Đai

300

KV2-VT2

Giáp đường Tỉnh 932, (cặp nhà Sơn Hậu)

Kênh Vành Đai

300

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Dương Hi Sui (thửa số 26, tờ bn đồ số 11)

Hết ranh đất ông Lâm Hữu Minh (thửa số 34, tờ bản đồ số 04)

250

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Lâm Anh Tài (thửa số 897, tờ bản đồ số 08)

Kênh bà Phi

250

KV2-VT3

Giáp đường Tnh 932

Hết đường đal Phú Thành A

250

KV2-VT3

Giáp ranh đt Trường Hoa

Cầu Lương Sơ

250

KV2-VT3

Giáp đường Huyện 5

Hết ranh đất Tô Yều Cam (thửa số 60, tờ bản đồ số 10)

250

KV2-VT3

Các hẻm ximăng còn lại

250

5

Đường đai

KV2-VT3

Cu Bảy Quýt

Mỏ neo (giáp huyện Kế Sách)

350

KV2-VT3

Cầu Bảy Quýt

Giáp huyện Kế Sách (hết đất ông Hai Thà)

350

KV2-VT3

Cu Bảy Quýt

Kênh 30/4

350

KV2-VT3

Kênh 30/4

Hết ranh nghĩa trang cũ

300

KV1-VT1

Đường Tỉnh 932

Cầu Chùa

700

KV1-VT2

Cầu Chùa

Hết ranh đấthửa số 02, tờ bản đồ số 26 (nhà ông Châu Ngọc Sang)

400

KV2-VT3

Cu By Quýt

Cầu Na Tưng

300

6

Đường giao thông nông thôn

KV2-VT3

Các tuyến đường bê tông, đường đal còn lại

250

V

XÃ AN NINH

1

Đường Tỉnh 938

KV1-VT2

Giáp ranh thành phố Sóc Trăng

Cua Xà Lan (hết ranh thửa 422, tờ bản đồ s 07)

600

KV1-VT3

Cua Xà Lan (giáp ranh thửa 422, tờ bản đồ số 07)

Cầu Chùa

550

KV1-VT3

Giáp ranh Cầu Chùa

Đường tỉnh 932 (đường đi Chông Nô cũ)

600

KV1-VT1

ĐT 932 (đường đi Chông Nô cũ)

Hết ranh đất Trường Tiểu học An Ninh D

800

KV1-VT2

Giáp ranh đất Trường Tiểu học An Ninh D

Cầu Trắng

600

2

Đường tỉnh 939

KV1-VT1

Cầu Trắng

Hết ranh đất nhà máy ông Ba Chiến (thửa số 1521, tờ bản đồ số 04)

1.200

KV1-VT2

Giáp ranh đất nhà máy ông Ba Chiến (thửa số 1521, tờ bản đồ số 04)

Cng Kênh Mới

400

KV1-VT3

Cng Kênh Mới

Giáp ranh xã Mỹ Hương

350

3

Đường tỉnh 932 nối dà(đường đi Chông Nô cũ)

KV2-VT2

Đường Tỉnh 938

Cu kênh 76

300

KV2-VT3

Cầu kênh 76

Bưng Chóp

250

4

Hẻm Chợ

KV1-VT1

Đầu ranh đất Bà Léng (đầu thửa số 1176, tờ bản đồ số 06)

Hết ranh đất bà Nguyên (thửa số 1195, tờ bản đồ số 06)

1.200

KV1-VT2

Đầu ranh đất Bà Dân (thửa số 1178, tờ bn đồ số 06)

Hết ranh đất ông Xe (thửa số 1226, tờ bản đồ số 06)

1.000

5

Các hẻm trung tâm xã

KV1-VT2

Các hẻm nhựa thuộc Ấp Châu Thành

450

KV1-VT1

Hai bên nhà lồng chợ cũ

900

KV1-VT3

Đường sân bóng cũ

300

6

Hẻm ấp Châu Thành

KV2-VT2

Các hẻm xóm 1, 2, 3, 4 thuộc ấp Châu Thành

300

7

Đường Sóc Vồ

KV2-VT1

Bia truyền thống

Giáp ranh xã An Hiệp

350

8

Hẻm khu vực Sóc Vồ

KV2-VT3

Các hẻm

250

9

Đường đal

KV2-VT3

Lộ đal Xà Lan

250

10

Đường giao thông nông thôn

KV2-VT3

Các tuyến đường bê tông, đường đal còn lại

250

VI

XÃ THIỆN MỸ

1

Đường tỉnh 939 B (Đường Tỉnh 14)

KV1-VT1

Đầu đất UBND xã Thiện Mỹ

Cu xã Thiện Mỹ

2.100

KV1-VT3

Giáp đất UBND xã Thiện Mỹ

Giáp ranh xã Thuận Hòa

850

KV1-VT2

Cầu xã Thiện Mỹ

Hết ranh đất quán Café Thanh Trúc (thửa số 497, tờ bản đồ s 03)

1.950

KV2-VT1

Giáp ranh đất quán Café Thanh Trúc (thửa số 497, tờ bn đồ s 03)

Giáp ranh xã Mỹ Hương

500

2

Đường liên xã Thiện Mỹ – An Hiệp

KV1-VT1

Giáp Tnh lộ 939 B

Hết ranh đất nhà ông Trần Quốc Phong (thửa số 600, tờ bđồ số 01)

500

KV1-VT2

Giáp ranh đất nhà ông Trần Quốc Phong (thửa số 600, tờ bản đồ số 01)

Giáp ranh xã An Hiệp

300

3

Lộ đal

KV2-VT2

Cầu UBND xã

Giáp ranh xã Hồ Đắc Kiện

250

KV2-VT2

Ngã tư Chùa

Hết ranh đất ông Lương Văn Cam (thửa số 789, tờ bản đồ số 02)

500

KV2-VT2

Ngã tư Chùa

Hết ranh đất Trường THCS Thiện Mỹ

500

KV2-VT3

Ranh xã Hồ Đắc Kiện

Giáp ranh huyện Mỹ Tú

300

Lộ đal (giáp kênh Tăng Phước)

KV2-VT3

Ngã tư Chùa

Giáp ranh xã Hồ Đắc Kiện

300

Lộ đal (giáp kênh Ba Rinh, phía nhà thờ)

KV2-VT3

Ranh M Tú

Giáp ranh xã Hồ Đắc Kiện

300

4

Lộ đal ấp An Tập (giáp ranh An Hiệp)

KV2-VT3

Giáp đường liên xã Thiện Mỹ – An Hiệp

Giáp ấp Mỹ An

250

5

Khu vực nhà lồng chợ

KV1-VT1

Dãy habên nhà lồng chợ

2.000

KV1-VT2

Dãy phía sau nhà lồng chợ

1.800

6

Các hẻm xung quanh khvực chợ

KV2-VT1

Toàn tuyến

800

7

Đường giao thông nông thôn

KV2-VT3

Các tuyến đường bê tông, đường đal còn lại

250

VII

XàHỒ ĐẮC KIỆN

1

Quốc lộ 1A

KV1-VT1

Ranh thị trấn Châu Thành

Hết ranh đất nhà máy Tuyết Phương

1.500

KV1-VT2

Giáp ranh đất nhà máy Tuyết Phương

Hết ranh đất cây xăng Dư Hoài

1.400

KV1-VT1

Giáp ranh đất cây xăng Dư Hoài

Giáp ranh xã Đại Hải

1.500

2

Lộ đal trung tâm xã

KV2-VT1

Cu Hai Sung

Cầu Kênh Gòn

350

KV2-VT2

Đầu ranh đất Tám Quốc (đầu bờ kè)

Cầu Kênh Gòn

350

KV1-VT3

Cầu Kênh Gòn đi Thiện Mỹ

Hết đoạn bờ kè

500

KV1-VT1

Cầu Kênh Gòn

Hết ranh đất UBND xã

1.000

KV1-VT2

Chợ xã: Cầu kênh Gòn

Hết bờ kè Kênh Gòn

900

3

Tuyến đê bao (đường Huyện 93)

KV2-VT2

Toàn tuyến

300

4

Lộ đal

KV2-VT3

Cống chùa mới

Cầu 2 Sung

250

KV2-VT3

Toàn tuyến kinh cũ ấp Đắc Lực, Đắc Thời, ĐThế

250

KV2-VT3

Lộ đal kênh Xây Đạo

250

KV2-VT3

Hết bờ kè kinh Gòn

Đê bao phân trường

250

KV2-VT3

Đi Thiện Mỹ: hết bờ kè

Giáp ranh xã Thiện Mỹ

250

KV2-VT3

Hết bờ kè ấp Đc Lực

Giáp ranh xã Đại Hải

300

KV2-VT3

Lộ đông Kinh Cũ ấp Đc Lực

300

KV2-VT3

Bờ bao Phân trường lộ đal 3m

320

5

Lộ đal kênh Ba Rinh mới

KV2-VT3

Giáp đường Huyện 92

Cầu Chín Hữu

300

6

Lộ đal

KV2-VT3

Cầu Dân Trí

Giáp ranh huyện Mỹ Tú

300

7

Lộ đal ấp Kênh Ba Rinh mới ấp Đắc Thng giáp ranh xã Thiện Mỹ

KV2-VT3

Toàn tuyến

300

8

Tuyến lộ trên kênh Phú Cường

KV2-VT3

Giáp Quốc lộ 1A

Đến kênh thứ Nhất

350

9

Đường Huyện 92

KV2-VT1

Giáp thị trấn Châu Thành

Cầu Trạm Y tế xã

500

KV2-VT2

Cầu trạm Y Tế xã

Cầu qua UBND xã

700

KV2-VT1

Đầu ranh đất Trường Mầm Non Hồ Đc Kiện

Giáp đê bao Phân trường Phú Lợi

500

10

Đường giao thông nông thôn

KV2-VT3

Các tuyến đường bê tông, đường đal còn lại

250

VIII

XàPHÚ TÂN

1

Đường tỉnh 932 (đường tỉnh cũ)

KV1-VT3

Giáp ranh xã An Hiệp

Cầu 30/4

800

KV1-VT2

Cầu 30/4

Hết đất Tịnh xá Ngọc Tâm

1.100

KV1-VT1

Giáp đất Tịnh xá Ngọc Tâm

Giáp ranh xã Phú Tâm

2.100

2

Lộ Giếng Tiên

KV2-VT2

Đường Tỉnh 932

Cổng vào Giếng Tiên

500

3

Đường đal

KV2-VT2

Xóm rẫy

270

KV2-VT2

Chùa Bốn mặt

270

KV2-VT2

Hẻm ấp văn hóa Phước An

330

KV2-VT2

Đường Trọt Trà Ét

250

KV2-VT2

Tất cả các đường đal ấp Phước Lợi

300

KV2-VT2

Đường vào chùa Bà

330

KV2-VT2

Đường vào Đình Phước Hưng

330

KV2-VT2

Toàn tuyến cặp kênh 30/4

300

KV2-VT3

Các đường đal ấp Phước Hòa, Phước An, Phước Thuận

250

KV2-VT1

Hẻm trục chính ấp Phước Lợi

430

KV2-VT1

Cầu 30/4

Hết ranh đất ông Hoàng

450

KV1-VT3

Giáp ranh đất ông Hoàng

Chùa ChamPa

350

KV2-VT1

Hẻm chính chùa ChamPa

Hết ranh đất Bà Hạnh

420

KV2-VT3

Các tuyến đường bê tông, đường đal còn lại

250

4

Đường nhựa

KV2-VT2

Tuyến trục chính xã Phú Tân

400

5

Tuyến tránh Quốc lộ 60

KV1-VT1

Toàn tuyến

1.200

E

HUYỆN MỸ TÚ

I

TH TRN HUỲNH HỮU NGHĨA

1

Trần Hưng Đạo

7

Ranh xã Long Hưng

Kênh 3 Vợi

500

6

Kênh 3 Vợi

Hết ranh đt nhà 6 Cao

1.000

4

Giáp ranh đt nhà 6 Cao

Kênh Ông Quân

1.500

4

Kênh Ông Quân

Đập Chín Lời

1.500

2

Đập Chín Lời

Hết ranh đất UBND thị trấn

3.500

1

Giáp ranh đất UBND thị trấn

Cầu 3 Thắng

5.500

3

Cầu 3 Thắng

Đập 6 Giúp

2.000

5

Đập 6 Giúp

Giáp ranh xã Mỹ Tú

1.000

2

Đường Phạm Ngũ Lão

1

Toàn tuyến

3.000

3

Đường Nguyễn Đình Chiểu

1

Toàn tuyến

3.000

4

Đường Lý Thường Kiệt

1

Đường Hùng Vương

Hết ranh đất nhà bà Bé

2.000

5

Đường Hùng Vương

3

Đường Điện Biên Ph

Đường Trần Phú

3.500

1

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Quang Trung (ĐT 940)

6.500

2

Đường Quang Trung (ĐT 940)

Cầu 1/5 (Huyện đội)

4.000

6

Đường Lê Thánh Tông và Lê Thánh Tông kéo dài

1

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Hùng Vương và Đường Quang Trung

3.000

7

Đường Ngô Quyền

1

Cầu 3 Thắng

Cầu Đê Mỹ Phước

2.600

8

Đường F12

1

Cầu 3 Thắng

Nhà lồng chợ mới

2.000

9

Đường Huyện 84

1

Cầu 1/5 (huyện đội)

Hết đất cây xăng ông Đôi

1.000

2

Giáp đất cây xăng ông Đôi

Cầu Béc Trang

500

3

Cầu Béc Trang

Giáp ranh xã Mỹ Tú

400

10

Đường Võ Thị Sáu

1

Cầu Bệnh Viện

Đê Bé Bùi

500

11

Đường Trần Phú

3

Ranh xã Long Hưng

Cầu nhà tr

700

1

Cầu nhà tr

Cầu bệnh viện

3.500

2

Cầu Bệnh viện

Kênh Út Biện

1.000

4

Kênh Út Biện

Ranh xã Mỹ Tú

500

12

Đường Đồng Khởi

1

Cầu nhà tr

Ranh xã Mỹ Hương

800

13

Đường 3 tháng 2

1

Đường Trần Phú

Đường Điện Biên Phủ

2.500

14

Đường 30 tháng 4

1

Đường Trần Phú

Đường Điện Biên Phủ

1.500

15

Đường Huỳnh Văn Triệu

1

Đường Trần Phú

Đường Điện Biên Phủ

1.200

16

Đường Lý Tự Trọng

1

Đường 3 tháng 2

Đường 30 tháng 4

2.000

17

Đường Quang Trung (đường tỉnh 940)

5

Ranh xã Long Hưng

Cu Sáu Xôi

1.600

2

Cầu Sáu Xôi

Kênh hậu Huyện đội

4.500

1

Kênh hậu Huyện Đội

Cu đê Mỹ Phưc

6.500

3

Cầu đê Mỹ Phước

Hết ranh đất bà Hân

5.000

4

Giáp ranh đất bà Hân

Ranh xã Mỹ Tú (Cầu số 1)

2.200

18

Đường Điện Biên Phủ

1

Đường 30 tháng 4

Đường 3 tháng 2

2.500

19

Đường tỉnh 939

1

Đường Quang Trung (ĐT 940)

Cầu kênh 1/5

3.500

2

Cầu kênh 1/5

Kênh Ba Hữu

1.200

3

Kênh Ba Hữu

Ranh xã Mỹ Tú

700

20

Đường trung tâm xã Long Hưng (Đường C2)

1

Đường Đng Khởi

Ranh xã Long Hưng

300

21

Trung tâm thương mại thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

1

Dãy E

20.000

22

Lộ đal (Kho lương thực cũ), thị trấn Huỳnh Hu Nghĩa

1

Đường Tỉnh 940

Đường Trần Hưng Đạo

700

23

Lộ đal (Chợ Cá), thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

1

Đường tỉnh 940

Giáp ranh đất ông Thơm

1.500

24

Lộ nhựa B9, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

1

Đường Hùng Vương

Đường 3 tháng 2

1.200

25

Đường A1

1

Ranh xã M Hương

Đường trung tâm xã Long Hưng

300

26

Đường Bộ Thon

1

Cầu 2 Minh

Ranh xã Mỹ Tú

300

27

Đường đal

1

Cầu 2 Minh

Hết ranh vưn thuốc Nam Hoàng Yến

300

28

Đường đấu nối ĐT 939

1

Tnh lộ 939

Đường Huyện 84

250

29

Đường Kênh 1/5

1

Đường Huyện 84 – Tnh lộ 939

Giáp ranh xã Long Hưng

250

30

Đường đal (Tuyến Đồng Khởi – Rau Cần)

1

Đường Đồng Khởi

Giáp ranh xã Long Hưng

250

31

Lộ cũ Cầu Đồn

1

Đường Hùng Vương

Đường 3 tháng 2

450

32

Lộ Chòm Tre

1

Cầu Đình (Chòm Tre)

Giáp ranh xã Mỹ Tú

300

33

Đường đal

1

Các tuyến đường đal còn lại

250

II

XÃ MỸ HƯƠNG

1

Đường Chợ Cá

ĐB

Đường cầu Xo Gừa vào chợ và 2 dãy bên nhà lồng chợ

2.500

2

Đường vào sau Chợ mới

KV1-VT1

Lộ mới từ đường Tỉnh 939

Giáp đường lộ cũ (vào chợ)

1.800

3

Đường Tỉnh 939

KV2-VT3

Giáp ranh xã An Ninh

Đường vào Chợ mới

800

KV1-VT1

Đường vào Chợ mới

Cu Xo Gừa

2.000

KV1-VT2

Cầu Xẻo Gừa

Hết ranh đất ông Tuấn

1.600

KV1-VT4

Giáp ranh đất ông Tuấn

Cầu Bà Lui

1.400

KV2-VT2

Cầu Bà Lui

Kênh Ba Anh

1.200

KV2-VT1

Kênh Ba Anh

Hết ranh đất nhà thầy Vĩnh

1.300

KV1-VT3

Giáp ranh đất Thầy Vĩnh

Giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

1.500

4

Đường Tỉnh 939B

KV2-VT2

Giáp ranh xã Thin Mỹ

Hết đất Nghĩa trang liệt sĩ huyện

700

KV2-VT1

Giáp đất Nghĩa trang liệt sĩ huyện

Giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

800

6

Đường trung tâm xã Long Hưng (Đường A1)

KV2-VT2

Đường tỉnh 939B

Kinh rau Cần

400

7

Khu dân cư Bà Lui, xã Mỹ Hương

KV2-VT2

Toàn bộ các tuyến đường trong Khu dân cư

500

8

Lộ Đal

KV1-VT2

Cầu Xẻo Gừa

Hết ranh đất Trường Mẫu giáo (Xóm Lớn)

1.200

KV1-VT2

Cầu Xẻo Gừa

Cầu ông Tám Bầu

1.200

KV2-VT2

Cầu ông Tám Bầu

Hết ranh đất Trịnh Văn Mười (cửa hàng điện tử)

800

KV1-VT1

Đầu đất UBND xã cũ

Hết đất Kho phân 6 Địa

1.300

KV2-VT1

Giáp ranh chợ Xẻo Gừa

Hết ranh đt ông Trịnh Ngọc Ba

900

KV1-VT3

Giáp cống ranh chợ Xẻo Gừa

Hết ranh đất Trại cưa ông Trần Văn Vạng

1.100

9

Đường đal

KV2-VT3

Các tuyến đường đal còn lại

250

III

XàMỸ PHƯỚC

1

Đường Huyện 82

KV1-VT2

Kinh số 3 (Ranh xã Mỹ Thuận)

Trạm Y tế

500

KV1-VT1

Trạm Y tế

Cầu 3 Trí

600

KV1-VT2

Cầu 3 Trí

Giáp ranh thị xã Ngã Năm

500

2

Lộ Đập Hội

KV2-VT3

Giáp Huyện lộ 82

Cầu Phước Trường

250

3

Lộ Ông Ban

KV2-VT3

Giáp Huyện lộ 82

Hết đất ông Ba Binh

250

4

Đường Huyện 84

KV2-VT3

Toàn tuyến

250

5

Đường Huyện 81 (trung tâm xã Hưng Phú)

KV2-VT2

Đường Huyện 84

Ranh xã Hưng Phú

400

6

Đường Tỉnh 939

KV2-VT2

Toàn tuyến

400

7

Khu vực chợ

KV1-VT1

Các lộ bên dãy nhà lồng chợ

600

8

Đường Bắc Qun lộ Nhu Gia

KV2-VT2

Toàn tuyến

350

9

Lộ Giải Phóng

KV2-VT3

Lộ Nhu Gia

Giáp kênh Trà Cú Cạn

250

10

Đường Vào Khu Căn Cứ

KV2-VT2

Đường Huyện 82

Khu căn cứ

400

11

Đường đal Lợi Phước An A

KV2-VT3

Đường Huyện 82

Kênh 3 Trung

300

12

Đường đal Lợi Phước An B

KV2-VT3

Đường Huyện 82

Kênh Xóm Tiệm

300

13

Đường đal Trường A – Trường B

KV2-VT3

Kênh 7 Xáng

Kênh U Quên

300

14

Đường đal Thới B

KV2-VT3

Đường Huyện 82

Giáp ranh thị xã Ngã Năm

300

15

Lộ Xáng Cụt

KV2-VT3

Đầu ranh đất Trường học Mỹ Phước B

Cầu Út Tưởng

300

16

Đường đal

KV2-VT3

Các tuyến đường đal còn lại

250

IV

XàMỸ THUẬN

1

Đường Tỉnh 938

KV1-VT2

Giáp ranh xã Thuận Hưng

Hết ranh đất Trạm cấp nước (Tam Sóc A)

400

KV1-VT1

Giáp ranh đất trạm cấp nước (Tam Sóc A)

Sông Nhu Gia và cầu Mỹ Phước

500

2

Lộ đal Ô Quên

KV2-VT3

Cầu Ô Quên

ĐT 938

250

3

Đường tỉnh 940

KV1-VT1

Ranh xã Mỹ Tú

Cầu Cái Trầu mới

600

KV1-VT2

Cầu Cái Trầu mới

Giáp ranh huyện Thạnh Trị

300

4

Đường Huyện 82

KV2-VT1

Đường Tỉnh 940

Giáp ranh xã Mỹ Phưc (Cầu kinh số 3)

300

5

Đường Huyện 87 (đường Rạch Rê)

KV2-VT3

Toàn tuyến

250

6

Đường Huyện 89

KV2-VT3

Đường Huyện 87 (đường Rạch Rê)

Giáp ranh xã Phú Mỹ

250

7

Đưng đal Phước An

KV2-VT3

Toàn tuyến

250

8

Đường đal Phước nh (2m)

KV2-VT3

Toàn tuyến

250

9

Đường đaPhước nh (3)

KV2-VT3

Toàn tuyến

270

10

Đường đal Tam Sóc C2

KV2-VT3

Toàn tuyến

250

11

Vòng Cung đường 940 cũ và đường vào cầu Mỹ Phước

KV2-VT2

Toàn tuyến

350

12

Đường đal Tam Sóc C1

KV2-VT3

Toàn tuyến

200

13

Đường đal Tam Sóc D2

KV2-VT3

Toàn tuyến

200

14

Đường cống Lâm Trường

KV2-VT3

Toàn tuyến

200

15

Lộ rạch Bố Thảo Bờ Tây

KV2-VT3

Cầu Hai Tiếu

Hết ranh đất bà Dương Du Nia

250

16

Lộ Tam Sóc

KV2-VT3

Lý Sỹ Tol

Hết ranh đất ông Danh Na Hoàng Ne

250

17

Lộ đê Phân trường

KV2-VT3

Đầu ranh đt ông Nguyễn Hoàng Anh

Đường vào cầu Mỹ Phưc

250

18

Lộ Sơn Pich

KV2-VT3

Đầu ranh đt ông Đặng Văn Bùi

Hết ranh đất bà Nguyn Th Tròn

250

19

Đường đal Bưng Coi

KV2-VT3

Cầu Bưng Coi

Cầu Ba Khánh

250

20

Lộ Rạch Chưng

KV2-VT3

Đầu ranh đất Trưng TH Mỹ Thuận B

Hết đất Salate Prêch Chanh

250

21

Đường đal

KV2-VT3

Các tuyến đường đal còn lại

250

V

XÃ THUẬN HƯNG

1

Đường Tỉnh 939

KV1-VT1

Cầu trắng

Hết ranh đất Trạm bơm

1.500

2

Đường tỉnh 938

KV1-VT1

Cầu trng

Giáp cầu Trà Lây 1

800

KV1-VT2

Giáp cầu Trà Lây 1

Giáp kênh Tà Chum

550

KV1-VT3

Giáp kênh Tà Chum

Giáp ranh xã Mỹ Thuận

400

3

Đường Huyện 88

KV2-VT1

Cầu Đồn

Giáp ranh Cầu Ngang

300

KV2-VT2

Giáp ranh Cầu Ngang

Đường tỉnh 938

250

4

Lộ đal (Song song ĐT 938)

KV2-VT3

Đường Huyện 88

Giáp ranh xã Mỹ Hương

250

5

Đường Huyện 88B

KV2-VT3

Đường Huyện 88

Giáp ranh xã Mỹ Hương

250

6

Lộ đal Rạch Tà Sam

KV2-VT3

Đường Huyện 88

Hết đất ông Lê Văn Lé

250

7

Lộ đal Vàm Đình

KV2-VT3

Cống Mỹ Hòa

Đường Huyện 88

250

8

Lộ Đal

KV2-VT3

Giáp ranh xã Mỹ Hương

Hết lộ đal Thiện Bình

250

9

Lộ đal sông Ô Quên, xã Thuận Hưng

KV2-VT3

Cầu Đồn

Giáp ranh xã Mỹ Hương

250

10

Lộ đal Bờ Tây Cái Triết

KV2-VT3

Giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

Lộ đal Vàm Đình

250

11

Lộ đal

KV2-VT3

Cầu Trà Lây 1

Giáp ranh xã Phú Mỹ

250

12

Lộ đal

KV2-VT3

Cầu Sập

Giáp ranh xã Phú Mỹ

250

13

Lộ đal

KV2-VT3

Cầu Sư Tử

Giáp ranh xã Phú Mỹ

250

14

Đường đal

KV2-VT3

Các tuyến đường đal còn lại

250

VI

XÃ LONG HƯNG

1

Đường Huyện 87B

KV2-VT3

Giáp ranh thị trấn Huỳnh Hu Nghĩa

Kênh Hai Bá

300

KV2-VT1

Kênh Hai Bá

Cầu Vượt Mỹ Khánh

440

KV1-VT3

Cầu Vượt Mỹ Khánh

Cầu Qua UB Xã

600

KV1-VT1

Cầu qua UB Xã

Hết ranh Trung tâm Thương mại

2.100

KV1-VT2

Giáp ranh Trung tâm Thương mại

Hết ranh đất ông Lê Việt Hùng

700

KV1-VT3

Giáp ranh đất ông Lê Việt Hùng

Kênh 1/5

600

KV2-VT2

Kênh 1/5

Kênh Đập Đá

400

2

Huyện lộ 32

KV1-VT1

Cầu qua UBND xã

Cầu vượt Tân Phước

500

KV1-VT2

Cầu vượt Tân Phước

Giáp ranh huyện Châu Thành

350

3

Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp

KV1-VT2

Giáp ranh tỉnh Hậu Giang

Cầu Mỹ Khánh

750

KV1-VT1

Cầu Mỹ Khánh

Cầu 1/5

900

KV1-VT3

Cầu 1/5

Cầu Đập Đá

700

4

Đường Huyện 87

KV2-VT2

Giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

Cầu vượt Mỹ Khánh

400

KV2-VT1

Cầu vượt Mỹ Khánh

Cầu qua UBND xã và nhánh đến hết đất Trường THCS Long Hưng A

500

5

Đường 940

KV1-VT2

Giáp Quản lộ Phụng Hiệp

Cống 3 Đấu

600

KV2-VT1

Cng 3 Đấu

Kênh Hai Bá

400

KV2-VT2

Kênh Hai Bá

Giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

350

6

Trung tâm thương mại Long Hưng, xã Long Hưng

KV1-VT1

Dãy Khu phố 1

2.800

KV1-VT3

Dãy Khu phố 2, 3, 4

2.200

KV1-VT2

Dãy Khu ph 5, 6

2.500

7

Đường D3-N6, xã Long Hưng

KV1-VT1

Toàn tuyến

1.500

8

Đường D1-N3

KV1-VT1

Quốc lộ Phụng hiệp

Hết đất chợ Long Hưng

1.000

9

Đường 85

KV1-VT1

Đường Tỉnh 940

Kênh Đập Đá

1.000

10

Đường đal

KV2-VT3

Các tuyến đường đal còn lại

250

VII

XàHƯNG PHÚ

1

Đường Huyện 87B

KV2-VT3

Kênh Đập Đá

Kênh Bắc Bộ

300

KV2-VT1

Kênh Bắc B

Kênh Miễu

600

KV2-VT3

Kênh Miễu

Kênh Chín Mùi

350

KV2-VT2

Kênh Chín Mùi

Kênh Ka Rê

400

2

Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp

KV1-VT2

Kênh Đập Đá

Kênh Bắc B

500

KV1-VT1

Kênh Bắc Bộ

Kênh Miu

600

KV2-VT1

Kênh Miễu

Kênh Chín Mùi

550

KV1-VT1

Kênh Chín Mùi

Kênh Tư Lang

600

KV1-VT1

Kênh Tư Lang

Kênh Út Cứng

600

KV1-VT1

Kênh Út Cứng

Kênh Ka Rê

600

3

Đường ô tô đến trung tâm xã (ĐH 81)

KV1-VT1

Đầu ranh đất UBND xã

Cầu Kênh 1000

600

KV1-VT2

Cầu Kênh 1000

Cầu Nguyễn Việt Hồng

300

KV1-VT3

Cầu Nguyễn Việt Hồng

Giáp ranh xã Mỹ Phước

300

4

Đường Huyện 86

KV2-VT2

Qun lộ Phụng Hiệp

Giáp ranh xã Mỹ Tú

300

5

Đường đal

KV2-VT3

Các tuyến đường đal còn lại

250

VIII

XÃ MỸ TÚ

1

Đường Huyện 84

KV2-VT2

Giáp ranh thị trấn Huỳnh Hu Nghĩa

Giáp ranh xã Mỹ Phưc

350

2

Đường Huyện 86

KV2-VT2

Cầu 8 Lương

Hết ranh đất ông Hai Lích

350

KV2-VT1

Giáp ranh đất ông Hai Lích

Cầu Mai Văn Thời (cầu xã)

400

3

Đường Vòng Cung – Cây Bàng

KV2-VT3

Kinh 6 Đen

Hết đất Trường Mẫu giáo xã Mỹ Tú

250

4

Đường tỉnh 940

KV1-VT1

Giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

Cầu Số 2

600

KV1-VT2

Cầu S 2

Giáp ranh xã Mỹ Thuận

500

5

Đường tỉnh 939

KV2-VT1

Giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

Giáp ranh xã Mỹ Phưc

400

6

Đường Huyện 86 (đường trung tâm xã)

KV2-VT2

Kênh Cây Bàn

Đường tỉnh 940

300

7

Đường Huyện 86

KV2-VT2

Giáp ranh xã Hưng Phú

Cầu Trà Cú Cạn

300

8

Đường đal

KV2-VT3

Các tuyến đường đal còn lại

250

IX

XàPHÚ MỸ

1

Đường tỉnh 939

KV1-VT3

Giáp ranh xã Đại Tàm

Cổng xà la ten

400

KV1-VT1

Cổng xà la ten

Cầu Phú Mỹ 2

700

KV1-VT2

Cầu Phú Mỹ 2

Hết ranh Đồn công tác CT28

500

KV1-VT2

Giáp ranh Đồn công tác CT28

Cầu Trắng

500

2

Đường Huyện 89

KV2-VT2

Ranh đường tỉnh 939

Kênh Phú Mỹ 1

350

KV2-VT2

Kênh Phú Mỹ 1

Rạch Rê

350

3

Lộ đal Phú Tức

KV2-VT1

Giáp ranh Phường 2, thành phố Sóc Trăng

Cống Thủy lợi

430

KV2-VT2

Cống Thủy lợi

Hết đường đal

360

4

Đường đal

KV1-VT1

Hai bên nhà lng chợ Phú Mỹ

700

KV1-VT2

Đường Tnh 939

Kênh 2

500

5

Đường đal, xã Phú Mỹ

KV2-VT3

Ngã 3 ông Giao

Cầu chùa Bưng Kha Don

250

6

Đường đal

KV2-VT3

Các tuyến đường đal còn lại

250

F

HUYỆN CÙ LAO DUNG

I

THỊ TRN CÙ LAO DUNG

1

Đường hai bên hông chợ Bến Bạ

1

Suốt đường

5.000

2

Đường Đồng Khi

1

Đầu ranh đất Bảy Xe

Hết đất Nhà VH thị trấn

3.300

2

Giáp đất Nhà VH thị trấn

Cầu Bến Bạ

2.800

2

Giáp ranh đất Bảy Xe

Cuối đường Xóm củi

2.800

1

Giáp ranh Cầu xã

Cầu Bến Bạ nhỏ

3.300

3

Đường Đoàn Thế Trung

1

Từ Chợ Bến Bạ

Ngã Tư giáp đường Hùng Vương

3.800

2

Ngã Tư giáp đường Hùng Vương

Hết ranh đất điện lực Cù Lao Dung

3.000

3

Giáp ranh đt điện lực Cù Lao Dung

Bến đò Giồng Đình

2.600

4

Đường N2

1

Giáp đường Đoàn Thế Trung

Giáp Đình Nguyễn Trung Trực

500

5

Đường N4

1

Đường Nguyễn Trung Trực nối dài

Giáp đường 30 tháng 4

500

6

Đưng Đoàn Văn Tố

1

Đường Đồng Khởi

Đường Hùng Vương

2.800

7

Đường 3 tháng 2

1

Giáp ranh Bệnh viện đa khoa

Đường Hùng Vương

1.500

8

Đường Hùng Vương

1

Đầu ranh đất cây xăng Lê Vũ

Đường 3 tháng 2

2.500

3

Đường 3 tháng 2

Giáp ranh xã An Thạnh Tây

1.200

2

Giáp ranh đất câng Lê Vũ

Cầu Kinh Đình Trụ (giáp xã An Thạnh 2)

1.800

9

Đường lộ số 1

1

Giáp đường Đoàn Thế Trung

Giáp đường Đoàn Văn Tố

1.700

10

Đường Lương Đinh Của (Đường 20/11)

1

Đường 3 tháng 2

Giáp đường Đoàn Văn Tố

1.100

11

Đường Rạch Già Lớn

1

Đường Hùng Vương

Sông Cồn Tròn

400

12

Đường 30 Tháng 4

2

Đường Hùng Vương

Giáp ranh đất Bệnh viện mới

700

1

Đầu ranh đất Bệnh viện mới

Hết ranh đất Bệnh viện mới

800

3

Giáp ranh đất Bệnh viện mới

Sông Cồn Tròn

450

13

Đường Nguyễn Trung Trực

1

Giáp đường Đoàn Thế Trung

Hết ranh đất Trường Tiểu học

550

14

Đường Xóm 5

1

Giáp đường Đoàn Thế Trung

Giáp Khu đất ông HaTầng

1.050

15

Đường 1/5

1

Suốt tuyến

500

16

Đường nhánh rẽ Rạch Vẹt – Rạch Sung

1

Giáp đường 1 tháng 5

Rạch Sung

500

17

Đường ôtô đi An Thạnh Đông

1

Giáp đường Hùng Vương

Sông Bến Bạ

1.500

18

Đường đal (đất ông Út phiếu)

1

Giáp đường bên hông chợ BếB

Rạch Thông Hảo

1.800

19

Đường đal (đường 3/2 nối dài)

1

Giáp đường Hùng Vương

Sông Cồn Tròn

600

20

Đường Rạch Lá

1

Giáp Đường 3 tháng 2

Giáp đưng Rạch Già lớn

500

21

Đường đal (Cầu Bến Bạ – Trại Cưa ông Điệu)

1

Cầu Bến Bạ

Hết ranh đất trại cưa ông Điệu

1.700

22

Hẻm (đất ông Mau)

1

Đường Đoàn Thế Trung

Rạch Thông Ho

1.300

23

Hẻm (đất ông 9 Mỹ)

1

Đường Đoàn Thế Trung

Rạch Thông Hảo

1.300

II

XÃ AN THẠNH 1

1

Quốc lộ 60

KV1-VT1

Bến phà phía sông Đại Ngãi

Bến phà phía Sông Trà Vinh

2.000

2

Đường Tỉnh 933B

KV1-VT1

Bến phà Kinh Đào

Đầu lộ đal Rạch Su

1.500

KV1-VT3

Đầu lộ đal Rạch Su

Hết đất HTX Hòang Dũng

1.000

KV1-VT2

Giáp đất HTX Hoàng Dũng

Lộ đal rạch Sâu (giáp ranh xã An Thạnh Tây)

1.200

3

Đường trung tâm xã

KV1-VT3

Giáp ngã ba đường Tỉnh 933B

Bến phà Long Ấn (Hết đất Cơ sở giáo dục Cồn Cát)

650

4

Huyện lộ 11

KV2-VT3

Đường trung tâm xã

Đê Tả hữu

300

5

Đường đal Kinh Đào

KV1-VT3

Đầu ranh đất ông Ba Mạnh

Hết ranh đất ông Chuông

800

6

Đường đal Rạch Miễu

KV2-VT1

Đầu ranh đất ông Bảy Tự

Hết ranh đất Bến Đình

450

7

Đường đal Rạch Đôi

KV2-VT1

Đầu ranh đất ông Thoàn

Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Sự (phía trên)

500

8

Đường đal Rạch Trầu

KV2-VT1

Đầu ranh đất Hồng Văn Y

Đê Tả hữu

500

9

Đường đal Rạch Su

KV2-VT1

Đầu ranh đất Tư Kiệt

Đê Tả hữu

500

10

Đường Trường Tiền Nhỏ

KV1-VT3

Đầu ranh đất ông Tng

Giáp Quốc lộ 60

650

KV1-VT3

Quốc lộ 60

Tnh lộ 933B

650

11

Đường đal Rạch Vượt (phía trên)

KV2-VT1

Đầu ranh đất ông Tư Hoàng

Hết ranh đất ông Năm Minh

500

12

Đường đal xóm chùa

KV2-VT1

Đầu đất ông Đào Văn Oanh

Giáp huyện lộ (chợ Long Ân)

500

13

Đường đal Mương Cũi

KV2-VT1

Đầu ranh đất ông Sáu Điền

Hết ranh đất Ba Rệt

500

KV2-VT1

Giáp ranh đất ông Ba Rệt

Đường nhựa trung tâm xã

500

KV2-VT2

Đầu ranh đất ông Hà Văn Nghĩa

Hết ranh đất ông Đào Văn Đẹp

450

14

Đường đal Rạch Trê

KV2-VT2

Đầu ranh đất ông Cần

Hết ranh đất ông Chắn

450

KV2-VT1

Đầu ranh đất ông Trong

Cầu Rạch Trê

500

15

Đường đal Rạch Sâu

KV1-VT2

Đầu ranh đất ông Huỳnh

Giáp ranh Cầu nhà Út Gia

700

15

Đường đal Rạch Gừa – Thầy Phó

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Nguyễn Minh Lộc

Đê Tả hữu

300

16

Đường đal Trường Tiền Lớn

KV2-VT2

Đầu đất ông Phan Văn Út

Hết ranh đất bà MaThị Chua

300

17

Đường đal Rạch Trại – KDC

KV2-VT2

Đầu đất ông Nguyễn Thanh Lâm

Hết đường đal

300

18

Đường đal đê Tả hữu

KV2-VT1

Đầu đất ông bà Huỳnh Kim Hoàng

Hết ranh đất bà Hồ Thị Chín

500

19

Đường đal Rạch Ông Cột

KV2-VT2

Cầu Rạch Ông Cột

Hết ranh đất ông Võ Văn Phong

350

20

Đường đai Long Ân – Cây Bần

KV2-VT2

Giáp đường tỉnh 933B

Cầu Trại Giống

300

21

Đường đal Long Ân – Cồn Cát

KV2-VT2

Giáp Ngã tư đường trung tâm xã

Hết đường đal

300

22

Đường đal nhánh rẻ cồn Long Ân

KV2-VT2

Giáp Ngã ba đường trung tâm xã

Hết đưng đal

300

23

Đường đal đê Tả hữu

KV2-VT3

Cồn Long Ân

Giáp cơ sở Giáo dục Cồn Cát

300

24

Các tuyến đường đal đê Tả hữu còn lại

KV2-VT3

Suốt tuyến

300

25

Đường đal Trường Tiền lớn (đoạn 2)

KV2-VT2

Đầu ranh đất ông Võ Văn Thành

Cầu ngang rạch Trường Tiền lớn

350

26

Đường đal Thầy Phó

KV2-VT2

Đầu ranh đất ông Lâm Văn Bình

Cầu Thầy Phó ra đê bao

350

27

Đường đal Rạch Vượt (phía dưới)

KV2-VT2

Đu ranh đất ông Tám Rở

Cầu Ngã Cạy

350

28

Đường đal Rạch Vượt (phía dưi)

KV2-VT2

Cầu Ngã Cạy

Đê Tả hữu

350

29

Đường đal Rạch Trâm – Đê

KV2-VT2

Đầu ranh đất ông Thang

Hết ranh đt ông Út Nhỏ

350

30

Đường nhánh rẽ Quốc lộ 60 – Rạch Su

KV1-VT3

Đầu ranh đất ông Thịnh

Đường đal Rạch Su

650

31

Đường đal Rẩy Mới

KV2-VT2

Đầu ranh đất ông Nguyễn Văn Kiệt

Hết đất ông Nguyễn Văn Thà

300

32

Đường đal Trường Tiền nhỏ

KV2-VT3

Đu ranh đất ông Nguyễn Văn Nương

Hết đất ông Hồ Trịu Luật

350

33

Đường đal vào bãi xử lý rác

KV2-VT2

Tỉnh lộ 933B

Hết đất bãi xử lý rác xã An Thạnh 1

350

34

Đường đal xóm Ry

KV2-VT3

Đầu ranh đất bà Trần Thị Thu Hồng

Hết ranh đất ông Phạm Thanh Hiền

300

KV2-VT3

Giáđất ông Phạm Thanh Hiền

Hết đất Ông Đào Văn Đẹp

300

35

Đường trục chính hội đồng Rạch Miu (phía trên)

KV2-VT3

Giáp đường đal Rạch Miu

Đê Tả hữu

300

36

Đường trục chính hội đồng Rạch Miu – Rạch Cui

KV2-VT3

Cầu Rạch Miu

Giáp Trường Tiền ln

300

III

XÃ AN THẠNH TÂY

1

Đường tỉnh 933B

KV1-VT1

Giáp ranh xã An Thạnh 1

Hết đất ông Huỳnh Văn Thử (Giáp đường đal Bần Xanh)

1.200

KV1-VT2

Giáp đường đal Bần Xanh

Giáp ranh thị trấn Cù Lao Dung

1.100

2

Lộ đal Rạch Sâu

KV2-VT1

Đầu ranh đất ông Biện

Cầu Chín Khánh

550

3

Lộ đal Rạch Tàu

KV2-VT1

TL 933B

Bến phà Bắc Trang

400

KV2-VT2

Đầu ranh đất ông Trần Văn Kiệt

Rạch già nhỏ

350

4

Hết đất lộ đal Rạch Già

KV2-VT1

Đầu ranh đất ông Trương Ngọc Chiêu

Hết đất ông Phan Văn Tán

350

5

Lộ đal Rạch Già nhỏ (phía trên)

KV2-VT1

Giáp đường tỉnh 933B

Đê Tả hữu

400

6

Lộ đal Rạch Già nh (phía dưi)

KV2-VT1

Giáp đường tỉnh 933B

Đê Tả hữu

400

7

Lộ đal Rạch Già lớn

KV2-VT1

Đầu ranh đất ông Đoàn Thanh Phong

Giáp Tỉnh lộ 933B

400

8

Lộ đal Bần Xanh

KV2-VT2

Giáp đường tỉnh 933B

Hết ranh đất ông Hai Thanh

350

9

Lộ đal Bần Xanh (phía dưới)

KV2-VT3

Giáp đường tỉnh 933B

Hết ranh đất ông Phạm Văn Giang

300

10

Lộ đal Bình Linh

KV2-VT1

Đầu ranh đất ông Trương Văn Phiến

Bến phà Bình Linh

350

11

Lộ đal Bình Linh (phía trên)

KV2-VT2

Đầu ranh đất nhà sinh hoạt cộng đồng ấp An Lạc

Hết ranh đt nhà ông Đoàn Văn Hùng

350

12

Lộ đal An Phú

KV1-VT3

Đầu ranh đất ông Đoàn Văn Giàu

Bến đò Cồn Chén

400

13

Đường đal đê Tả hữu

KV2-VT3

Cù Lao Nai

Giáp ranh xã Đại Ân 1

300

14

Đường đal đê Tả hữu

KV2-VT3

Rạch Sâu

Rch Sung

300

15

Lộ đal An Phú

KV2-VT1

Đầu ranh đất bà Ngô Thị Phương

Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Bê

350

16

Lộ đal An Phú

KV2-VT1

Đầu ranh đất ông Ngô Văn Nhân

Cầu Bà Hành

350

17

Lộ Cồn Chén An Phú

KV2-VT3

Từ Cầu Đúc giáp xã Đại Ân 1

Cầu giáp xã Đại Ân 1

300

18

Lộ đal An Phú A

KV2-VT1

Cầu Bà Hành

Đê Tả hữu

350

19

Đường ô tô trung tâm xã Đại Ân 1

KV2-VT2

Đầu ranh đất nhà ông Nguyễn Văn Bình

Đê Tả hữu

300

KV2-VT1

Giáp ranh ranh đất ông Nguyễn Văn Bình

Cầu Đúc

350

KV2-VT2

Cầu Đúc

Cu Treo giáp xã Đại Ân 1

300

20

Lộ đal rạch Sung

KV2-VT1

Đầu ranh đất ông Phạm Thanh Hồng

Đê Tả hữu

350

21

Đường đai An Phú

KV2-VT2

Đầu ranh đất bà Lê Thị Đẹp

Bến đò qua rạch Già Lớn

300

22

Đường đal Đầu Lá An Lạc

KV2-VT1

Đầu ranh đất ông Huỳnh Văn Chác

Hết ranh đất ông Huỳnh Văn Sứ

350

23

Lộ đal rạch ông Cột

KV2-VT2

Đầu ranh đất ông Trần Văn Đáng

Hết ranh đất ông Trần Huệ Em

300

IV

XàAN THẠNH 2

1

Đường tỉnh 933B

KV1-VT1

Cầu kinh Đình Trụ (giáp thị trấn Cù Lao Dung)

Hết đất Nghĩa trang liệt sĩ

1.200

KV1-VT2

Giáp đt nghĩa trang liệt sĩ

Giáp đường 933

900

KV2-VT2

Giáp đường 933

Cầu Rạch Lớn (ấp Bình Du B)

600

KV2-VT1

Cầu Rạch Lớn

Cầu Bà Chủ

700

KV1-VT3

Cầu Bà Ch

Đầu lộ đaxóm mới

800

KV2-VT3

Giáp ranh lộ đal xóm mới

Rạch Mù U (giáp xã An Thạnh 3)

500

2

Đường tỉnh 933 đi Đại Ân 1

KV1-VT3

Đường tỉnh 933B

Cầu Còn Tròn

650

3

Đường đal xóm Ry

KV2VT1

Đường tỉnh 933B

Hết đường (ấp Phạm Thành Hơn B)

300

4

Đường đal xóm Mới

KV2-VT3

Đường tỉnh 933B

Hết đường (ấp Đình Du B)

250

5

Đường đal Bà Kẹo (Chùa Kostung)

KV2-VT2

Đường tỉnh 933B

Hết đường (ấp Sơn Ton)

250

6

Đường đal Mù U

KV2-VT3

Đường Tỉnh 933B

Hết đường (ấp Bình Danh B)

250

7

Đường đal Bà Kẹo – Mù U

KV2-VT3

Giáp đường đal Bà Kẹo

Giáp đường đal Mù U

250

8

Đường đal Đầu Bần

KV2-VT3

Đường tỉnh 933B

Hết đường (ấp Phạm Thành Hơn B)

250

9

Đưng đal Rạch Dầy

KV2-VT3

Đường Tỉnh 933B

Hết đường (ấp Bình Du A)

250

10

Đường đal bà Chủ

KV2-VT3

Đưng Tnh 933B

Hết đường (ấp Bình Du B)

250

11

Đường đal bà Kẹo (Tuyến sông Cồn Tròn)

KV2-VT3

Đường tỉnh 933B

Hết đường (ấp Sơn Ton)

250

12

Đường đal mương ông Tám

KV2-VT3

Đường tỉnh 933B

Hết đường (ấp Phạm Thành Hơn B)

250

13

Đường đal bà C

KV2-VT3

Đường tỉnh 933B

Hết đường (ấp Bình Danh A)

250

14

Đường đal Công Điền

KV2-VT3

Đường tỉnh 933B

Hết đường (ấp Sơn Ton)

250

15

Đường đal Đầu Bần

KV2-VT3

Đường tỉnh 933B

Hết đường (ấp Bình Du A)

250

16

Đường đal Rạch Lớn

KV2-VT3

Đường tỉnh 933B

Hết đường (ấp Bình Du B)

250

17

Đường đal Rạch Lớn – Xóm Mới

KV2-VT3

Đường tỉnh 933B

Hết đường (ấp nh Du B)

250

18

Đường đal Xóm Bãi

KV2-VT3

Đường tỉnh 933B

Hết đường (ấp Bình Du B)

250

19

Đường đal Bần Một

KV2-VT3

Đường Tỉnh 933B

Hết đường (ấp Bình Danh A)

250

20

Đường đal Bảy Chí

KV2-VT3

Đường tỉnh 933B

Hết đường (ấp Phạm Thành Hơn A)

250

21

Đường đal xóm 3

KV2-VT3

Đường Tỉnh 933B

Hết đường (ấp Phạm Thành Hơn B)

250

22

Đường đal xóm Đạo

KV2-VT3

Đường tỉnh 933B

Hết đường (ấp Phạm Thành Hơn B)

250

23

Đường đal ông Lâm

KV2-VT3

Đường tỉnh 933B

Hết đường (đê Tả Hữu)

250

24

Đường GTNT Rạch Nai

KV2-VT3

Đường tỉnh 933B

Hết đường (đê Tả Hữu)

250

V

XÃ AN THẠNH 3

1

Đường bên hông chợ Rạch Tráng

ĐB

Đầu ranh đất ông Út Nhịn

Hết ranh đất Trang Văn Gầm

2.100

ĐB

Đầu ranh đất ông ng

Hết ranh đất Lương Hoàng Thiện

2.100

2

Lộ đal trưc chợ Rạch Tráng

ĐB

Đầu ranh đất Trương Văn Khâm

Hết ranh đất Nguyn Văn Ân

2.100

3

Đường đal sau chợ Rạch Tráng

KV1-VT1

Đầu ranh đất ông Nghĩa

Hết ranh Nhà ông Minh và ông Ngon

1.700

4

Đường đai mé sông

KV1-VT1

Đầu ranh đất Sáu Cng

Xẻo Ông Đồng

1.800

5

Đường đal

KV1-VT1

Đầu ranh đất Mười Phấn

Hết ranh đất ông Gầm

1.500

KV1-VT2

Giáp đường tỉnh 934

Giáp ranh đất ông Gầm

1.000

6

Tnh lộ 933B

KV2-VT2

Giáp đường đal Mù giáp ranh An Thạnh II

Hết ranh đt Tư Trc

500

KV2-VT1

Giáp ranh đất ông Tư Trực

Lộ đal ông Sáu

700

KV1-VT3

Lộ đal ông Sáu

Hết ranh đất ông Chong

900

KV1-VT1

Giáp ranh đất ông Chong

Hết ranh đất ông Oanh

1.700

KV1-VT2

Đầu ranh đất Tư Giây

Hết ranh đất Trương Văn Hùng

1.200

KV2-VT1

Giáp ranh đất ông Trương Văn Hùng

Lộ đal Rạch Chi

700

KV2-VT2

Lộ đal Rạch Chồi

Hết ranh đất Hai Trừ

500

KV2-VT2

Đầu ranh đất Hai Việt

Cầu Kinh Xáng

400

7

Đường đal

KV1-VT2

Rạch Mương Cột

Hết đất Quán Sang

600

8

Đường đal Trạm Y tế

KV1-VT1

Đầu ranh đất ông Tư Tà

Hết ranh đất Trại Cưa Út Lắm

1.200

KV1-VT2

Giáp ranh Trại cưa Út Lm

Rạch Mương Cột

650

9

Đường Tỉnh 934

KV1-VT2

Cầu Mới

Cầu Ba Hùm

550

KV1-VT3

Cầu Ba Hùm

Cầu Rạch Voi

500

10

Đường đal ông Tám

KV1-VT2

Đầu ranh đất thầy Vũ

Cầu Bà Hời

550

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Kiên

Hết ranh đất ông Minh

250

11

Đường đal An Quới

KV2-VT3

Đầu ranh đt ông Khởi

Hết ranh đất ông Cảnh

250

12

Đường đal ông Sáu

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Thọ

Hết ranh đất ông Sáu

250

13

Đường đal Mù U

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Diệp

Hết ranh đất ông Nam

250

14

Đường đal rạch Chồi

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Đô

Hết ranh đất ông Tuấn

250

15

Đường đal Biên phòng 634

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Mới

Hết ranh đất ông Tròn

250

16

Đường đal 416

KV2-VT3

Đầu ranh đất bà Liên

Cầu 8 Bực

250

17

Đường đal Vàm Hồ

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Long

Hết ranh đất ông Phận

250

18

Đường đal ngọn Rạch Chốt

KV2-VT3

Đu ranh đất ông Thạch Rết

Hết ranh đất ông Dương Văn Cường

250

19

Đường GTNT Rạch Chốt 1

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Trần Văn Minh

Hết ranh đất ông Trần Văn Cò

250

20

Đường đal Vàm Rạch Tráng

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Hà Văn Cồ

Hết ranh đất ông Trương Văn Tặng

250

21

Đường GTNT Ruột Ngựa

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Ngô Văn Bồi

Hết ranh đất ông Lê Văn Núi

250

22

Đường GTNT Ruột Ngựa 2

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Phan Văn Ngọc

Hết ranh đất ống Huỳnh Văn Khởi

250

23

Đường GTNT Ngã Cái

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Trần Bình Luận

Hết ranh đất ông Huỳnh Văn Phương

250

24

Đường GTNT An Nghiệp

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Ngô Văn Trào

Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Chính

250

VI

XàAN THẠNH NAM

1

Đường tỉnh 934 – 933B

KV1-VT1

Giáp đê bao biển

Hết ranh đất Út Hậu

800

KV1-VT2

Giáp ranh đất Út Hậu

Cầu Năm Lèn

750

KV1-VT3

Cầu Năm Lèn

Cầu Năm Tiền

700

KV2-VT1

Cu Năm Tiền

Cầu Rạch Voi

500

2

Các tuyến đường đal trên địa bàn xã

KV2-VT2

Đầu ranh đất UBND xã

Hết ranh đất Chín Trường

350

KV2-VT2

Cầu rạch Bùng Binh

Bến phà Ba Hùng

350

KV2-VT2

Cầu Tám Bực

Cầu T80

350

KV2-VT2

Cầu Cây Mm

Hết ranh đất Năm Khải

350

KV2-VT2

Cầu Rạch Năm Tiến

Hết ranh đất ông Ba Sơn

350

KV2-VT2

Đầu ranh đất Trường Mầm non Hoa Sen

Hết ranh đất ông Tài

350

KV2-VT2

Đầu ranh đất ông Ngọt

Hếranh đất ông Tuấn

350

KV2-VT2

Cầu Rạch Su

Hết ranh đất ông Ngọc

350

3

Các tuyến đường đal trên địa bàn xã

KV2-VT2

Cầu Năm Tiền

Hết ranh đất ông Tòng

350

KV2-VT2

Cầu Năm Ti

Hết ranh đất Cô Ngọc

350

KV2-VT2

Cầu Năm Lèn

Hết nhà đất Tư Nam

350

KV2-VT2

Cầu Thạch Lãnh (giai đoạn 3)

Đường tỉnh 933B

350

KV2-VT2

Cầu vuông 35A

Đê bao biển

350

4

Lộ nhựa rạch ông Sum

KV2-VT2

Giáp Tnh lộ 933B

Hết đất ông Hi

350

5

Lộ đal rạch Sáu Vn

KV2-VT2

Giáp Tnh lộ 933B

Miếu Sáu Vấn

350

6

Lộ đal

KV2-VT2

Giáp Tnh lộ 933B

Cống số 4

350

7

Lộ đal kênh Sáu Thước

KV2-VT2

Giáp Tnh lộ 933B

Hết ranh đất ông Thành

350

VII

XàAN THẠNH ĐÔNG

1

Đường đal UBND xã

KV2-VT1

Cầu Lòng Đầm

Bến phà Lòng Đầm

450

2

Đường đền thờ c

KV2-VT1

Cầu Lòng Đầm

Bến phà cũ

450

3

Lộ tẻ Vàm Tc

KV2-VT2

Cầu Lòng Đầm

Bến phà Vàm Tắc

300

4

Đường trung tâm xã (đường ôtô)

KV1-VT1

Cầu Bến Bạ

Ngã ba ấp Chương Công Nht

1.000

KV1-VT2

Ngã ba ấp Chương Công Nhật

Cầu Lòng Đầm

800

5

Đường trung tâm xã

KV1-VT1

Giáp đường ôtô

Hết đường (ấp Đặng Trung Tiến)

600

KV1-VT2

Cầu Lòng Đầm

Hết ranh đất Điều Văn Toàn

500

KV1-VT3

Giáp ranh đất Điền Văn Toàn

Cầu Rạch Gia

400

KV2-VT1

Cầu Rạch Giữa

Hết đường

350

6

Lộ tẻ Bến Đá

KV2-VT1

Đường trung tâm xã

Hết đường

350

7

Lộ tẻ Rạch Giữa

KV2-VT1

Đường trung tâm xã

Hết đường

350

8

Đường đal bến phà Rạch Tráng

KV2-VT2

Giáp đường trung tâm xã

Bến phà Rạch Tráng (phà 6 Giao)

300

9

Đường bến phà Bến Bạ

KV2-VT2

Giáp đường trung tâm xã

Hết đường

300

10

Lộ tẻ Xóm 6 (ấp Trương Công Nhựt)

KV2-VT2

Giáp đường bến phà Bến Bạ

Hết đường

300

11

Đường đal khu dân cư số 1 ấp Đặng Trung Tiến

KV2-VT1

Giáp đường trung tâm xã

Hết đường

350

12

Đường đal Bến dò ông Trạng

KV2-VT1

Giáp đường trung tâm xã

Hết đường

350

13

Đường đal nhà ông BB

KV2-VT3

Giáp đường trung tâm xã

Hết đường

250

14

Đường đal KDC số 3 (ấp Nguyễn Công Minh)

KV2-VT3

Giáp đường trung tâm xã

Hết đường

250

15

Đường Đê bao Tả – Hu

KV2-VT3

Suốt tuyến

250

16

Lộ đal ông Ba Sẳn

KV2-VT3

Huyện lộ An Thạnh Đông

Sông Trà Vinh

250

17

Lộ đal Rạch Đùi ấp Lê Châu B

KV2-VT3

Huyện lộ An Thạnh Đông

Sông Trà Vinh

250

18

Đường GTNT cuối lộ trung tâm đến đê bao

KV2-VT3

Cuối lộ trung tâm

Đê bao ấp Tân Long

250

VIII

XÃ ĐẠI ÂN 1

1

Đường nhựa 933

KV1-VT2

Cầu Cồn Tròn

Hết ranh đất cây xăng Võ Hoàng Khải

600

KV1-VT1

Giáp đất cây xăng Võ Hoàng Khải

Bến phà đi Long Phú

750

2

Đường đal Xã Bảy

KV2-VT2

Đầu ranh đt UBND xã (cũ)

Giáp đường trung tâm xã

350

3

Đường đal (chợ cũ Xã Bảy)

KV2-VT2

Giáp sông Hậu

Hết đường đal

350

4

Đường trung tâm xã

KV1-VT1

Đầu ranh đấTrạm Y Tế

Hết đt Phan Văn Thống

600

KV1-VT2

Cầu Rạch Đáy

Hết đất Huỳnh Văn Ho

400

KV1-VT2

Giáp đất Huỳnh Văn Ho

Cu Kinh Đào (đường Tỉnh 933)

400

KV1-VT3

Cầu Kinh Đào (đường Tỉnh 933)

Cầu treo khém Bà Hành (ấp Văn Sáu)

300

KV2-VT1

Đu ranh đất ông Thống

Hết đất Trường THCS Đại Ân (điểm nhà ông Lập)

350

KV1-VT2

Giáp Trường THCS Đại Ân 1 (đim nhà ông Lập)

Hết đất bà Phan Thị Lơn

400

KV1-VT3

Đầu ranh nhà Phan Thị Lơn

Hết đường lộ trung tâm (cuối ấp Nguyễn Tăng)

300

5

Đường đal Nhà thờ

KV2-VT1

Giáp đưng Trung tâm xã

Rạch Nhà thờ

350

6

Đường đal Cây bàng

KV2-VT2

Giáp đường trung tâm xã

Hết đất ông Tư Cảnh (ấp Nguyễn Tăng)

300

7

Đường đal rạch Hai Lòng

KV2-VT2

Giáp đường trung tâm xã

Hết đất ông Nguyn Văn Diệp

300

8

Đường đal Tư Ngộ

KV2-VT2

Giáp đường trung tâm xã

Đất ông Nguyễn Văn Độ (p Văn Tố B)

300

9

Đường đal Rạch lớn

KV2-VT2

Giáp đường trung tâm xã

Hết đất Miếu thờ Rạch Lớn (ấp Văn Tố)

300

10

Đường đal Bần Cầu

KV2-VT2

Cầu treo Khém Bà Hành (ấp Văn Sau)

Hết ranh đất ông Bùi Dũng

300

11

Đường đal Kênh Xáng

KV2-VT2

Giáp đường trung tâm xã

Hết đất ông Huỳnh Văn Đơ

300

12

Đường đal CIDA

KV2-VT2

Giáp đường trung tâm xã

Sông Cồn Tròn

300

13

Đường đal Sáu Tịnh

KV2-VT2

Giáp đường trung tâm xã

Bến phà Xóm Mới

300

14

Đường đal Xẻo Sú

KV2-VT2

Giáp đường trung tâm xã

Sông Cồn Tròn

300

15

Đường đal Khai Luông

KV2-VT2

Giáp đường trung tâm xã

Hết ranh đất bà Tư Sang

300

16

Đường đal Rạch Đôi

KV2-VT2

Giáp đường trung tâm xã

Sông Cồn Tròn

300

17

Đường đai Chủ Đài

KV2-VT2

Giáp đường trung tâm xã

Hết ranh đất bà Tư Sang

300

18

Đường đal Khai Luông (sông Cồn Tròn)

KV2-VT2

Giáp cầu nối đường trung tâm xã

Tiếp giáp đê bao

300

19

Đường đal Kênh Đào 1

KV2-VT2

Giáp đường trung tâm xà

Cầu Cồn Tròn

300

20

Đường đal Bần Cầu (xã An Thạnh Tây)

KV2-VT2

Giáp lộ Bần Cầu

Cầu qua xã An Thạnh Tây

300

21

Đường đal Rạch Lớn (ấp Nguyễn Tăng)

KV2-VT2

Giáp đường trung tâm xã

Đê bao Tả – Hữu

300

22

Đường đal lộ trung tâm – Đê bao

KV2-VT2

Giáp lộ Rạch lòng

Đê bao Tả – Hữu

300

23

Lộ đal Rạch ông Hai

KV2-VT3

Huyện lộ 60

Đê Tả Hữu

250

24

Huyện lộ 60

KV2-VT2

Huyện lộ 60

Đê T Hu

300

G

HUYỆN THẠNH TRỊ

I

THỊ TRẤN PHÚ LỘC

1

Đường Văn Ngọc Chính

1

Cầu Phú Lộc

Đường Lý Thường Kiệt

3.100

2

Đường Lý Thường Kiệt

Đường Nguyễn Trung Trực

3.000

3

Đường Nguyn Trung Trực

Hết ranh đất Ông Chánh

1.000

4

Cầu Phú Lộc

Ngã ba kênh Bào Ln

900

2

Đường Nguyễn Văn Trỗi

1

Quốc lộ 1A

Cu Bào Ln

850

3

Đường 1/5

1

Đường Văn Ngọc Chính

Đường 30/4

3.100

4

Đường Nguyễn Đức Mạnh

1

Đường Văn Ngọc Chính

Đường 30/4

3.500

5

Đường Trần Hưng Đạo

1

Quốc lộ 1A

Đường Lý Thường Kiệt

3.200

2

Đường Lý Thưng Kiệt

Đường Nguyễn Trung Trực

2.000

6

Đường Lý Thường Kiệt

1

Đường Văn Ngọc Chính

Đường 30/4

2.800

7

Quốc lộ 1A

1

Cầu Xẻo Tra

Hết ranh đất UBND huyện

3.000

2

Giáp ranh đất UBND huyện

Đầu Hẻm 10

2.000

3

Đầu Hẻm 10

Hẻm 12

1.600

4

Hẻm 12

Ngã 3 đường 937B

1.500

5

Ngã 3 đường 937B

cầu Nàng Rền

1.100

8

Đường cặp công Viên

1

Đầu ranh đất ông Nguyễn Ngọc Vinh

Hết ranh đất ông Lâm Phước Tài

2.000

9

Đường 30/4

1

Quốc lộ 1A

Đường Nguyễn Trung Trực

3.500

2

Đ. Nguyễn Trung Trực

Cầu 30/4

3.100

3

Cầu 30/4

Hết ranh đất ông Võ Thành Lực

800

10

Lộ Rẫy Mới

1

Giáp ranh đất ông Võ Thành Lực

Giáp ranh thị trấn Hưng Lợi

300

11

Đường Điện Điên Phủ

1

Đường Văn Ngọc Chính

Đường 30/4

2.200

12

Đường Lý Tự Trọng

1

Quốc lộ 1A

Bệnh viện Đa khoa (cũ)

2.000

13

Đường Ngô Quyền

1

Cầu Phú Lộc

Đường Nguyễn Trung Trực

1.800

2

Đường Nguyễn Trung Trực

Cuối đường (Miếu Bà)

1.000

14

Đường Nguyễn Huệ

1

Quốc lộ 1A

Giáp ranh xã Thạnh Tr

3.000

15

Đường Nguyễn Trung Trực

1

Đường Nguyễn Hu

Đường 30/4

2.700

16

Đường Trần Văn Bảy

1

Đầu đường Trn Văn Bảy

Giáp đường Huyện 64

2.000

17

Đường Cách Mạng Tháng 8

1

Quốc lộ 1A

Giáp ranh ấp Thạnh Điền

1.000

18

Đường Trần Phú

1

Suốt đường

1.800

19

Đường Huyện 64 (Huyện 1 cũ)

1

Đầu cầu Xẻo Tra

Giáp ranh cống Thái Văn Ba

600

2

Giáp ranh cng Thái Văn Ba

Giáp ranh xã Tuân Tức

500

20

Đường Tnh 937B

1

Quốc lộ 1A

Cầu Trắng

1.100

21

Lộ ấp Phú Tân

1

Ranh xã Thạnh Quới

Giáp ranh xã Tuân Tức

400

22

Lộ ấp Bào Ln

1

Cầu Bào Lớn

Giáp ranh xã Châu Hưng A, Bạc Liêu

500

23

Đường vành đai

1

Cầu 30/4

Đường Tỉnh 937B

2.500

24

Tuyến cặp sông (cặp Quốc lộ 1A)

1

Đầu ranh đấbà Lý Thị Hoài

Hết ranh đất ông Lâm Văn Đức

350

25

Lộ ấp Thạnh Điền

1

Cầu Bào Lớn

Giáp ranh xã Thạnh Quới

400

26

Đường đal cặp Nhà Văn hóa

1

Giáp Quốc lộ 1A

Đường Trần Văn Bảy

560

27

Hẻm 1 (cu Xẻo Tra)

1

Giáp Quốc lộ 1A

Đường Cách Mạng Tháng 8

560

28

Hẻm 4 ( cặp nhà bà Mai)

1

Suốt tuyến

560

29

Hẻm 6 (cặp kênh Trạm thủy nông)

1

Giáp đường Nguyễn Huệ

Hết đất bà Trần Thị Phượng

500

30

Hẻm 7 (cặp Huyện đội)

1

Giáp Quốc lộ 1A

Hết tuyến

600

31

Hẻm 8 (cặp UBND huyện)

1

Sut tuyến

650

32

Hm 9 (cặp nhà ông Lai)

1

Giáp Quốc lộ 1A

Hết ranh đất Thái Phước Khai

600

33

Hẻm 10

1

Giáp Quốc lộ 1A

Giáp đường Vành Đai

560

34

Hẻm 11

1

Giáp Quốc lộ 1A

Chùa Phật

560

35

Hẻm 12

1

Giáp Quốc lộ 1A

Giáp lộ Vành Đai

500

36

Hẻm 13 (Cầu Đình)

1

Giáp Quốc lộ 1A

Hết ranh đất Quách Văn T

500

37

Đường số 2

1

Giáp đường 30/4

Đường Trần Hưng Đạo

2.200

38

Lộ đal (nhà ông Hòa)

1

Giáp đường 30/4

Hẻm 8

600

39

Lộ đal (nhà ông Kiểm)

1

Giáp đường 30/4

Hẻm 8

500

40

Lộ đal (cặp chùa Xa Mau 2)

1

Giáp Quốc lộ 1A

Giáp đường Vành đai

350

41

Lộ đal (cặp Huyện đội), thị trấn Phú Lộc

1

Giáp Quốc lộ 1A

Hết ranh đất ông Thắng

350

42

Lộ đai (cặp nhà ông Tây)

1

Giáp đường Huyện 64

Giáp đường Trần Văn By

500

43

Lộ đal, thị trấn Phú Lộc

1

Đầu ranh đất lò heo ông Thảo

Giáp ranh ấp Trung Thành

500

44

Lộ ấp Công Điền

1

Giáp Quốc lộ 1A

Giáp ranh xã Châu Hưng A, Bạc Liêu

420

45

Lộ đal ấp Thạnh Điền

1

Suốt tuyến (cặp sông Phú Lộc)

300

46

Các tuyến đường còn lại

1

Đường đal còn lại thị trấn Phú Lộc

250

47

Lộ đal cặp Trạm thủy nông

1

Giáp Quốc lộ 61B

Giáp ranh xã Thạnh trị

500

48

Đường khdân cư ấp 2

1

Suốt tuyến

1.000

49

Lộ đal (phía sau nhà ông 2 Minh)

1

Đường Nguyễn Văn Trỗi

Giáp đất Công viên

1.500

II

THỊ TRẤN HƯNG LỢI

1

Đường tỉnh 937B

3

Cầu Trắng

Cầu Cống

1.000

2

Cầu Cống

Hết đất Phùng Văn Vẹn

1.400

1

Giáp đất Phùng Văn Vẹn

Cầu Trương Từ

1.900

1

Cầu Trương Từ

Hết ranh đất ông Lâm Văn Ngà

1.900

4

Giáp ranh đất ông Lâm Văn Ngà

Cầu số 1

770

5

Cầu s 1

Giáp ranh xã Châu Hưng

420

2

Lộ ấp Xóm Tro 1

1

Đầu ranh đất ông Đặng

Hết đất ông Trần Văn Hoàng (ông Hấu)

300

1

Giáp ranh đất ông Trần Văn Hoàng (Ông Hấu)

Cầu Ông Kịch

300

1

Đầu ranh đt ông Lâm Si Tha

Hết ranh đất ông Tăng Kịch

250

1

Đầu ranh đất Quách Thị Kim Sang

Hết ranh đất ông Huỳnh Văn Phúc

250

1

Đầu ranh đất ông Tăng Nam

Hết ranh đất bà Sơn Thị Danh

300

1

Đu ranh đất Thạch Thị Son

Hết ranh đất Lý Thị Huỳnh

300

1

Đầu ranh đất Thạch Cai

Hết ranh đất Thạch Khiêm

300

1

Giáp đường Tnh 937B

Hết đất ông Dương Hoàng Đăng

600

1

Từ Trạm cp nước phía sau

Hết ranh đất Tô Nam Tin

600

1

Đầu ranh đt Hàng Hel

Giáp kênh Thầy Ban

250

1

Đu kênh Bà Ngẫu

Hếđất ông Thạch Nhỏ

250

1

Đầu ranh đất ông Danh Thoàng

Giáp ranh xã Châu Hưng

250

3

Huyện lộ 68 (lộ Kinh Ngay)

1

Vòng xuyến đường 937B

Hết ranh Trạm Y tế

2.100

2

Từ ranh Trạm Y tế

Cống bà Nguyễn Thị Lệ

1.500

3

Giáp Cống bà Nguyễn Thị Lệ

Cống Sáu Chánh

850

4

Giáp cng Sáu Chánh

Giáp ranh xã Châu Hưng

650

4

Đường Chợ

1

Đường tỉnh 937B

Cầu bà Kía

1.850

1

Đầu ranh đất ông Hấu (Lý Đông)

Hết ranh đất Tiêu Thanh Đức

1.850

2

Đầu ranh đất ông Lý Bạc Hó

Hết đất ông Ngô Ìa

900

2

Đầu ranh đất ông Lý Hún

Cầu Trương Từ

900

2

Đầu ranh đất Quách Hùng Thương

Hết ranh đất ông Trịnh Thành Công

900

5

Đường số 1

1

Đầu ranh đất ông Nguyên

Hết ranh đất bà Đỏ

3.400

6

Đường số 2

1

Đầu ranh đất Bác sỹ Dũng

Hết ranh đất Quách Hưng Đại

2.500

7

Đường số 3

1

Đầu ranh đất Lý Phước Bình

Hết ranh đất Trần Ngọc Minh Thành

3.000

8

Đường số 4

1

Cầu Trương Từ

Hết ranh đất ông Hùng

3.200

9

Lộ ấp số 8

1

Giáp ranh đất ông Lâm Văn Ngà

Hết ranh đất ông Lý Mưng

250

1

Đầu ranh đất bà Lâm Thị Lêl

Hết ranh đất ông Lâm Hong

250

1

Đầu ranh đất Trần Hoàng

Hết ranh đất Liêu Tên

250

1

Đầu ranh đất Tấn Cang

Hết ranh đất ông Trịnh Phol

600

1

Đu ranh đất Vũ Văn Hoàng

Hết đất ông Tin Buộl

1.000

1

Đầu ranh đất ông Dương Phal

Hết đất Ngô Văn Thắng

600

1

Giáp đường tỉnh 937B

Hết đường đal nhà Thạch Phel

250

1

Giáp đường tỉnh 937B

Hết đất nhà máy Lý Khoa

600

1

Cầu bà Kía

Hết đất nhà máy Lý Khoa

600

10

Lộ ấp số 9

2

Đầu ranh đất ông Nguyễn Minh Luận

Hết ranh đất ông Húa Đen

700

1

Giáp ranh đất ông Húa Đen

Hết đất Nhà máy Kim Hưng

800

3

Giáp ranh đất Nhà Máy Kim Hưng

Giáp ranh xã Thạnh Trị

400

4

Giáp ranh đất ông Nguyễn Minh Luận

Hết ranh đất Lý Oi

250

4

Đầu ranh đất Lý Oi

Giáp ấp 23 xã Thạnh Trị

250

4

Giáp ranh đất Lý Oi

Hết ranh đất ông Danh Lợi

250

4

Đầu ranh đất ông Sinh

Hết ranh đất ông Cậy

250

4

Đầu ranh đốt ông Lâm Liêm

Hết ranh đất ông Trần Quýt

250

11

Đường đal

1

Đầu ranh đất ông Trần Văn Út

Hết ranh đất ông Khel (giáp chùa)

250

12

Đường cặp sông

1

Đường tỉnh 937B

Hết đất Bành Thiệu Văn (ông Só)

700

1

Đầu ranh đất bà Lâm Thị Thủy

Hết ranh đất bà Lệ ấp Kinh Ngay

700

13

Kinh Giồng Chùa

1

Đầu ranh đất ông Lý ChấnThạnh

Hết ranh chùa Lộc Hòa

700

1

Giáp ranh đất ông Lý Chấn Thạnh

Hết ranh đất Lâm Ngọc Giàu

700

14

Lộ Bào Cát – Quang Vinh

1

Giáp đưng Tnh 937B

Hết ranh đất Võ Văn Hiền

400

1

Giáp ranh đất Võ Văn Hiền

Hết ranh đất Bành Ghi

400

1

Đầu ranh đất ông Trần Văn Bé

Giáp ranh Thị trấn Châu Hưng A – Bạc Liêu

400

15

Lộ Bào Cát

1

Giáp đường tỉnh 937B

Giáp ranh thị trấn Phú Lộc

300

1

Đầu ranh đất Phùng Văn Khương

Hết ranh đất ông Lê Văn Quang

300

16

Lộ đal Chợ Cũ – Xóm Tro

1

Đường tỉnh 937B

Hết rang đất ông Hàng Hel

275

17

Lộ ấp Giồng Chùa (mới)

1

Giáp ranh thị trấn Phú Lộc

Hết ranh đất Quách Mứng

300

18

Khu tái định cư ấp số 9

1

Suốt tuyến

350

19

Lộ đal số 8, thị trấn Hưng Lợi

1

Cầu s 1

Hết đất nhà Tô Quệnh

300

20

Lộ đal ấp Xóm Tro

1

Đầu ranh đất ông Tăng Kịch

Giáp ranh xã Châu Hưng

300

21

Lộ ấp số 9

1

Đầu ranh đất ông Lâm Liêm

Hết ranh đất ông Trần Quýt

300

22

Lộ Xóm Tro 1

1

Đầu ranh đất Thạch Sa Rinh

Hết ranh đất ông Tô Vương

300

23

Các tuyến đường còn lại

1

Lộ đal còn lại thị trấn Hưng Lợi

250

24

Đường cặp Trạm Y tế

1

Giáp Huyện lộ 68

Hết tuyến

2.000

III

XÃ THẠNH TRỊ

1

Quốc lộ 61B (đường Tỉnh 937)

KV1-VT1

Giáp ranh thị trấn Phú Lộc

Cầu Sa Di

1.800

KV1-VT2

Cầu Sa Di

Giáp ranh xã Thạnh Tân

600

2

Đường Huyện 61 (Huyện 5 cũ)

KV2-VT1

Giáp ranh xã Vĩnh Thành

Giáp Quốc lộ 61B

360

3

Đường Huyện 63 (Huyện 5 cũ)

KV1-VT3

Giáp ranh xã Tuân Tức

Giáp Quc lộ 61B

400

4

Lộ Rẫy Mới

KV2-VT3

Đầu Vàm Xáng (đầu ấp Rẫy Mới)

Giáp ranh thị trấn Hưng Lợi

270

5

Lộ kinh 8 thước

KV2-VT3

Cầu bà Nguyệt

Giáp ranh xã Thạnh Tân

260

6

Lộ đai p 22

KV2-VT3

Giáp Huyện lộ 61 (Huyện lộ 5 cũ)

Hết ranđất ông Nguyễn Văn Điệp

250

7

Lộ đal ấp Tà Lọt C – Mây Dóc

KV2-VT3

Giáp Huyện lộ 61 (Huyện lộ 5 cũ)

Huyện Lộ (hết ranh đất Mễu)

250

8

Lộ đal Mây Dóc

KV2-VT3

Cầu Trường học Mây Dóc

Cầu treo Mây Dóc

250

9

Lộ đal Mây Dóc

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Nguyễn Văn Cảnh

Giáp ranh xã Vĩnh Thành (hết ranh đất Lý Kel)

250

10

Lộ đal ấp Rẫy Mới

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Lý Sol

Hết ranh đất ông Lý Út

250

11

Lộ đal Ry Mới – Tà Niền

KV2-VT3

Đầu ranh đất Tô Phước Sinh

Hết ranh đất Nguyễn Văn Răng

250

12

Lộ đaấp Tà Nin

KV2-VT3

Cầu ông Đoàn Văn Thng

Cầu Mếu Tà Niền

250

13

Lộ đal Tà Điếp C1 – Tà Điếp C2

KV2-VT3

Giáp Huyện lộ 61 (Huyện lộ 5 cũ)

Giáp ranh xã Thạnh Tân

250

14

Lộ đal ấp Tà Lọt A

KV2-VT3

Giáp Huyện lộ 61 (Huyện lộ 5 cũ)

Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Đảm

250

15

Lộ đal ấp Tà Lọt C

KV2-VT3

Đầu ranh đất Nguyn Văn Thành

Hết ranh đất ông Lê Văn Toàn

250

16

Lộ đal ấp Trương Hiền

KV2-VT3

Suốt tuyến

250

17

Các tuyến đường còn lại

KV2-VT3

Lộ đal còn lại xã Thạnh Trị

200

IV

XàTUÂN TỨC

1

Đường Huyện 64 (Huyện 1 cũ)

KV2-VT2

Giáp ranh Phú Lộc

Hết ranh đất Trường THCS Tuân Tức

330

KV2-VT1

Giáp ranh đất Trường THCS Tuân Tức

Hết đất Nhà máy Lai Thành

370

KV2-VT3

Giáp ranh Nhà máy Lai Thành

Giáp ranh xã Thạnh Tân

250

2

Đường Huyện 63 (Huyện 5 cũ)

KV2-VT1

Giáp ranh xã Thnh Tr

Hết đất nhà Lý Sà Rương

370

KV2-VT2

Đầu ranh đất Lý Sà Rương

Giáp ranh xã Lâm Tân

300

3

Đường Huyện 61 (Huyện 2 cũ)

KV2-VT2

Đầu ranh đất ông Lý Ưng

Giáp ranh xã Lâm Tân

300

4

Lộ ấp Trung Thành

KV2-VT3

Kênh 10 Qun

Giáp ranh thị trấn Phú Lộc

250

5

Lộ ấp Trung Hòa

KV2-VT1

Cầu Tuân Tức

Hết ranh nhà sinh hoạt cộng đồng

390

KV2-VT2

Giáp ranh Nhà sinh hoạt cộng đồng

Hết ranh đất Thạch Hưng

300

KV2-VT2

Đầu ranh đất Nhà Dương Lê

Cầu Thanh niên

300

KV1-VT3

Đầu ranh đất ông Lý Cuội (Giáp Đường Huyện 63)

Cầu Chùa Mới Trung Hòa (kênh Trường học Trung Hòa)

450

6

Lộ Trung Hòa – Trung Bình

KV2-VT2

Giáp ranh đất ông Lý Cuội

Cầu Chợ Mới Trung Bình

300

7

Lộ đal ấp Trung Thành

KV2-VT3

Giáp ranh ấp Phú Tân

Hết ranh đất Miếu Ông Tà

250

8

Các tuyến đường còn lại

KV2-VT3

Lộ đal còn lại xã Tuân Tức

200

V

XÃ VĨNH LỢI

1

Đường Tnh 937B

KV2-VT2

Giáp ranh xã Vĩnh Thành (Tư duyên)

Hết ranh đất Sân bóng

450

KV1-VT3

Giáp ranh đất Sân bóng

Cầu Chợ

600

KV1-VT2

Cầu Chợ

Hết ranh đất ông Trần Văn Dự

800

KV2-VT1

Giáp ranh đất ông Trần Văn Dự

Kênh Nàng Rn

500

KV2-VT2

Kênh Nàng Rền

Cầu Bờ Tây (Mỹ Bình)

450

2

Khu Chợ

KV1-VT1

Cầu Chợ

Cầu Miễu

650

KV1-VT3

Cầu Miễu

Hết đất ông Trần Ánh c

500

KV1-VT2

Cầu Thanh niên

Giáp đường tỉnh 937B

600

3

Đường Huyện 61 (Huyện lộ 5 cũ)

KV1-VT2

Đầu ranh đất ông Bì

Giáp cầu xã Vĩnh Thành

600

4

Huyện Lộ 68

KV2-VT1

Giáp ranh Mỹ Quới (đầu ranh đất ông Khẩn)

Giáp cầu p 13 – Châu Hưng

480

5

Huyện Lộ 67

KV2-VT1

Từ lò Rạch

Hết ranh đất ông Sáu Chnh

480

6

Lộ đal Ấp 16/2

KV2-VT2

Đầu ranh đất ông Trần Ánh c

Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Liêm

330

7

Lộ p 16/2-13

KV2-VT2

Cầu Bờ Tây

Hết ranh đất Ông Khẩn

330

8

Lộ p 16/2

KV2-VT2

Cầu Bờ Tây

Hết đất ông Thng p 16/2

350

9

Lộ đal Ấp 15

KV1-VT2

Đầu ranh đất Trần Văn Hừng

Hết ranh đất ông Thái Xe

600

KV1-VT2

Đầu ranh đất ông Trần Văn Đạt

Kênh Nàng Rn

600

KV2-VT2

Đầu ranh đất ông Sang

Cầu Tây Nh

350

10

Các tuyến đường còn lại

KV2-VT3

Lộ đal còn lại xã Vĩnh Lợi

200

VI

XàVĨNH THÀNH

1

Đường Huyện 61 (Huyện lộ 5 cũ)

KV1-VT2

Đầu ranh đất ông Nguyễn Văn Đúng

Hết ranh đất bà Muồi

520

KV1-VT3

Giáp ranh đất Bà Muồi

Hết đất bà Lê Thị Nhung

360

KV1-VT2

Giáp ranh đất bà Lê Thị Nhung

Hết ranh đất ông Thái

520

KV2-VT1

Giáp ranh đất ông Thái

Cầu Thanh Niên (ranh xã Thạnh Trị)

330

2

Đường Tỉnh 937B

KV1-VT3

Giáp ranh thị trấn Châu Hưng

Cầu Tây Nhỏ

420

3

Các tuyến đường còn lại

KV2-VT3

Lộ đal còn lại xã Vĩnh Thành

200

VII

XÃ THẠNH TÂN

1

Quốc lộ 61B (đường tỉnh 937)

KV1-VT3

Giáp ranh xã Thạnh Trị

Hết ranh đất Trường THCS

600

KV1-VT2

Giáp ranh đất Trường THCS

Cầu 14/9

700

KV1-VT3

Cầu 14/9

Cầu Ông Tàu (giáp thị xã Ngã Năm)

600

2

Đường Huyện 64 (Huyện 1 cũ)

KV2-VT2

Đầu ranh đất bà Liêu Thị Sa Ma Lay

Giáp ranh xã Tuân Tức

300

3

Đường Huyện 61 (Huyện 2 cũ)

KV2-VT2

Đầu ranh đất ông Lâm Hữu Thống

Giáp ranh xã Tuân Tức

300

4

Huyện lộ 61

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Bùi Minh Huệ

Giáp ranh xã Thạnh Trị

250

5

Lộ A2 – Tân Thắng

KV2-VT3

Đu ranh đất ông Thạch Sóc

Giáp ranh xã Lâm Tân

250

6

Lộ 14/9

KV2-VT3

Cầu 14/9

Giáp ranh xã Lâm Tân

250

7

Lộ B1 – A2 – 21

KV2-VT3

Cầu treo

Giáp ranh Tân Long

250

8

Lộ đal (xóm cá)

KV2-VT3

Đầu đất chùa Vĩnh Phước

Cầu bà Nguyệt

250

9

Lộ đal (xóm lá)

KV2-VT3

Cầu 8 Trường

Cầu Treo kênh 8m

250

10

Lộ đal (Ngọn Tà Âu)

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông 5 Quanh

Hết ranh đất Nông Trường Công An

250

11

Lộ đal Cái Trầu

KV2-VT3

Cầu Lác Chiếu

Giáp ranh xã Lâm Tân

250

12

Lộ kênh 8 mét

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Bùi Minh Huệ

Giáp ranh xã Thạnh Trị

250

13

Lộ đal 5 Hạt – 26/3

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Phong

Hết ranh đất ông Phạm Anh Hùng

250

14

Lộ 9 Sạn

KV2-VT3

Đầu ranh đất Bùi Văn Kiệt

Cầu 10 Cóc

250

15

Cc tuyến đường còn lại

KV2-VT3

Lộ đal còn lại xã Thạnh Tân

200

VIII

XàLÂM KIẾT

1

Đường tỉnh 940

KV2-VT1

Giáp ranh xã Thạnh Phú (cũ)

Cống Tuân Tức

400

KV2-VT1

Giáp ranh xã Thạnh Phú (mới)

Giáp ranh xã Mỹ Thuận (Mỹ Tú)

400

KV2-VT1

Cống Sa Keo

Giáp ranh xã Mỹ Thuận (Mỹ Tú)

400

2

Khu vực Xóm Phố

KV1-VT2

Đầu đất chùa Trà É

Hết đất chợ Lâm Kiết

720

3

Khu dân Cư

KV2-VT1

Đầu ranh đất Lý Kêu

Hết đất bà Thạch Thị Huyền

400

4

Trung tâm xã

KV1-VT3

Đầu ranh đất Trạm Y Tế

Hết đất Bà Thạch Thị Ọl

450

5

Đường Huyện 61 (Huyện 5 cũ)

KV2-VT2

Đầu đường Huyện 61

Giáp ranh xã Lâm Tân

360

6

Đường liên xã

KV2-VT3

Đầu ranh đất Lý Ngọc Khải

Hết ranh đất Lâm Thái

290

7

Lộ đal Kiết Bình

KV2-VT3

Đường Tỉnh 940

Giáp ranh xã Lâm Tân

250

KV2-VT3

Cng Sa Keo

Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Nhiều

250

8

Lộ đal ấp Kiết Hòa

KV2-VT2

Cống Cái Trầu

Hết đất ông Chím

300

9

Lộ đal ấp Lợi

KV2-VT2

Đầu ranh đất ông Trần Minh

Hết đất ông Lý Chêl

300

10

Lộ đal ấp Trà Do

KV2-VT2

Cầu Trà Do

Hết đất bà Lý Thị Nol

300

11

Lộ ấp Kiết Lợi

KV1-VT3

Đoạn cầu Xóm Ph

Hết đất ông Khưu Trái Thia

480

KV2-VT2

Đầu ranh đất ông Quết

Hết ranh đất bà Trang

300

12

Lộ Kiết Thng

KV2-VT3

Cầu Kiết Thng

Hết ranh đất ông Đặng

250

13

Đoạn nối Đường 940 (Huyện lộ 60, 61)

KV2-VT1

Giáp đường Tỉnh 940

Cầu nhà Ông Lý Kêu

360

KV2-VT2

Đầu ranh đất bà Trang

Giáp ranh xã Lâm Tân

300

14

Các tuyến đường còn lại

KV2-VT3

Lộ đal còn lại xã Lâm Kiết

200

IX

XàLÂM TÂN

1

Huyện lộ 61 (Huyện 2 cũ)

KV2-VT2

Giáp ranh xã Tuân Tức

Kênh Mương Điều Chắc Tức

300

KV2-VT1

Kênh Mương Điều Chắc Tức

Kênh rạch Trúc

320

KV2-VT2

Kênh rạch Trúc dọc theo Huyện lộ 61 ấp Kiết Nhất B

Giáp ranh xã Lâm Kiết

300

2

Huyện lộ 63 (Huyện 5 cũ)

KV2-VT2

Giáp ranh xã Tuân Túc

Giáp ranh xã Lâm Kiết

300

3

Huyện lộ 62

KV2-VT2

Giáp Huyện lộ 61

Giáp ranh xã Thạnh Quới

300

4

Lộ kênh 14/9

KV2-VT3

Suốt tuyến

250

5

Các tuyến đường còn lại

KV2-VT3

Lộ đal còn lại xã Lâm Tân

200

X

XàCHÂU HƯNG

1

Huyện lộ 68

KV1-VT1

Giáp ranh thị trấn Hưng Lợi

Cầu 7 Âm

600

KV1-VT3

Cầu 7 Âm

Giáp ranh xã Vĩnh Lợi

480

2

Đường tỉnh 937B

KV2-VT3

Giáp ranh TT Hưng Lợi

Giáp ranh xã Vĩnh Thành

420

3

Lộ đal ấp Tàn Dù

KV2-VT3

Cầu ông Teo

Hết ranh đất ông Đương

250

4

Lộ đal ấp Tàn Dù (2 Si)

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Khởi

Hết ranh đất ông Ba Đốm

250

5

Lộ đal ấp Tàn Dù (6 Huỳnh)

KV2-VT3

Cầu ông Chuối

Hết ranh đất ông Hó

250

6

Lộ đal ấp Tàn Dù

KV2-VT3

Cầu ông 3 Chuối

Giáp lộ Xóm Tro 2

250

7

Lộ đal ấp Tàn Dù

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Nguyễn Văn Sáu

Hết đất bà Nguyễn Thị Thương

250

8

Lộ đal ấp Tàn Dù – Tràm Kiến

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Trịnh Văn Dũng

Hết đất nhà ông Liêm (cầu ông Liêm)

250

9

Lộ đal Kinh Ngay 2

KV2-VT3

Cầu Kinh Ngay 2

Hết ranh đất ông Teo

300

10

Lộ đal Kinh Ngay 2 – Tràm Kiến, xã Châu Hưng

KV2-VT3

Đầu ranh đất Trường TH Châu Hưng 1

Cầu Việt Mỹ (ông Tuyền)

250

11

Lộ đaấp Kinh Ngay 2 – Xóm Tro 2 – Quang Vinh

KV2-VT3

Cầu Việt Mỹ (ông Tuyền)

Ngã tư Quang Vinh

250

12

Lộ đal ấp Kinh Ngay 2 – Xóm Tro 2

KV2-VT3

Cầu Kinh Ngay 2

Cầu Trường TH Xóm Tro 2

250

KV2-VT3

Cầu Xóm Tro 2

Giáp ranh tỉnh Bạc Liêu

250

13

Lộ đal ấp Kinh Ngay 2 – 23

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Phong

Đường Tỉnh 937B

250

14

Lộ Kinh Ngay 2 – Tràm Kiến

KV2-VT3

Cầu Kinh Ngay 2

Cầu ông Hó

300

15

Lộ Kinh Ngay 2 – p 23, xã Châu Hưng

KV2-VT3

Cầu Nam Vang

Hết đất ông Điền Muôn

300

16

Lộ đal p 13

KV2-VT3

Cầu Bà Cục

Giáp Tnh lộ 937B

250

KV2-VT3

Đầu ranh đất Út Hòa (Tám Luyến)

Hết đất ông Út Phước

250

KV2-VT3

Cầu Ba Tẻo

Giáp đất ông Út Phước

250

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Hùng

Hết ranh đất ông Tư Nhơn

250

17

Lộ đal 13

KV2-VT3

Huyện lộ 68

Giáp đất ông Út Phước

250

18

Lộ đal 13 – Chí Hùng

KV2-VT3

Cầu ông Long

Hết đất ông Hai Cơ

250

19

Lộ đal 13 – 23

KV2-VT3

Đầu ranh đất ông Chín Kiệt

Cuối đường

250

20

Lộ 23 – Bà Bẹn

KV2-VT3

Giáp cầu 23

Cuối đường

250

21

Kênh Bào Sen (Bờ Nam)

KV2-VT3

Ngã tư Quang Vinh

Hết ranh đất Phan Văn Lâm

250

22

Lộ đal ấp Quang Vinh

KV2-VT3

Ngã tư Quang Vinh

Hết ranh đất ông Bành Phong

250

23

Lộ đal p Tràm Kiến

KV2-VT3

Cầu Bảy Âm

Cầu Mễu ấp 13

250

24

Các tuyến đường còn lại

KV2-VT3

Lộ đal còn lại xã Châu Hưng

200

H

HUYỆN LONG PHÚ

I

THỊ TRN LONG PHÚ

1

Quốc lộ Nam Sông Hậu (tên cũ: đường Nam Sông Hậu)

2

Giáp ranh xã Long Đức

Ngã 3 bến phà

550

1

Ngã 3 bến phà

Giáp ranh xã Long Phú

650

2

Đường Tỉnh 933

1

Cầu Khoan Tang

Hết ranh đất nghĩa trang liệt sĩ huyện

2.800

2

Giáp ranh đất nghĩa trang liệt sĩ huyện

Đường Huyện 27

2.100

3

Đường Huyện 27

Giáp ranh xã Tân Hưng

1.500

3

Đường tỉnh 933C

1

Đường nối đường tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C và ranh đất bà Trần Thị Cúc (thửa 89, tờ bản đồ 48)

Kênh Hai Bào

2.700

2

Kênh Hai Bào

Giáp ranh xã Long Phú

1.500

4

Đường Huyện 27

1

Cầu qua sông Bào Biển

Đường Tỉnh 933

500

5

Đường nối đường tỉnh 933 với đường Tnh 933C

1

Đường Đặng Quang Minh

Cầu Băng Long (Cầu mới)

2.600

2

Cầu Băng Long (Cầu mới)

Đường Tỉnh 933C

2.500

6

Đường Đoàn Thế Trung

2

Cầu Băng Long (Cầu chợ)

Đường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C và hết ranh đất bà Trần Thị Cúc (thửa 89, tờ bn đồ 48)

3.200

1

Cầu Băng Long (Cầu chợ)

Cầu Khoan Tang

3.600

7

Đường Đặng Quang Minh

1

Vòng xoay Ngã 3 Huyện ủy (giao đường Đoàn Thế Trung)

Qua Ngã ba Chín Đô đến cầu Long Phú mới

3.000

2

Ngã Ba Chín Đô

Kênh Năm Nhạo

2.200

3

Kênh Năm Nhạo

Quốc lộ Nam Sông Hậu

1.800

8

Đường Lương Định Của

5

Ngã 3 Chín Đô

Cng bà Bảy Vườn

1.750

4

Cống bà Bảy Vườn

Ngã 3 Đình Năm ông

2.200

1

Ngã 3 Đình Năm ông

Ngã 4 chợ

3.300

2

Ngã 4 chợ

Hẻm cặp nhà ông Ba Min

3.200

3

Hẻm cặp nhà ông Ba Min

Cầu Tân Lập

2.600

9

Đường Nguyễn Trung Trực

1

Ngã 3 giáp đường Đặng Quang Minh

Cầu Ba Tre (hết ranh đất Trạm qun lý thủy nông)

1.200

2

Cầu Ba Tre

Quốc lộ Nam Sông Hậu (p 2)

800

10

Hm đường Nguyễn Trung Trực

1

Đầu đất ông Chín Nghiệp

Suốt tuyến

300

2

Đầu đất ông Bảy Nam

Giáp lộ Nam Sông Hậu

250

11

Các tuyến lộ đal p 1

1

Đường vào Đình Nguyễn Trung Trực

Suốt tuyến

350

1

Đường vào Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Suốt tuyến

270

12

Đường xuống bến phà Long Phú đi Đại Ân 1

1

Giao đường vào Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Suốt tuyến

350

13

Đường đal cặp sông ng Long (Ấp 4)

1

Cầu Băng Long (chợ)

Cầu Tân Lập

2.300

3

Cầu Tân Lp

Cầu Khoan Tang

900

2

Cầu Băng Long (chợ)

Cầu qua chùa Hải Long Phưc

960

14

Đường đal cặp sông Băng Long (p 5)

3

Cầu qua Chùa Hải Long Phước

Suốt tuyến

270

1

Cầu Băng Long (chợ)

Hết đất nhà máy Mậu Xương

790

2

Giáp ranh đất nhà máy Mậu Xương

Cầu Băng Long

340

15

Các tuyến hẻm thuộc đường Đoàn Thế Trung

1

Ngã 3 Công an thị trấn

Cầu qua chùa Hải Long Phước

340

1

Đầu ranh đất Tư Khương

Sut tuyến

270

1

Đường nội ô Chợ Tân Long (p 5)

Suốt tuyến

1.700

1

Hẻm Trường TH Long Phú A

Suốt tuyến

2.500

1

Hẻm tiệm vàng Sơn

Suốt tuyến

2.500

1

Cầu Khoan Tang (cặp Kênh bà Xẩm)

Suốt tuyến

300

16

Các tuyến hẻm thuộc đường Đặng Quang Minh

1

Đường nội ô chợ Đập p 2

1.300

1

Đường Đặng Quang Minh

Hết đất VLXD Tờng Đạt

920

1

Đường Đặng Quang Minh

Hết đất Tư Tâm (Đà Lạt 2 cũ)

300

1

Khu chăn nuôi cũ

Suốt tuyến

300

1

Hẻm cặp trường tiểu học Long Phú C

Suốt tuyến

330

17

Đường đal cặp kênh Xáng Ấp 3

1

Kênh bà Xẩm

Đường vào Trường THCS thị trấn

300

2

Đường vào Trường THCS thị trấn

Suốt tuyến

250

18

Đường vào Trưng THCS thị trấn

1

Đường Đặng Quang Minh

Suốt tuyến

500

19

Các tuyến hẻm thuộc đường Lương Đnh Của

1

Đường vào nhà lồng chợ Long Phú (Ấp 3)

1.600

1

Đầu đất Nhà lồng chợ Long Phú (Ấp 3)

Hết ranh đất Đình Năm Ông

855

1

Hẻm 3 Gà

Suốt tuyến

270

1

Cống bà Bảy Vườn (lộ đal)

Giáp đường Đặng Quang Minh

250

20

Đường vào chùa Nước Mặn

1

Đường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C

Ranh xã Long Phú

800

21

Lộ đal Tà Lời (tên cũ: Lộ đal vào nghĩa địa p 4)

1

Đường Tnh 933

Hết đất nhà bà Mai Thị Phương

300

1

Đường Tỉnh 933

Ngã 3 nhà ông Mai Dương

270

1

Đường Huyện 27

Suốt tuyến

250

22

Đường đi ấp Khoan Tang

1

Cầu Khoan Tang

Hết đất nhà ông Thạch Cơm

360

23

Đường vòng cung ấp Khoan Tang

1

Giáp ranh đất nhà Ông Thạch Cơm

Đường Huyện 27

300

1

Giáp ranh đất nhà ông Thạch Cơm

Cầu số 2

300

1

Đường qua cầu khu 8

Suốt tuyến

250

24

Lộ đal cặp sông Bào Bin đi Tân Hưng

1

Đường Huyện 27

Ranh xã Tân Hưng

250

25

Lộ đal cặp UBND huyện Long Phú

1

Đường Tỉnh 933

Suốt tuyến

300

26

Hẻm cặp Nhà văn hóa Khoan Tang

1

Suốt hm

250

27

Lộ đal Ấp 5

1

Đường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C

Sông Băng Long

300

II

THỊ TRN ĐẠI NGÃI

1

Quốc lộ Nam Sông Hậu (tên cũ: đường Nam Sông Hậu)

1

Giáp ranh xã Song Phụng

Cầu Đại Ngãi

1.200

2

Quốc lộ 60

1

Ngã tư (giao Quốc lộ Nam Sông Hậu)

Cầu Mương Điều

1.200

2

Cầu Mương Điều

Giáp ranh xã Hậu Thạnh

1.000

3

Đường Huyện 20

1

Cầu Mương Điều

Giáp ranh xã Song Phụng

500

4

Đường Huyện 22 (đê tả sông Saintard)

1

Quốc lộ Nam Sông Hậu

Giáp ranh xã Hậu Thạnh

400

5

Các tuyến đường nội ô thị trấn

1

Ngã 3 Vĩnh Thuận

Hẻm Bưu điện

1.700

1

Đường 2 bên nhà lồng chợ Đại Ngãi

4.300

1

Ngã 3 Vĩnh Thuận

Ngã 4 ông Vui (tên cũ Ngã 4 ông Thép)

2.600

2

Ngã 4 ông Vui (tên cũ Ngã 4 ông Thép)

Hết ranh đất Trạm cấp nước

1.500

1

Ngã 3 Vĩnh Thuận

Ngã 3 Năm Lâm

2.600

1

Ngã 3 Năm Thuận

Hết đất bến phà cũ

1.400

1

Đường cặp Nhà thờ ĐạNgãi

Suốt đường

800

1

Đầu ranh đất Bến phà Đại Ngãi

Hết ranh đất UBND thị trấn (giáp lộ hai chiều)

620

1

Các tuyến đường còn lại trong khu vực nhà máy Lợi Dân cũ

2.000

1

Sông Hậu

Hết ranh đất ông Sĩ

1300

1

Giáp ranh đất ông Sĩ

Ngã 4 (giao Quốc lộ Nam Sông Hậu)

1.500

6

Đường cặp sông Saintard

1

Đầu ranh đất Bến phà cũ

Hẻm Tây Nam

2.000

2

Hẻm Tây Nam

Hết ranh đất Tư Son

1.400

3

Giáp đất ranh đất Tư Son

Hẻm Bảy Công

900

4

Hẻm Bảy Công

Cầu An Đức

800

7

Đường xuống bến phà Đại Ngãi

1

Đầu ranh đất bà Hà (thửa 23 tờ 27)

Giáp Bến phà Đại Ngãi

1.000

8

Các tuyến hẻm nội ô Thị trấn

1

Hẻm cặp tiệm vàng Di Long

Suốt tuyến

1.200

1

Hẻm ông Chà

Suốt tuyến

750

1

Hẻm ông Tỷ

Suốt tuyến

600

1

Hẻm Ba Ánh

Suốt tuyến

700

1

Hẻm By Mol

Suốt tuyến

700

1

Hẻm Năm Thng

Suốt tuyến

700

1

Hẻm ông Nu

Suốt tuyến

700

1

Hẻm ông Huỳnh

Suốt tuyến

700

1

Hẻm Bưu điện

Suốt tuyến

700

1

Hẻm Thầy Nghĩa

Suốt tuyến

600

1

Hẻm Ba Chấm

Suốt tuyến

700

1

Hẻm Ngân hàng

Suốt tuyến

800

1

Hẻm Tây Nam

Suốt tuyến

800

1

Hẻm Lò Bún

Suốt tuyến

800

1

Hẻm Cây Gòn

Suốt tuyến

700

1

Hẻm Lợi Dân

Suốt tuyến

700

1

Hẻm Bảy Công

Suốt tuyến

600

1

Hẻm Điện Thờ Phật Mu

Suốt tuyến

700

1

Hẻm Tổ điện lực

Suốt tuyến

700

1

Hẻm Thiên Hậu Cung

Suốt tuyến

800

1

Hẻm Đội thuế

Suốt tuyến

900

1

Hẻm ông Trạng

Suốt tuyến

600